Održana 108. redovna sjednica Vlade TK

18 min. za čitanje

Vlada_VVlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona. Osnovni razlog za donošenje ove Odluke su izmjene i dopune Zakona o doprinosima stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kojima su smanjenj stope sa 13% na 12,5% za doprinos iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika i sa 5% na 4% za doprinos na isplaćena lična primanja na teret poslodavca. Odlukom je definisano da se doprinosi obračunavaju i plaćaju iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika, na isplaćena lična primanja na teret poslodavca i iz drugih izvora utvrđenih ovom Odlukom. Odlukom su precizirani obveznici doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i obveznici obračuna i uplate doprinosa i osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje nisu utvrđene Zakonom o doprinosima. Ovom Odlukom je precizirano da Osnovica za obračun doprinosa ne može biti niža od najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH, osim u slučajevima kada je to utvrđeno Zakonom o doprinosima.

Za zaposlenika sa nepunim radnim vremenom, zaposlenike koji su zaključili ugovore o radu sa nepunim radnim vremenom sa više poslodavaca, za zaposlenike na neplaćenom odsustvu, za zaposlenika na plaćenom odsustvu, za zaposlenika koji profesionalno obavlja funkciju i poslove u vjerskim zajednicama, za vlasnika privrednog društva sa sjedištem na području Tuzlanskog kanton, ako nije obavezno osiguran po drugom osnovu i za zaposlenike koji se nalaze na porodiljskom odsustvu, stope doprinosa na osnovice iznosi 12,5 iz ličnih primanja i 4% na isplaćena lična primanja na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa.

Za zaposlenika koji je izvan procesa rada zbog ekonomskih poteškoća ili nedostatka posla stope doprinosa na osnovice  iznose 7,5% iz ličnih pirmanja i 4% na isplaćena lična primanja na teret obveznika obračuna i uplate doprinosa.

Najniža stopa doprinosa na osnovice predviđena ovom odlukom je 1,75%  i predložena je za lica koja na zdravstveno osiguranje prijavljuje Služba za zapošljavanje.

Stopa od 2,30% predviđena je za nekoliko kategorija, ukoliko nisu osigurane po drugom osnovu, i to za: lica koja se nakon završenog obrazovanja nalaze na obaveznom radu radi sticanja praktičnih iskustava, za učenike i studente vojnih i policijskih škola i akademija, djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, lica nakon navršenih 65 godina života, civilne žrtve rata, za socijalno ugrožena lica, lica smještena u ustanove socijalne zaštite i lica koja primaju stalnu novčanu pomoć, učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, za lica sa prebivalištem u Tuzlanskom kantonu, kojima je priznat status ratnog ili mirnodopskog

vojnog invalida, korisnika porodične invalidnine ratnih ili mirnodopskih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca, lica kojima je priznat status raseljenog lica i lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe.

Stopa od 7,5% predložena je za lica koja se prijavljuju na lično obavezno zdravstveno osiguranje jer im zdravstvena zaštita nije obezbijeđena po drugom osnovu i za lica strane državljane ili lica bez državljanstva.

Za lica koja penziju ostvaruju od domaćeg nosioca penzijskog i invalidskog osiguranja stopa doprinosa se utvrđuje po stopi utvrđenoj odlukom Vlade Federacije BiH.

Prijedlog ove Odluke bit će upućeno Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i konačno usvajanje.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zaključak da se na području Tuzlanskog kantona u 210. godini primjenjuje Odluka o neposerednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Ova Odluka primjenjivat će se do početka primjene Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, a shodno federalnoj Odluci o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava.

Vlada je danas Zaključkom preporučila Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da donese odluku kojom će biti utvrđena visina premije osiguranja za 2010.  godinu. Vlada je preporučila da visina premije ne prelazi visinu premije osiguranja u 2009. godinu odnosno 16 KM.

ZNAČAJNI REZULTATI KANTONALNE INSPEKCIJE U SMANJENJU

„RADA NA CRNO“

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u prvih šest mjeseci 2009. godine.

U ovom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila 6.243 inspekcijska pregleda, od čega 3.590 redovnih pregleda, 1.983 pregleda po zahtjevima stranaka, 482 kontrolna pregleda i 188 službenih zabilješki, a od toga u pojačanom nadzoru sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove Sarajevo izvršeno je 1.830 pregleda.

Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata 1.016 je imalo uredne nalaze.

Prilikom vršenja nadzora na osnovu uočenih i evidentiranih inspekcijskih nalaza koji se odnose na kršenje zakonskih odredbi, isti su sankcionisani i tom prilikom izricane su upravne, prekršajne i druge mjere. Podnesen je 1 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 1.704 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 1.183.167,00 KM.

Izrečeno je 97 zabrana rada, 34 rješenja o oduzimanju robe, ukupne vrijednosti 38 398,00 KM, 17 rješenja o uništenju oduzete robe, 20 rješenja o stavljanju robe van prometa, 59 rješenja o isključenju vozila iz prometa, 381 rješenje o otklanjanju neodstataka, 67 upozorenja i 49 zaključaka.

Direktnim angažmanom Kantonalne uprave za  inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, sa evidencije nezaposlenih kod Kantonalne službe za zapošljavanje brisana je 961 osoba, a indirektnim radom sa Službom za zapošljavanje brisano je 4.770 osoba. Može se konstatovati da se «rad na crno» na području Tuzlanskog kantona značajno smanjio, a što je u najvećoj mjeri rezultat rada i angažovanja inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u saradnji sa ostalim institucijama sa prostora Tuzlanskog kantona i šire.

DODIJELJENA SREDSTVA ZA SPORT I TJELESNU KULTURU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2009. godine. Ukupno 137 sportskih klubova i organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, a koji su ispunili uslove i kriterije, dodijeljeno je ukupno 944 800,00 KM.

Za vrhunski i kvalitetni sport izdvojeno je 678 500,00 KM od čega je za invalidni sport izdvojeno 107 000,00 KM. Za tjelesne aktivnosti koje  okupljaju veliki broj djece i omladine s ciljem pravilnog razvoja i napređenja zdravlja, zdravstvene zaštite sportista, sprotski odgoj i obrazovanje, sportsku rekreaciju, manifestacije od kantonalnog značaja izdvojeno je

159 000,00 KM.

Minimalan iznos sredstava koji je dodijeljen je 500 KM i dodijeljen je Džudo klubu „Tuzla“ i Karate klubu „Sigma„ Kalesija. Najznačajniji  iznosi, iznad 20 000 KM, dodijeljeni su Atletskom klubu „Sloboda Tehnograd“ Tuzla 28 000 KM, Karate klubu „Tuzla-Sinbra“ Tuzla 25 000 KM, Sportskom savezu Tuzlanskog kantona 30 000 KM, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Tuzla 29 000 KM, JU „Dom zdravlja sa poliklinikom Mustafa Šehović„ Tuzla 24 000 KM za preventivnu zdravstvenu zaštitu sportista, Društvu pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja TK 25 000 KM, Ženskom odbojkaškom klubu „Kula“ Gradačac 22 000 KM, Košarkaškom klubu „Sloboda„ Tuzla 39 000 KM, Ženskom košarkaškom klub „Jedinstvo“ Tuzla 27 000 KM, FK „Sloboda“ Tuzla 50 000 KM, Nogometnom klubu „Zvijezda“ Gradačac 40 000 KM, Rukometnom klubu „Konjuh„ Živinice 33 000 KM, Rukometnom klubu „Gradačac“ Gradačac 28 000 KM, Savezu sjedeće odbojke TK 28 000,00 KM, KIK „Zmaj“ Gradačac 23 000 KM, KIK „Veterani“ Tuzla 21 000 KM.

Ostale sportske organizacije dobile su sredstva u rasponu od 1 000 KM do 20 000 KM.

POKRENUTA PROCEDURA ZA DRUGU IZMJENU I DOPUNU

BUDŽETA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu. Razlog su obaveze po osnovu bruto plaća i naknada, nastalih potpisivanjem Sporazuma Vlade sa sindikatima budžetskih korisnika te obezbjeđenja sredstava za povrate više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda. Zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa svim resornim ministarstvima do 7.decembra ove godine utvrdi Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaća za novembar ove godine za Budžetske korisnike. Kao i za prethodni mjesec utvrđena je osnovica od 390 KM. Vlada je danas utvrdila i visinu naknade za ishranu u toku rada u visni od 7 KM.

POČINJE REALIZACIJA PROGRAMA RJEŠAVANJA STATUSA RADNIKA KHK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o dodjeli 100 000,00 KM Rudniku soli „Tuzla“ d.d Tuzla. Riječ je sredstvima prikupljenim od koncesija, a namijenjena su za monitoring stijenskog masiva u posteksploatacionom periodu na ležištu soli „Tuzla“ odnosno za geofizičko-seizmološka istraživanja.

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Rudniku krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac odobreno 350 000,00 KM. Sredstva su odobrena za nabavku nosivog užeta, a u cilju postizanja ekonomske samoodrživosti ovog preduzeća. Sredstva su odobrena sa Budžetske pozicije na kojoj su planirana sredstva za subvencije javnim preduzećima.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o dodjeli pozajmice od 1 000 000,00 KM Koksno hemijskom kombinatu DD Lukavac. Sredstva će biti iskorištena u skladu sa Programom rješavanja radno-pravnog statusa radnika „KHK“ DD Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Mnistarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Livnici čelika, DOO Tuzla dodijeljeno 60 000,00 KM. Sredstva su namijenjena za izmirenje troškova koji nastaju u procesu proizvodnje, a odobrena su sa budžetske pozicije planirane za subvencije javnim preduzećima.

ODOBRENA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA STANICA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o dodjeli sredszava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Za nabavku opreme, a u cilju unapređenja djelatnosti rada stanica za tehničke preglede vozila i povećanja sigurnosti saobraćaja, odobreno je 45 000,00 KM.

Vlada je danas dala i saglasnost i na Odluke ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja kojima su odobrena sredstva planirana za neprofitne organizacije. U skladu sa ranije usvojenim Programom odobreno je 1 250 KM Kajak-kanu klubu „Prokosovići“ za VIII Državno prvenstvo BiH u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Planinarskom društvu „Drenik“ Živinice odobreno je 1 000 KM za manifestaciju „Djedinska planina 2009“ a BZK Preporod Kladanj 3 150 KM za Dane djevojačke pećine.

PODRŠKA PROJEKTIMA U OBLASTI ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na nekoliko odluka Ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice, o odobravanju namjenskih sredstava za projekte u općinama Tuzlanskog kantona u oblasti ekologije.

Za finansiranje Plana sanacije općinske deponije JP „Komunalac“ d.d. Kladanj je dodijeljeno 40 000,00 KM.

Za finansiranje izrade projekta Master plan integralnog upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona JKP Regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom d.o.o. Tuzla dodijeljeno je 30 000,00 KM.

Za finansiranje sanacije infrastukture na deponiji Babunovići JP „9. septembar“ Srebrenik dodijeljeno je 40 000,00 KM.

Za nabavku mašine „Skip“ JP Vodovod i kanalizacija Kalesija dodijeljeno je 40 000,00 KM.

Za čišćenje putnog pojasa duž magistralnog puta, općini Doboj Istok dodijeljeno je 4 200 KM.

Data je i saglasnost na Odluku o dodjeli namjenskih sredstava udruženjima registrovanim na području Tuzlanskog kantona, koja u svojoj djelatnosti tretiraju oblast zaštite okolice.

Ukupno 35 000,00 KM dobilo je 20 udruženja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala mišljenje na četiri prednacrta federalnih zakona. Riječ je o Zakonu o zaštiti porodice sa djecom, Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, Zakona o temeljnim pravima osoba sa invaliditetom i Zakona o osnovam socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti. Vlada je dala niz konkretnih primjedbi na prednacrte ovih zakona, a kroz mišljenje je zauzet stav da nije dobra praksa da se donose zakoni koji nisu finansijski održavi. Također je naglašeno da nije dobro da se za prava koja finansiraju kantoni iznosi sredstava preciziraju na federalnom nivou. S obzirom na to da će nakon donošenja federalnih propisa kantoni biti obavezni da donesu i svoje propise neophodno ostavit kantonima da utvrde iznose po osnovu utvrđenih prava, a  koja će se finansirati iz kantonalnih budžeta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2009. godine. Popis će biti izvršen u skladu sa Pravilnikom o popisu sredstava i izvora sredstava.Vlada Tuzlanskog

kantona danas je donijela odluke o formiranju Centralnih popisnih komisija kod Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova za korisnike iz nadležnosti ovih ministarstava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije, koja će koordinirati popis svih budžetskih korisnika i sačini Elaborat s popisom.

Komisija je obavezna da Vladi Tuzlanskog kantona dostavi Elaborat o popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, najkasnije do 24.2.2010. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Izmjenjenim Programom je predviđeno da se sredstva planirana za Ministarstvo finansija utroše za nabavku štampača. Vlada je danas, u skladu sa Programom utroška sredstava za Kapitalne izdatke, donijela i Odluku kojom je Ministarstvu finansija odobreno 5 000,00 KM za nabavku štampača.

Sa pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ danans je Odlukom Vlade odobreno 20 500,00 KM odobrenih JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme neophodne za rad ovog Centra. Sa iste pozicije odobreno je i 18 300,00 KM namijenjenih za renoviranje prostora dodijeljenog na korištenje Disciplinskom centru za maloljetnike Tuzlanskog kantona i 10 500,00 KM Općinskom sudu u Tuzli za nabavku opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. I u narednom periodu funkciju komandant obavljat će ministar za obnovu razvoj i povratak Tuzlanskog kantona Sead Mujanović, a načelnika Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Članovi Štaba su: Jadranka Duraković, Nedim Mutapčić,  Bahir Imamović, Asim Musić, Jadranka Miraščić, Samid Šarac, Zoran Milić, Merima Hajdarević, Izudin Karić, Mesud Tanović, Elvedin Kurbašić i Benedin Pejić. Donesena je i Odluka o visini naknade članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite, prema kojoj komandantu i načelniku Štaba pripada naknada od 200 KM, a članovima 150 KM  mjesečno, ukoliko je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica Štaba.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela deset odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama osnovnim i srednjim školama u Banovićima, Kladnju,Tuzli i Sapni te donaciji JU BKC Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila tekst i donijela odluku o raspisivanju javnog oglasa za nominovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom odobrila uplatu članarine Tuzlanskog kantona u Skupštini evropskih regija AER za 2009. godinu.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar