GIKIL ima okolišnu, ali nema i vodnu dozvolu

6 min. za čitanje
Rijeka Spreča
Rijeka Spreča

Ceremoniji su prisustvovali i predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a „okolišnu dozvolu“  je uručila Branka Đurić ministrica za okoliš i turizam u Vladi FBiH koja je ovom prilikom izrazila svoje zadovoljstvo što kompanija GIKIL vodi računa kako o proizvodnji i radnim mjestima tako i o okolišu.

Rijeka Spreča

Za dobijanje ove dozvole prema riječima Faika Buševca, zamjenika generalnog direktora GIKIL-a, poduzete su sve mjere propisane zakonom za pojedine oblasti od zemljišta, vazduha i vode.

Rijeka Spreča

Da sve nije tako kako je izjavio Faik Buševac, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a, pokazuju podaci do kojih smo došli na Zvaničnoj web stranici “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo. Naime, rješavajući ponovljeni postupak koji je ponovo i odbijen a koji je zahtjevao GIKIL d.o.o. Lukavac za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i promet opasnih materija kao i proizvoda od istih materijala koji nakon upotrebe dospijevaju u vode.

Rijeka Spreča

Razlozi za odbijanje ove vodne dozvole su:

  1. Prema zbirnom godišnjem izvještaju o ispitivanju i ocjeni kvaliteta ispuštenih tehnoloških otpadnih voda za 2010. godinu, te svim dostavljenim pojedinačnim izvještajima o ispitivanju i ocjeni kvaliteta tehnoloških otpadnih voda za mjesece januar – avgust 2011. godine, izvršenih na dva mjerna mjesta i izrađenih od strane Instituta za hemijsko inženjerstvo Tuzla, utvrđeni su parametri koji znatno prekoračuju i dozvoljena odstupanja od propisanih graničnih vrijednosti, a propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik («Službene novine Federacije BiH, broj 50/07). Za sve ispuštene i ispitane tehnološke otpadne vode, na dva mjerna mjesta, utvrđena je toksičnost. Labaratorija za vode «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, kao ovlaštena kontrolna labaratorija, na 6 (šest) mjenih mjesta 23.09.2011. godine, izvršila je uzorkovanje i kontrolu kvaliteta tehnoloških otpadnih voda GIKIL-a, koje se ispuštaju u potok Hrvati i rijeku Spreču i utvrđeno je prekoračenje maksimalno dozvoljenih koncentracija parametara kvaliteta amonijaka, hlorida, sulfata i svih PAH-ova za koje su Pravilnikom utvrđene maksimalno dozvoljene koncentracije. Na osnovu izvještaja o ispitivanju i ocjeni kvaliteta tehnoloških otpadnih voda i u skladu sa članom 4. Pravilnika o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacoje odnosno u drugi prijemnik, tehnološke otpadne vode iz GIKIL-a ne mogu se ispuštati u površinske vode.
  2. U skladu sa odredbama člana 21. stav 3. Pravilnika o sadržaju , obliku, uvjetima , načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH, broj 06/08), GIKIL ne posjeduje investicijsko-tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa propisima o vodama i uvjetovanu ranije uzdatim vodoprivrednim i vodnim dozvolama, a izdatih od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, brojevi: UP-I-04-25-39/04 od 18.10.2005.godine i UP-I-05-25-56/06 od 05.07.2008. godine i Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo broj: UP-I/25-3-40-373-6/09 od 26.03.2010. godine.
  3. Također, u skladu sa odredbama člana 21. stav 3. Pravilnika o sadržaju , obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata GIKIL ne posjeduje okolišnu dozvolu, a u Izvještaju Stručne komisije o analizi i ocjeni prihvatljivosti integralnog plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrijenja Global Ispat Koksna Industrija D.O.O. Lukavac, koji je satavni dio Zaljučka o ocjeni Integralnog Plana aktivnosti «GIKIL» d.o.o. izdatog od strane Federalnog ministarstva okoloiša i turizma, broj: UP-I/05-23-136/09-DĐ od 07.06.2011.godine, u rubrici komentar i zaključak koji se odnosi na zagađenje vode (strana 7 i 8 Izvještaja) u Planu aktivnosti se ne prihvata i traži se analiza podataka o zagađenju voda. Rokovi iz Plana aktivnosti za smanjenje emisija, odnosno zagađenja koji je izradila konsultantska firma Dvokut pro Sarajevo, zavisno od aktivnosti, istekli su 2009., 2010.godine i zavšetak svih aktivnosti za postizanje parametara u granicama predviđenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacoje odnosno u drugi prijemnik je do kraja 2011. godine. Na osnovu teksta-stavova iz Memoranduma o razumjevanju za imenovanje GIKIL-a kao pilot postrojenja za izdavanje okolinske dozvole, zaključen između IPPC projekta, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i GIKIL-a, nije poznato, odnosno nisu utvrđeni rokovi za realizaciju pilot postrojenja za izdavanje okolinske dozvole.
  4. U skladu sa tačkama 29., 30., 31., 32. i 33., Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH, broj 92/07), utvrđeni su obaveznici plaćanja PVN koji vrše mjerenja i ispitivanja stepena zagađenja otpadnih voda s ciljem utvrđivanja EBS-a na osnovu čije se utvrđene vrijednosti i pravi zaduženje za plaćanje PVN-a za zaštitu voda. Dug GIKIL-a po osnovu plaćanja posebnih vodnih naknada za zaštitu voda na dan 31.10.2011. godine iznosi 353.037,20 KM

U zaključku stoji da GIKIL nije ispunio ni minimalne uslove za izdavanje vodne dozvole kako je regulisano članom 115. do člana 118. Zakona o vodama.

Odluku možete preuzeti klikom na ovaj link

Rijeka Spreča

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE: ,
Podijeli ovaj članak
19 komentara