Seferović: Odbio sam Barselonu, Bajern i Arsenal

6 min. za čitanje

Ha­ris Se­fe­ro­vić po­tpi­som če­tvo­ro­go­diš­njeg ugo­vo­ra sa Fi­oren­ti­nom po­ka­zao je da je ite­ka­ko ci­je­njen na evrop­skom fu­dbal­skom trži­štu. Sjaj­ni 18-go­diš­nji gol­ge­ter, švi­car­ski re­pre­zen­ta­ti­vac bo­san­skih kor­je­na, ko­ji vu­če ko­ri­je­ne iz San­skog Mos­ta, pri­klju­čio se ju­čer svom no­vom klu­bu. Gras­ho­pers je za nje­ga pro­šlost, a bu­du­ćnost su ”lju­bi­čas­ti” iz Fi­ren­ze.

– Evo upra­vo se na­la­zim na aero­dro­mu u Zu­ric­hu, če­kam avi­on za Fi­ren­zu. Osje­ćam se sjaj­no, dra­go mi je što idem u Ita­li­ju i što ću ka­ri­je­ru nas­ta­vi­ti u sla­vnoj Fi­oren­ti­ni – ka­zao je Se­fe­ro­vić, naj­bo­lji fu­dba­ler Svjet­skog prven­stva U-17 ko­je je pro­šle go­di­ne održa­no u Ni­ge­ri­ji.

Bi­ser iz Hrus­to­va

Se­fe­ro­vić je dje­čak ko­ji je ro­đen u ze­mlji ko­ja se pros­ti­re izme­đu Že­nev­skog i Bo­den­skog je­ze­ra. U vri­je­me kad je sti­gao na svi­jet, u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni je po­či­njao rat. Za­hva­lju­ju­ći ro­di­te­lji­ma, do­bro je upo­znao svo­ju do­mo­vi­nu. Sva­ku pri­li­ku ko­ris­ti da do­đe u Hrus­to­vo po­red San­skog Mos­ta. Nje­go­vi ro­di­te­lji na­pus­ti­li su ro­dni kraj 1987. go­di­ne. U sve­ga tri mje­se­ca nje­gov ži­vot se po­tpu­no pro­mje­nio.

– U Ni­ge­ri­ji sam do­šao do vrha. Znao sam na­kon osva­ja­nja zla­tne me­da­lje da do­la­zi mo­je vri­je­me. Ta­ko je i bi­lo.

Ha­ris je vrlo brzo do­bio pri­li­ku u prvom ti­mu ci­ri­ških ”ska­ka­va­ca”.

– Igrao sam po­vre­me­no za prvi tim, iz uta­kmi­ce u uta­kmi­cu sam na­pre­do­vao. Tre­ner je shva­tio da imam sna­ge za naj­ja­ču kon­ku­ren­ci­ju, što se po­ka­za­lo ta­čnim.

Ka­ko to da ste se odlu­či­li po­red to­li­ko po­nu­da za odla­zak u Fi­oren­ti­nu?

– Imao sam pu­no po­nu­da, Bar­ce­lo­na, Man­ches­ter Uni­ted, Ar­se­nal, Bayern, Stut­tgart, Che­le­sea i mno­gi dru­gi ve­li­ki klu­bo­vi su me tra­ži­li, ali odlu­čio sam se, u do­go­vo­ru sa ocem i me­na­dže­rom, da je Fi­oren­ti­na pra­vi klub za me­ne. Da­ju šan­su mla­dim igra­či­ma, tre­ner Pran­del­li vje­ru­je mla­dim igra­či­ma. Evo, Jo­ve­tić je naj­bo­lji pri­mjer, a sa­da je do­šao i Adem Lja­jić, ko­ji je ma­lo sta­ri­ji od me­ne, ali do­vo­ljno go­vo­ri da ću do­bi­ti šan­su kad je za­slu­žim.

Na­vo­dno ne­će­te odmah po­če­ti ra­di­ti s prvim ti­mom, već ide­te na tur­nir sa omla­din­skom eki­pom ”vi­ola”?

– Ne znam ni­šta, vrlo je mo­gu­će, jer sam čuo da će Fi­oren­ti­na nas­tu­pa­ti na tur­ni­ru Vi­areg­gio, što mi ne sme­ta. Ne­mam još 18 go­di­na, još uvi­jek sam ju­ni­or i sa­svim je nor­mal­no da igram ta­kav tur­nir.

Da li mi­sli­te da mo­že­te odmah igra­ti je­dnu ta­ko zah­tje­vnu li­gu kao što je ta­li­jan­ska Se­ri­ja A?

– Vje­ru­jem u se­be. Tre­ba da vi­dim ka­ko će sve kre­nu­ti na po­čet­ku, pa on­da da ka­žem mo­gu li ili ne. Mi­slim da ne­će bi­ti pro­ble­ma.

Prvo­kla­sna te­hni­ka pri­ma­nja lop­te, do­da­va­nja, u nje­go­vim no­ga­ma je to­li­ko lu­ci­dnos­ti i tri­ko­va. U Ha­ri­su ima i hi­tri­ne i brzi­ne, on je je­dnos­ta­vno Bo­žji ta­le­nat i u no­go­me­tnom smi­slu ima sve. On će za ko­ju go­di­nu igra­ti vrhun­ski fu­dbal. Ha­ris ima i laž­njak i gol­ge­ter­ski njuh i sna­laž­lji­vost u ka­zne­nom pros­to­ru.

Bo­sna u srcu, a Švi­car­ska mi da­la pu­no

U fi­nal­noj uta­kmi­ci Mun­di­ja­la za ”klin­ce” u Ni­ge­ri­ji, pred 60.000 gle­da­la­ca pos­ti­gao fan­tas­ti­čan gol, ko­ji je ”ku­pio” po­slo­vi­čno hla­dne Švi­car­ce, ko­ji se di­ve nje­go­vom ta­len­tu. Iako je Ha­ris, za­pra­vo, ”ausländer”, ta­mo ga zo­vu ”Švi­ca­rac dru­ge krvi”. Sa­fet Su­šić je po­že­lio da ga vi­di u dre­su Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Šta Ha­ris mi­sli o to­me?

– Za sa­da ni­šta. Već sam re­kao da ne tre­bam da žu­rim ni­gdje. Tre­nu­tno igram za Švi­car­sku, li­je­po mi je, ali sam otvo­ren za raz­go­vo­re. Vi­djet ću za ko­ga ću igra­ti za tri-če­ti­ri go­di­ne. Bo­sna i Her­ce­go­vi­na mi je u srcu, ali ne že­lim da žu­rim, jer mi je Švi­car­ska da­la pu­no, pos­tao sam prvak svi­je­ta, a to ni­je ma­la stvar. Ne že­lim da bu­dem ne­ko­re­ktan, ni­ti da ne­ko­ga po­vri­je­dim. Me­ne vu­če da igram za Bo­snu, dra­go mi je bi­lo ka­da sam u Sa­ra­je­vu bio u druš­tvu Edi­na Dže­ke i Emi­ra Spa­hi­ća, Ser­ge­ja Bar­ba­re­za, do­bio sam i pri­zna­nje, ali tre­ba vre­me­na da se ne­ke stva­ri slo­že – ka­zao je ”no­vi Ba­tis­tu­ta», Fi­oren­ti­ni­no ču­do od dje­te­ta, fu­dba­ler o ko­me će se tek pri­ča­ti.

Evro gol pred 60. 000 gle­da­la­ca

U fi­nal­noj uta­kmi­ci Mun­di­ja­la za ”klin­ce” u Ni­ge­ri­ji, pred 60.000 gle­da­la­ca pos­ti­gao fan­tas­ti­čan gol, ko­ji je ”ku­pio” po­slo­vi­čno hla­dne Švi­car­ce, ko­ji se di­ve nje­go­vom ta­len­tu. Iako je Ha­ris, za­pra­vo, ”ausländer”, ta­mo ga zo­vu ”Švi­ca­rac dru­ge krvi”. Sa­fet Su­šić je po­že­lio da ga vi­di u dre­su Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Šta Ha­ris mi­sli o to­me?

Ot­krio ga no­vi­nar

Se­fe­ro­vi­ća je bh ja­vnos­ti prvi pred­sta­vio Mir­sad Ha­li­lo­vić, du­go­go­diš­nji no­vi­na­ri, ko­ji pra­ti bh ta­len­te po Švi­car­skoj. Obi­šao je Švi­car­sku uz­duž i po­pri­je­ko, pra­tio broj­ne tur­ni­re i uta­kmi­ce na ko­ji­ma su igra­li Se­fe­ro­vić, Haj­ro­vić i dru­gi bh ta­len­ti. Još pri­je go­di­nu da­na ka­da se o u dra­gu­lju iz Hrus­to­va ma­lo zna­lo, Ha­li­lo­vić je či­ta­oci­ma «Sa­na» na­ja­vio do­la­zak is­tin­skog asa. Ov­daš­nji «struč­nja­ci» sa pod­smje­hom ko­men­ti­ra­li su­per­la­ti­ve ko­ji­ma je ko­le­ga Ha­li­lo­vić ki­tio Se­fe­ro­vi­ća. Tih sve­zna­li­ca sa­da ne­ma, ni­gdje, a Ha­li­lo­vić i da­lja ne­umor­no tra­ga za bh ta­len­ti­ma. Ha­ris je sa­svim za­lu­že­no na­gra­đen od por­ta­la «SportSport.ba» kao naj­bo­lji mla­di igrač.

(SodaLIVE.ba/SAN)

Podijeli ovaj članak
1 komentar
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

blago nama

adbanner