Izvještaj sa 115. redovne sjednice Vlade TK

16 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Prijedlogom su planirani ukupni prihodi odnosno rashodi od 365 410 882,56 KM. U odnosu na izvršenje Budžeta za 2009. godinu planirani prihodi su za 48 miliona KM odnosno 15% viši dok su u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta za 2009. godinu manji za 2% odnosno za 7,9 miliona KM. Planirani rashodi za 2010. godinu manji su za 2,5% u odnosu na plan rashoda u 2009. godini.

Od poreza su planirani prihodi od 257 013 739 KM, od neporeznih prihoda 67 688 566,99 KM. Iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom planirano je 28 000 000 KM.

Kada su u pitanju rashodi najznačajniji dio sredstava planiran je za finansiranje sistema osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, policije, pravosuđa i kantonalne uprave, što su i osnovne ustavne nadležnosti Kantona. Za bruto plaće i naknade zaposlenih u navedenim sistemima planirano je 185 754 584,16 KM što je 1% manje u odnosu na izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Za ukupna primanja budžetskih korisnika, računajući i doprinose, planirano je oko 204 miliona KM što je na nivou izvršenja Budžeta za ove namjene za 2009. godinu. Za materijalne troškove svih budžetskih korisnika planirano je 44 651 545,50 KM, za tekuće grantove 78 732 626,72 KM, za kapitalne grantove 10 993 000 KM, a za kapitalne izdatke 21 418 571,06 KM.

Najznačajnija povećanja Prijedlogom su predviđena na pozicijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo. U okviru ovih ministarstava pozicija za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima predložena je sa povećanjem za 97% i iznosi ukupno 6,5 miliona KM. Za 15% predloženo je povećanje pozicije „Zaštita porodica sa djecom“ i ukupno je predloženo 12 378 400 KM. Na nivou sredstava odobrenih u 2009. godini su pozicije podrške povratku (2 555 500,00 KM) razvoju (710 000KM), sredstva za realizaciju dopunskih prava boračko-invalidske zaštite (13.075.700 KM) i podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji no (8 miliona KM).

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Ovim Zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija. Zakonom se reguliše i upravljanje javnim dugom te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava te ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva i Ministra finansija u izvršavanju Budžeta Kantona za 2010. godinu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU JP „MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je potreba njegovog usklađivanja sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, kojim je precizirana nespojivost javne funkcije izabranih dužnosnika, nosilaca izvršne funkcije ili savjetnika sa članstvom u skupštinama javnih preduzeća.

Prijedlogom je definisano da funkciju Skupštine ovog Preduzeća, koju je u skladu sa važećim Zakonom vršila Vlada Tuzlanskog kantona, ubuduće vrše predstavnici osnivača koje imenuje Vlada Kantona u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.

Predviđeno je da Skupštinu čine predsjednik i 6 članova, a koji se imenuju na mandat od četiri godine. Članovi Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla, osim izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, ne mogu biti ni članovi Uprave, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ovog Preduzeća.

S obzirom na to da se ne radi o složenim izmjenama i dopunama utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i Vlada će predložiti Skupštini Tuzlanskog kantona da se Prijedlog ovog Zakona razmatra po skraćenom postupku.

Vlada je danas donijela i Zaključak kojim obavještava Skupštinu Tuzlanskog kantona da više nije u mogućnosti vršiti funkciju Skupštine JP „Međunarodni aerodrom„ Tuzla zbog nespojivosti vršenja te funkcije u vezi sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.

USVOJEN PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN DIREKCIJE CESTA TUZLA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Plan rada i Finansijski plan Direkcije cesta Tuzla za 2010. godinu. Direkcija cesta Tuzla upravlja mrežom regionalnih (kantonalnih) puteva ukupne dužine 340,40 KM. Rad direkcije u 2010. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, završetak započetih investicionih poslova u prethodnom periodu, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih putnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini te uspostavljanje katastra putne mreže za regionalne i lokalne puteve od regionalnog značaja.

U 2010. godini planirani su prihodi odnosno rashodi Direkcije cesta od 18 684 425,16 KM.

Najznačajna izdvajanja planirana su za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata 5 625 000,00 KM.

Riječ je o projektima rekonstrukcije puta Tuzla-Šibošnica, izgradnje mosta na rijeci Turiji, rekonstrukcije kolovoza regionalnog puta Lukavac–Banovići, rehabilitacije i sanacije kolovoza regionalnih puteva Kalesija-Živinice i Kerep-Zelinja te rekonstrukcije kolovoza regionalnih putevaa Srnice-Gračanica, Srebrenik-Bukva, Previle-Šibošnica, Sapna-Goduš i Šibošnica-Brnjik-Vražići.

Za redovno održavanje puteva planirano je 2 062 406 KM, a za završetak započetkih radova u prošloj godini 2 019 914. U ovoj godini planirano je i 450 000 KM za sanaciju klizišta koja su se pojavila na frekventnim dionicama puteva kao i klizišta koja prijete eventualnim pekidom saobraćaja.

UTVRĐEN PROTOKOL O NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA PO KREDITU ZA PLAVU BOLNICU KOJE DOSPIJEVAJU U 2010. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekst Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o dospijeću obaveza po osnovu kamata i glavnice kredita za Plavu bolnicu u 2010. godini u ukupnom iznosu od 4 605 723,85 KM. Vlada je danas prihvatila i tekst Sporazuma o otpustu duga za 2010. godinu između Vlade i JZU UKC Tuzla o otpustu obaveza po osnovu kamata i glavnice za 2010. godinu u ukupnom iznosu 2 833 950,93 KM.

Obavezuje se JZU UKC Tuzla da uplati kamate i glavnice za 2010. godinu u korist Budžeta Tuzlanskog kantona, u skladu sa Protokolom za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 1 771 772,92 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o otpustu duga JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, a u skladu sa Protokolom koji je danas prihvaćen.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI KULTURE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2009. godini.

Uprkos činjenici da je ekonomska kriza u prošloj godini imala negativan uticaj na sve segmente društva, pa tako i na oblast kulture, u Tuzlanskom kantonu su evidentna i određena poboljšanja. Širok je dijapazon kulturnih manifestacija, a posebno značajno je masovno uključenje mladih stvaralaca. U Informaciji je navedeno da je evidentna bolja povezanost subjekata i nosilaca aktivnosti u oblasti kulture i ujednačavanje artikulacije javnih interesa koji su Zakonom o kulturi formulisani kao javni interes građana Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu da je pitanje sigurnog finansiranja institucija kulture od ključne važnosti za njihov nesmetan rad navedeno je da su u tom smislu institucije koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i u 2009. godini bili obezbijeđeni glavni preduslovi. To su Arhiv Tuzlanskog kantona, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla, Muzej istočne Bosne Tuzla i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Primanja zaposlenika i materijalni troškovi ovih institucija se u cijelosti finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, dok se za Narodno pozorište Tuzla, Narodnu i univerzitetsku biblioteku „Derviš Sušić“ Tuzla, Međunarodnu galeriju Tuzla i Specijalnu biblioteku „Behram-beg“ iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvajaju sredstva za plaće i naknade zaposlenih. Po ovom osnovu za navedene institucije kulture iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2009. godini izdvojeno je oko 3 miliona KM. Za programe i projekte koji su održani putem javnog oglasa izdvojeno je oko 350 000 KM.

Kao jedna od važnih aktivnosti u prošloj godini navedeno je da je resorno Ministarstvo u 2008. godini dobilo i inspektora za kulturu i sport, čime su stvoreni uslovi da se početkom prošle godine počne izrada Registra ustanova kulture Tuzlanskog kantona. Terenski rad je završen, a time je Odjeljenju za kulturu i sport bitno olakšan rad jer su stvoreni uslovi za redovan i stručan uvid u način rada, poslovanja i ispunjavanja obaveza u ovoj oblasti.

U Informaciji je dat i prijedlog mjera u kojima je navedeno da je i u narednom periodu neophodno posvetiti dužnu pažnju radu i razvoju institucija kulture, stručno usavršavanje uposlenih i opremanje institucija u ovoj oblasti.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA U 2009. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za 2009. godinu prikupljenih po osnovu odredaba Zakona o šumama.

Po osnovu  naknada za korištenje općih korisnih funkcija šuma, za proširenu biološku reprodukciju šuma, za krčenje šuma i ograničenje korištenja šuma, te za jednostavnu biološku reprodukciju i za promet šuma u prošloj godini prikupljeno je 1 312 385,44 KM. Po osnovu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda utvrđena je obaveza pravnih lica koja obavljaju privrednu djelatnost na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 107 747,68 KM.

U toku 2009. godine odlukama Vlade Tuzlanskog kantona, odobren je utrošak sredstava u ukupnom iznosu od 1 657 267,94 KM i to za:

–  finansiranje čuvarske službe u privatnim i državnim šumama 952 638,00 KM
–  izmirenje obaveza prema općinama 307 528,84 KM
–  izradu šumsko-gospodarskih osnova za privatne šume sa područja Kantona i nadzor i kontrolu izrade 250 218,96 KM
– finansiranje projekata iz oblasti provedbe šumskouzgojnih i zaštitnih mjera u državnim i privatnim šumama 25 891,94 KM
– projekte gradnje šumskih puteva radi provođenja šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera 75 551,00 KM
– projekte unapređenja lovstva na području Kantona 39 812,20 KM
– projekte obilježavanja manifestacija i naučno-istraživačkog karaktera u ukupnom iznosu od 5 627,00 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila upošljavanje 57 uposlenika čuvarske službe u okviru Kantonalne uprave za šumarstvo, i to 43 čuvara šuma i 14 uposlenika koji će obavljati poslove kontrole i opsluživanja. Finansiranje će biti obezbijeđeno iz namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu propisa koji uređuju oblast šumarstva. Zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u roku od 30 dana od dana usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu izmijeni i dopuni Elaborat o implementaciji Zakona o šumama, a u skladu sa novim kriterijima.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine kvarcnog pijeska privrednom društvu „Pjeskara“ d.o.o. Dobošnica na lokalitetu „Selimovo brdo“ u općini Lukavac. Koncesija je dodijeljena na 20 godina, a ukupna površina koncesionog prostora za eksploataciju iznosi 1,2 ha.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je odobreno 69 265 KM Fabrici obuće „Aida“ DD Tuzla. Sredstva su odobrena za materijalno zbrinjavanje dijela radno neangažovanih zaposlenika, troškove sanacije i instalacije grijanja u pogonu Tuzla, troškove izrade revizorskih izvještaja te ostale troške u tri Aidina pogona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o osnivanju Savjeta za praćenje cijena. Zadatak Savjeta je da prati rast cijena i njihov uticaj na standard građana, stabilnost tržišta i troškove života. Na osnovu tih pokazatelja Savjet analizira kretanje i promjenu cijena te predlaže nadležnim organima mjere ekonomske politike i mjere neposredne kontrole cijena, ukoliko se utvrdi da je indeks potrošačkih cijena veći ili manji od 5% iz nadležnosti Kantona.

Savjet može imati do sedam članova i čine ga predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, Federalnog zavoda za statistiku, Udruženja potrošača i Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona te Saveza samostalnih sindikata.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovim izmjenama i dopunama stvoreni su preduslovi za rješavanje radno-pravnog statusa decertificiranih policajaca u Tuzlanskom kantonu. Izmjenama i dopunama nije predviđeno povećanje broja izvršilaca u MUP-u Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila tekstove Aneksa ugovora o zakupu poslovnog prostora koji će Vlada zaključiti sa DD Rudnik soli Tuzla i Solanom DD Tuzla. Sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa ovlaštena je da u ime Vlade kantona potpiše Anekse ovih ugovora.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju dr. Adnana Gegića kao vanjskog saradnika, ovlaštenog za propisivanje lijekova, sanitetskog materijala i dezinfekcionih sredstava potrebnih ratnim vojnim invalidima.Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Rješenje Ministra za boračka pitanja o imenovanju Ljekarske komisije za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje. U Komisiju su imenovani Ilhana Šabić, Emir Halilbegović i Osman Bajić.

Danas je data i saglasnost na utvrđene novčane naknade za angažovanje vanjskih saradnika u ovim komisijama.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona. Uprvni odbor je imenovan na 60 dana.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner