fbpx

Na prodaju vila Svatovac i zemljište u Prokosovićima

4 min. za čitanje

O G L A S
za prodaju nekretnina u vlasništvu društva SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O.

Prodavac:  SISECAM SOD.A LUKAVAC D.O.O., PRVA ULICA 1, 75300 Lukavac


Nekretnina: 

  1. VILA SVATOVAC, kuća i zgrada, i zemljište uz privrednu zgradu, k.č br. 1155 K.O. POLJICE u površini od 1.475,00 m2, upisana u P.L. br 487  K.O. POLJICE I, odnosno ZK Uložak broj 1965 K.O. POLJICE I;
  2. ZEMLJIŠTE označeno kao k.č. br. 1321/3, k.č. 1321/4, k.č. 1321/5 sve K.O. PROKOSOVIĆI (novi premjer) u površini od 4.004,00 m2, a što po starom premjeru odgovara parcelama označenim kao k.č. br 1239/5, 1230/35, 1230/36 K.O Puračič.

Uslovi prodaje:

  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva.
  • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu “viđeno-kupljeno” i naknadne reklamacije se neće uvažavati.
    -Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.
  • Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
  • Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
  • Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.

Pisane ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:
SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., PRVA ULICA 1 , 75300 LUKAVAC

Ponuda za kupnju nekretnine – zemljište u Poljicu – “NE OTVARATI”
Ponuda za kupnju nekretnine – zemljište u Poljicu – “NE OTVARATI”
N/r Sead Pašić

Rok za dostavu ponuda je 09.12.2019. godine.

Ponude za kupoprodaju moraju sadržavati: ime i prezime, JMBG ponuđača i njegovo prebivalište (za fizička lica) odnosno naziv firme s adresom sjedišta i ID broj (za pravna lica), te aktivnu e-mail adresu; kopiju lične karte (za fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica), iznos ponuđene cijene za predmetnu nekretninu u KM.

Kontakt osoba je gdin. Nedžad Halilagić

Ponuđači također trebaju dostaviti Izjavu sljedećeg sadržaja:

 „U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, učešćem u oglasu za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu društva SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O, ponuđač daje saglasnost da se njegovi lični podaci  mogu obrađivati, koristiti i razmijenjivati unutar SISECAM grupe u svrhu provođenja postupka odabira najpovoljnije ponude ili eksterno, u slučaju sklapanja Ugovora o  kupoprodaji.

Ponuđač je odgovoran/na za tačnost, potpunost i ažurnost datih podataka.“
 
Pristigle ponude će biti otvorene dana 10.12.2019.godine u poslovnoj zgradi SISECAM SODA LUKAVAC D.O.O., Prva Ulica br.1 75300 Lukavac.

Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnine prije dostavljanja ponude mogu to učiniti svaki radni dan, uz prethodnu najavu kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.

Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove nadmetanja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments