Izvještaj sa 116. redovne sjednice Vlade TK

20 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija. Ovim Zakonom se stvara pravni osnov za donošenje provedbenih propisa neophodnih za afirmaciju alternativne sankcije-rad za opće dobro na slobodi. Zakonom je predviđeno da se rad za opće dobro na slobodi izvršava u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenog, a u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar pravosuđa i uprave Kantona.

O osuđenim osobama koje izvršavaju rad za opće dobro na slobodi vodi se službena evidencija u koju se unose podaci u skladu sa posebnim uputstvom koje također donosi ministar pravosuđa i uprave Kantona.

„Rad za opće dobro na slobodi“ uvedeno je u naše zakonodavstvo 2003. godine donošenjem Krivičnog zakona Federacije BiH, kada je i utvrđena obaveza kantonalnih ministarstava u pogledu raspoređivanja osuđenika na ove poslove u smislu vrste i radnog mjesta.

Između ostalog Zakon je dopunjen i JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona kao nove ustanove koja izvršava odgojnu mjeru-disciplinsku mjeru upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija precizirano je i pitanje izvršenja mjera sigurnosti-oduzimanja predmeta izrečenen učiniocu krivičnog djela. Predviđeno je da prema prirodi oduzetih predmeta, sud odlučuje da li će ih prodati prema odredbama Zakona o izvršnom postupku, ustupiti određenom organu, ustanovi ili humanitarnoj organizaciji, uništiti ili sa njima postupiti u skladu sa posebnim propisima.

U CILJU PODRŠKE PRIVREDNICIMA VLADA PREDLAŽE ZAKON KOJIM SE SMANJUJU SUDSKE TAKSE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama. Osnovni cilj za donošenje ovog Zakona jeste pomoć privrednicima u uslovima otežanog poslovanja.

Naime, kantonalni Zakon o sudskim taksama donesen je u cilju ujednačavanja propisa u ovoj oblasti u cijeloj Federaciji BiH za što je polazna osnova bio Nacrt Zakona o sudskim taksama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona dostavilo Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama, ne mijenjajući Tarifu sudskih taksi koju je utvrdilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Međutim, tako nisu postupili svi kantoni te su ponovo usvojena različita rješenja u pogledu visine sudskih taksi. To je posebno izraženo u zemljišno–knjižnim postupcima.

Tako je u Kantonu Sarajevo, taksa za upis podataka u zemljišnu knjigu utvrđena u paušalnom iznosu, bez obzira na vrijednost predmeta pravnog posla dok se u Tuzlanskom kantonu visina sudske takse za upis podataka u zemljišnu knjigu određuje prema vrijednosti predmeta pravnog posla.

Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona učestalo se obraćaju privrednici sa područja Kantona sa inicijativama za izmjenu Tarifnog broja 14 Zakona o sudskim taksama odnosno za njihovo smanjenje.

Uvažavajući ekonomsku krizu te činjenicu da su privrednici Tuzlanskog kantona, zbog različitih propisa u drugim kantonima u neravnopravnom položaju, ocijenjeno je da su njihovi zahtjevi opravdani te je danas i utvrđen prijedlog izmjena Tarifnog broja 14.

Prijedlogom Zakona je i za Tuzlanski kanton predloženo paušalno utvrđivanje sudske takse u Tarifnom broj 14 u visini od 50 KM.

Osim smanjenja taksi u zemljišno-knjižnim postupcima, smanjene su i takse za upis u sudskig registar, čija je visina predloženim izmjenama ujednačena sa visinom taksi u Kantonu Sarajevo.

Kako se ne radi o obimnim izmjenama Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenoj proceduri.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI SPORTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu u 2009. godini.

U Tuzlanskom kantonu se odvija zavidno organizovana sportska aktivnost, kroz klubove kao osnovne ćelije sporta, općinske, strukovne saveze, Sportski savez Kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Tuzlanski kanton ima oko 300 registrovanih sportskih organizacija, sa više od 20 000 aktivno uključenih mladih sportista u raznim granama sportova, od atletike i plivanja, preko kolektivnih igara košarke, odbojke, rukometa, nogometa kao i velikog broja uključenih u borilačke sportove.

U Premijer ligi takmiči se 70 klubova, u Prvoj ligi 35, a u II ligi Federacije 62, na državnim prvenstvima ekipno i pojedinačno učestvuje oko 80 klubova, a kroz općinsku i kantonalnu ligu prođu 73 kluba.

U programu finansiranja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u kriterijima u 2009. godini su bili obuhvaćeni projekti i programi 143 sportska subjekta. Ministarstvo je dodijelilo i 27 stipendija najistaknutijim sportistima u raznim disciplinama.

Nažalost, zbog ekonomske krize u prošloj godini došlo je do smanjenja sredstava koja su izdvojena za sport i tjelesnu kulturu. Izdvojeno je ukupno 984 470,00 KM.

Kada su u pitanju sportski objekti Tuzlanski kanton nema dovoljan broj ovih objekata.  Imamo jedan bazen zatvorenog tipa, koji je u funkciji građanstva i plivačkih klubova, dva nogometna stadiona, 10 nogometnih igrališta, tri teniska terena, 4 sportske dvorane i nedovoljan broj fiskulturnih školskih sala za potrebe nastave tjelesnog odgoja osnovnih i srednjih škola i razvoj školskog sporta.

U zadnje četiri godine, uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, sagrađene su dvorane u Gračanici, Lukavcu, Živinicama, Srebreniku i Sapni, a predviđena je i gradnja u Doboj Istoku, Kalesiji i Kladnju.

U TUZLANSKOM KANTONU AKTIVNE 73 AUTOŠKOLE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o radu Odsjeka za saobraćajnu edukaciju u 2009. godini Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. U prošloj godini je na osam ispitih mjesta u Tuzlanskom kantonu za kandidate kontinuirano organizovano polaganje za sticanje vozačke dozvole. Na ispite iz poznavanja propisa pristupilo je 6 919 kandidata od čega je ispit položilo 4 327 kandidata.

Prosječna prolaznost na ispitu iz poznavanja propisa u prošloj godini bila je 63%. Na ispit iz upravljanja motornim vozilom pristupilo je 8 374 kandata od čega je 5 286 kandidata položilo ispit. I u ovom slučaju prolaznost je bila 63%.

Kada je u pitanju osposobljavanje kandidata i polaganje ispita za sticanje licence predavača teorijske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom u prošloj godini je obrađeno 12 zahtjeva, a nakon provedenih procedura 9 kandidata je steklo licence.

Za sticanje dozvole vozač-instruktor u prošloj godini prijavljeno je 10 kandidata. Ovu dozvolu dobilo je 8 kandidata. U postupku zamjene instruktorskih dozvola za vozače instruktore koje su istekle u 2009. godini primljen je 61 zahtjev. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u obavezi je i da periodično vrši edukaciju i informisanje vozača instruktora te je u skladu s tim u januaru prošle godine organizovano predavanje kojem je prisustvovalo 328 instruktora registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

U toku 2009. godine primljena su 52 zahtjeva za utvrđivanje uslova za rad autoškola. U prošloj godini je 6 autoškola samoinicijativno prestalo sa radom, a otvorene su 4 nove autoškole. Trenutno u Tuzlanskom kantonu aktivno rade 73 autoškole.

ULAGANJA U OBLAST VODOPRIVREDE U TUZLANSKOM KANTONU U PROŠLOJ GODINI BILA VEĆA ZA 60% U ODNOSU NA 2008. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o  realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2009. godini. Za prošlu godinu Programom su bila planirana ukupna ulaganja od 6 464 977,79 KM.

Od ukupno planiranih sredstava 837 659,24 KM su bile prenesene ugovorene obaveze iz 2008. godine. Ukupne ugovorene obaveze u prošloj godini, računajući i obaveze iz 2008. godine iznosile su 5 889 141,30 KM. Plaćeno je 4 728 963,08 KM dok je u 2010. godinu preneseno ukupno 1 160 178 KM ugovorenih obaveza.

U odnosu na 2008. godinu ulaganja u oblast vodoprivrede u 2009. godini povećana su za 61,71%.

U oblasti korištenja voda najznačajniji projekat u prošloj godini bio je završetak radova I faze sanacije brane Modrac koja je u cijelosti završena u julu prošle godine. Ukupna vrijednost I faze je 1 681 813,89 KM. U 2009. godini završena je i procedura javne nabavke za II fazu vrijednu 2 332 713,98 KM.

Među najznačajnjijim projektima koji su realizovani u prošloj godini su regulacija rijeke Sapne (250 000 KM), odvodnjavanje oborinskih voda sa područja Doložal u Lukavcu (590.574 KM), regulacija rijeke Sokoluše u Gračanici (100 000 KM) nastavak regulacije rijeke Gradašnice u Gradačcu (300 000 KM), učešće u izgradnji postrojenja za pripremu pitke vode za Kalesiju i Teočak (268 492 KM), učešće u izgradnji lokalnih vodovoda u općinama Tuzlanskog kantona ( 529 483 KM), vodovodni sistem Debelo Brdo u Tuzli (200 000 KM).

USVOJEN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA U KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja u 2009. godini u Tuzlanskom kantonu.

U prošloj godini u Tuzlanskom kantonu veterinarsku djelatnost je obavljalo 19 registrovanih veterinarskih stanica na 13 epizootioloških jedinica, po uslovima i načinom utvrđenim Zakonom o veterinarstvu. Ukupno je u veterinarskim stanicama zaposlena 121 osoba od čega 60 doktora veterinarske medicine. Inspekcijski nadzor nad izvržavanjem zakonskih propisa iz ove oblasti provodi 8 kantonalnih veterinarskih inspektora, dok je u Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona 13 uposlenika.

Prema procjenama u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini je bilo ukupno 64 100 goveda, 98 500 ovaca, 8 500 svinja i 666 800 peradi. U prošloj godini izvedeno je 31 933 umjetna osjemenjavanja što je za 991 više u odnosu na 2008. godinu.

Polovinom prošle godine u Tuzlanskom kantonu započet je projekat obilježevanja ovaca, koza i svinja u okviru kojeg je obilježeno više od 50 000 životinja.

Osim  standardnih cijepljenja protiv zaraznih bolesti u prošloj godini je u Tuzlanskom kantonu započet i projekat cijepljenja ovaca i koza protiv bruceloze. Cijepljeno je oko 33.000 ovaca i koza. Na brucelozu je ispitano 21 275 uzoraka krvi goveda od čega je 26 bilo pozitivno dok je od 3 395 uzoraka ovaca i koza 129 bilo pozitivno. U saradnji sa kantonalnom veterinarskom inspekcijom i veterinarskim stanicama izvršena je eutanazija 139 pozitivnih i na brucelozu sumnjivih ovaca i koza te 20 krava. Problem stočnih grobalja još uvijek nije riješen s obzirom na to da su samo četiri općine odredile lokacije za te namjene.

Vlada Tuzlanskog kantona je za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite domaćih životinja u prošloj godini izdvojila  459 000,00 KM od čega je realizovano 336 164,60 KM.

NAJZNAČAJNIJE POTICAJE U 2009. GODINI OSTVARILI POLJOPRIVREDNICI U GRADAČCU I GRAČANICI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji i efektima novčane podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2009. godini. U Tuzlanskom kantonu je za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u prošloj godini izdvojeno ukupno 14.074.712,78 KM od čega je 6.441.166,13 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona dok su preostala sredstva Budžeta Federacije BiH. Resorno kantonalno Ministarstvo je u toku godine primilo i obradilo 3.156 zahtjeva za novčanu podršku iz budžeta Federacije BiH. Osim ovih zahtjeva 44 zahtjeva su korisnici direktno uputili resornom Federalnom ministarstvu.

Od podnesenih zahtjeva njih 258 je odbijeno. Najznačajnija podrška ostvarena je za animalnu proizvodnju, ukupno 3.672.087,97 KM. Najveća sredstva izdvojena su za podršku proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka 2,3 miliona KM. Biljna proizvodnja podržana je sa nešto više od 680  hiljada KM dok je za podizanje višegodišnjih i matičnih nasada izdvojeno 2,5 miliona KM.

Najveću  realizaciju novčane podrške iz federalanog Budžeta ostvarile su općine Gradačac (1.895.313,98 KM) i općina Gračanica (1.354.117,19 KM). Rast ulaganja odnosno poticaja u odnosu na 2008. godinu ostvarile su općine Banovići, Čelić i Kladanj, dok je najveći pad u realizaciji novčane podrške u prošloj godini imala općina Teočak, čak 69,47% što je rezultat izostanka ulaganja u ruralni razvoj.

Kantonalna podrška bila je usmjerena na proizvođače koji proizvode za sopstvene potrebe odnosno koji nisu obuhvaćeni federalnim programom podrške.

Općinske službe su resornom Ministarstvu dostavile 3.127 reješenja o ostvarenim pravima na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Najznačajnije poticaje i iz kantonalnog budžeta ostvarili su poljoprivredni proizvođači u općini Gradačac (1.697.476,56 KM) za kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, regresiranje kamata, proizvodnju i otkup voća, mliječna grla u liniji otkupa mlijeka koja posjeduju zdravstveni kanrton i općina Gračanica (871.578,61 KM) za proizvodnju pilećeg mesa, utovljenu junad i mliječna grla u liniji otkupa mlijeka koja posjeduju zdravstveni karton.

U 2009. godini realizovana je i novčana podrška za nove oblasti proizvodnje i to uzgoj rasplodnih svinja i konja.

Resorni ministar Amir Hasić danas je istakao da su svi poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu koji su ostvarili pravo na poticaje zaključno sa 31. januarom 2010. godine dobili planirani novac i iz kantonalnog i iz federalnog budžeta, što je izuzetno važno s obzirom na to da predstoji proljetna sjetva.

PROLJETNA SJETVA NA 48 558,50 HA U TUZLANSKOM KANTONU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan proljetne sjetve za 2010. godinu. Na osnovu općinskih planova proljetne sjetve u Tuzlanskom kantonu planirano je da se zasije 48.558,50 ha što je u odnosu na prošlu godinu za 1.539,5 ha ili 3,07% manje. Sjetva žitarica planirana je na površini od 22.132,5 ha što je 45,58% ukupnog plana sjetve. Povrtnim biljem i krompirom planirnao je da se zasije 12.543,5 ha, a krmnim biljem 13.477,5 ha. Industrijskim biljem bit će zasijano 405 ha.

Najznačajnije površine bit će zasijane u Gradačcu 10.457 ha, Živinicama 7.970 ha i Kalesiji 6.266. Najmanje površine planirale su zasijati općine Doboj Istok 489 ha, Sapna 630 ha i Teočak 765 ha. Veće površine u odnosu na prethodnu godinu bit će zasijane u Čeliću, Doboj Istoku, Gradačcu i Sapni dok su manje površine za sjetvu planirane u svim ostalim općinama Tuzlanskog kantona.

Procjene su da će za realizaciju planirane proljetne sjetve odnosno nabavku sjemena i ostalog repromaterijala bit neophodno obezbijediti 64.732 053 KM. Očekuje se da proljetnom sjetvom bude ostvaren prinos od 107.075 t kukuruza, 912,6 t pšenice i raži, 57.880 t krompira, 53.910 t krmnog bilja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se poništava Javni oglas za nominovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Danas je utvrđen tekst ponovnog oglasa za nominovanje kandidata za navedene pozicije. Razlog za poništavanje oglasa je što se na objavljeni oglas nije prijavio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se poništava Javni oglas za nominovanje i imenovanje članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona i utvrdila tekst ponovljenog Javnog oglasa za nominovanje i imenovanje članova UO ove institucije. Razlog za poništavanje oglasa je što se na raniji oglas nije prijavio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom se poništava Javni oglas za nominovanje i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Danas je utvrđen tekst ponovnog oglasa za nominovanje kandidata za navedene pozicije. Razlog za poništavanje oglasa je što se na objavljeni oglas nije prijavio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na utvrđenu visinu novčane naknade za angažovanje vanjskog saradnika u funkciji predsjednika  Komisije za razvrstavanje, utvrđivanje minimalnih uslova i kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o poništavanju oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Upravnog i Nadzornog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Oglasi su poništeni zbog formalnih nedostataka u tekstovima oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donaciji od 5.000,00 KM koju je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dodijelilo Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Donacija je namijenjen za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dopunila Zaključak donesen 21.1.2010. godine koji se odnosi na ovjeravanje zdravstvenih knjižica zaposlenicima privrednih društava, sa većinskim državnim kapitalom, a koja nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje. Dopunjenim Zaključkom precizirano je da se Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavezuje da osim zaposlenicima zdravstvene knjižice ovjeravaju i članovima uže porodice zaposlenika u skladu sa zakonom.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner