Plaće federalnih funkcionera će rasti koliko sami budu htjeli

15. Januara 2010.
3 min. za čitanje

Prva ste­pe­ni­ca ka no­vom po­ve­ća­nju pla­ća pred­sje­dni­ka i pot­pred­sje­dni­ka FBiH, fe­de­ral­nih po­sla­ni­ka, mi­nis­ta­ra i nji­ho­vih sa­vje­tni­ka us­pje­šno je sa­vla­da­na na po­slje­dnjoj sje­dni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta FBiH.

Rast od 1.000 KM

Na­kon što su tri go­di­ne sje­dni­ce Par­la­men­ta ugla­vnom za­vrša­va­ne u ra­nim po­sli­je­po­dne­vnim sa­ti­ma, po­sla­ni­ci su pri­je dva da­na odlu­či­li ra­di­ti udar­ni­čki, pa su ta­ko sje­dni­cu za­vrši­li tek iza 20 sa­ti. Ra­zlog je bio ras­pra­va o na­crtu za­ko­na o pla­ća­ma u in­sti­tu­ci­ja­ma FBiH, ko­ji za ra­zli­ku od sve­ga dru­gog, oči­to ni­je mo­gao če­ka­ti.

Na kra­ju, uz pro­tiv­lje­nje po­sla­ni­ka SDP-a, usvo­jen je na­crt za­ko­na ko­ji, pre­ma pra­vi­lu ko­ji je već uspos­ta­vi­la drža­vna vlast, os­tav­lja mo­gu­ćnost bes­ko­na­čnog po­ve­ća­va­nja pla­ća i na­kna­da.

Na­ime, ovaj za­kon, pro­pi­su­je sa­mo ko­efi­ci­jen­te, ali ne i osno­vi­cu ili kri­te­ri­je nje­nog izra­ču­na, što na­ra­vno mo­že do­ves­ti do enor­mnog po­ve­ća­nja pri­ma­nja. Ako je su­di­ti pre­ma is­kus­tvu sa sli­čnim drža­vnim za­ko­nom ko­jim su pla­će po­sla­ni­ka i mi­nis­ta­ra već po­ra­sle i do 7.000 KM, to će se si­gur­no i do­go­di­ti.

Bu­džet FBiH za 2010. go­di­nu, u di­je­lu ko­ji se odno­si na iz­dva­ja­nja za pla­će, pro­ji­ci­ran je pre­ma osno­vi­ci od 400 ma­ra­ka. Pre­ma ovoj osno­vi­ci i po no­vom za­ko­nu, star­tna pla­ća pred­sje­dni­ka FBiH izno­si 4.000 KM. Pot­pred­sje­dni­ci FBiH, pre­mi­jer i čel­ni­ci Par­la­men­ta imat će pla­ću od 3.920, mi­nis­tri 3.600, a po­sla­ni­ci 3.200 KM. Nji­ho­vi sa­vje­tni­ci, ko­ji­ma za­kon pro­pi­su­je ko­efi­ci­jent 6,5 ima­li bi pla­ću 2.600 KM.

Svi­ma nji­ma u pro­sje­ku bi pla­će ra­sle za ne­kih 1.000 ma­ra­ka.

Nerazumljive naknade

Tre­ba na­po­me­nu­ti ka­ko se ra­di o star­tnoj pla­ći, ko­ja se za sva­ku go­di­nu sta­ža uve­ća­va 0,6 od­sto, a naj­vi­še do 24 od­sto. Ta­ko će ne­ko sa 15 go­di­na sta­ža ima­ti do­da­tak od naj­ma­nje 300 ma­ra­ka. Po­red ovo­ga svi fun­kci­one­ri imat će i niz dru­gih do­da­ta­ka, pa bi im pri­ma­nja tre­ba­la bi­ti ve­ća za još naj­ma­nje 500 ma­ra­ka.

Za­ni­mlji­vo je da je ovaj na­crt za­ko­na lo­šim oci­je­ni­la i Svjet­ska ban­ka, izme­đu os­ta­log, upra­vo zbog ni­za do­da­tnih na­kna­da ko­je pre­dvi­đa. U Svjet­skoj ban­ci sma­tra­ju da oprav­da­nost ne­kih vrsta na­kna­da “ni­je ra­zu­mlji­va”.

U pi­smu ko­je je iz ove in­sti­tu­ci­je upu­će­no čel­ni­ci­ma Vla­de FBiH is­ti­če se neo­prav­da­nost na­kna­da kao što su “te­ren­ski rad, odvo­je­ni ži­vot ili pa­ušal”. Iz Svjet­ske ban­ke upo­zo­ra­va­ju Vla­du i da pri­li­kom izra­ču­na osno­vi­ce, ne tre­ba vo­di­ti ra­ču­na sa­mo o po­ve­ća­nju tro­ško­va ži­vo­ta, već i o ma­kro-eko­nom­skoj si­tu­aci­ji u FBiH, či­me bi se po­šti­va­la ra­spo­lo­ži­va bu­džet­ska sred­stva. Ta­ko­đer, Vla­di se su­ge­ri­še da sma­nji kom­pen­za­ci­ju mi­nu­log ra­da ko­ja je pre­ve­li­ka, kao i da sma­nji ot­pre­mni­ne biv­šim zva­ni­čni­ci­ma ko­ji će pre­ma usvo­je­nom za­ko­nu ako ima­ju 15 go­di­na sta­ža, ima­ti pra­vo na pu­nu pla­ću još šest mje­se­ci. Ci­je­lu go­di­nu pra­vo na pu­nu pla­ću i na­kon pres­tan­ka man­da­ta imat će fun­kci­one­ri sa vi­še od 15 go­di­na sta­ža.

(SodaLIVE.ba/SAN)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments