Izvještaj sa 111. redovne sjednice Vlade TK

24. Decembra 2009.
14 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je potreba njegovog usklađivanja sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, kojim je precizirana nespojivost javne funkcije izabranih dužnosnika, nosilaca izvršne funkcije ili savjetnika sa članstvom u skupštinama javnih preduzeća.

Prijedlogom je definisano da funkciju Skupštine ovog Preduzeća, koju je u skladu sa važećim Zakonom vršila Vlada Tuzlanskog kantona, ubuduće vrše predstavnici osnivača koje imenuje Vlada Kantona u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.

Predviđeno je da Skupštinu čine predsjednik i 6 članova, a koji se imenuju na mandat od četiri godine. Članovi Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla, osim izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, ne mogu biti ni članovi Uprave, predsjednik i članovi Nadzornog odbora ovog Preduzeća.

S obzirom na to da se ne radi o složenim izmjenama i dopunama utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i Vlada će predložiti Skupštini Tuzlanskog kantona da se prijedlog razmatra po skraćenom postupku.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SREDNJEM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je potreba usklađivanja Zakona o srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona sa Okvirnim Zakonom o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini koji je Parlamentarna skupština BiH usvojila u julu 2008. godine. Uvažavajući principe utvrđene Okvirnim zakonom te novine propisane Zakonom o radu  kako bi došlo do značajnijih intervencija u važećem Zakonu ukazala se potreba za donošenjem novog Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona.

Usklađivanje Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju sa navedenim propisima posebno se odnosi na provedbu konvencija i sporazuma o pravima djeteta, omogućavanje jednakog pristupa srednjem obrazovanju svoj djeci, obrazovanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, uvažavanje potreba tržišta rada u postupku provođenja upisne politike, obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, horizontalnu i vertikalnu prohodnost učenika i primjenu zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa. Novi Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju tretira i značajnije učešće roditelja i lokalne zajednice u radu škole, nastavak procesa decentralizacije i jačanje autonomije škola, povezivanje škola sa lokalnom zajednicom i tržištem rada, novim stručnim nadzorom i uslađivanjem statusa nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenika sa odredbama Zakona o radu.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O SPORTU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o sportu. Ovim Zakonom uređuje se oblast sporta i stvaraju zakonski uslovi da se na nivou kantona organizacija sporta provede na istim principima i jedinstvenim standardnima koji su postavljeni Zakonom o sportu Bosne i Hercegovine koji je Parlamentarna skuština BIH usvojila 2008. godine.

Ovim Zakonom uređuje se sport u Tuzlanskom kantonu, javni interes, ciljevi i nadležnost Tuzlanskog kantona. Definišu se osnovi pojmovi i principi u organziranju sporta, prava i obaveze sportista, način organiziranja domaćih i međunarodnih sportskih takmičenja, sportskih priredbi, definicija sportskih objekata, organiziranje i rad ustanova i preduzeća u oblasti sporta. Zakonom su obuhvaćene i sportske organizacije i aktivnosti lica sa invaliditetom, nagrade i priznanja sportistima i sportskim organizacijama, zdravstvena zaštita sportista, sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca, sprečavanje korištenja nedozvoljenih stimulativnih sredstava u sportu, stručni rad, informatika u sportu te finansiranje sportskih aktivnosti.

PLAN JESENJE SJETVE OSTVAREN SA 92,63%

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2009. godini na području Kantona. Prema podacima nadležnih općinskih organa Tuzlanskog kantona planirana sjetva obavljena je na 6 564 ha ili 92,63% planiranih površina. Najveća površina zasijana je pšenicom 3 270 ha što je 49,82% od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita zasijana su na površini od 1 119 ha.

Industrijsko bilje zasijano je na 2 ha što je 50% u odnosu na plan. Povrtnim biljem zasijano je 546 ha što je 93,73% u odnosu na plan, a krmnim biljem zasijano je 1 627 ha odnosno 94,21% od planiranog.

Najveća površina zasijana je u općini Lukavac 1 605 ha, a slijede Gradačac sa 1 420 ha i Čelić sa 1 096 h . Najmanja površina od 76 ha zasijana je na području općine Sapna.

Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Tuzlanskog kantona je različit i kreće se od 37,5% na području općine Teočak do 105,73% na području općine Gradačac.

Inače ovogodišnja jesenja sjetva u Tuzlanskom kantonu bila je za 282,90 ha ili 4,13% manja u odnosu na prošlu godinu.

DATA SAGLASNOST NA REALIZACIJU KREDITA SVJETSKE BANKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o realizaciji infrastrukturnog projekta iz sredstava kredita Svjetske banke na području općina Kalesija i Teočak. Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas je data saglasnost da u skladu sa provedenom procedurom nabavke, zaključi ugovor o finansiranju i izvođenju radova na izgradnji postrojenja za pripremu pitke vode sa izvorišta Krušik, općina Kalesija, i ugovora o vršenju nadzora. Ministarstvu je data saglasnost i za provođenje procedure nabavke i zaključenja ugovora o finansiranju i izvođenju radova na izgradnji postrojenja za pripremu pitke vode sa zahvatom iz akumulacije Sniježnica za vodosnabdijevanje općine Teočak i ugovor o vršenju nadzora.

Sredstva su obezbijeđena iz kredita Svjetske banke u visni od 1 380 262 SDR.

Nakon ugovaranja radova za Teočak bit će poznato koliko će sredstva biti raspoloživo i za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u Živinicama. Riječ je o projektu vrijednom 7,3 milioan KM, od čega je 4,3 miliona KM obezbijeđeno kao grant sredstava iz GEF fonda Svjetske banke i IPA fonda Evropske komisije. Nedostajuća sredstva od 3 miliona KM moguće je obezbijediti iz namjenskih fondova kantona u resorima vodoprivrede i zaštite okolice te namjenskih sredstava fondova na državnom nivou i manjim dijelom iz već spomenutih sredstava Svjetske banke.

289 943,97 KM ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA DRVOPRERAĐIVAČIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava namijenjenih za regresiranje-subvencioniranje kamata privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije. Nakon provedene procedure i u skladu sa ranije utvrđenim kriterijima i uslovima sredstva su dodijeljena DD Konjuhu 100 000,00 KM, DOO Malagić 75.000,00 KM, DOO Ramex 61 137,82 KM, DOO Izazov 33 016,65 KM, DOO Isowood

16.275,37 i DOO Tišler-Prom 4.514,13 KM. Ukupno je dodijeljeno 289.943,97 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na predloženu rang listu novokandidovanih projekata Tuzlanskog kantona za izradu programa javnih investicija Federacije BiH do 2012. godine. Program uključuje sve javne investicije čija je vrijednost iznad 100 000 KM i koje pokrivaju sva ulaganja u razvoj: državne infrastrukture, usluga i institucija. Kandidovani su projekti iz svih oblasti života i ukupne vrijednosti 138 759 358 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o odobravanju 60 000 KM namijenjenih za izradu glavnog projekta uređenja lijeve obale rijeke Drinjače u Kladnju i čišćenje prirodnih korita vodotoka na području Tuzlanskog kantona, odnosno čišćenje korita rijeke Sapne. Sredstva su odobrena u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2009. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava planiranih za izdavačku djelatnost u 2009. godine. Izmjena je bila neophodno zbog usklađivanja ranije donesene Odluke sa Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godinu.

Vlada je danas dala i saglasnost na Program raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost. Sa ukupno 17 000 KM podržano je 13 izdavačkih projekata, koji su ispunili ranije usvojene uslove i kriterije, i koje su izdavači iz profitnog i neprofitnog sektora prijavili na raspisani Javni poziv.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela pet odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o donacijama koje su dobile javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, osnove škole Banovići, Kiseljak i Husino u Tuzli i Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o prihvatanju izmjena teksta Protokola i Sporazuma te otpustu dijela duga u vezi sa kreditnim zaduženjem za izgradnju Plave bolnice UKC-a Tuzla. Zbog promjena anuitetnog plana za 2009. godinu, dostavljenog od Federalnog ministarstva finansija, ranije definisani iznosi glavnice i kamata koji dospijevaju u 2009. godini su umanjeni u skladu sa dostavljenom Obavijesti. Do umanjenja je došlo usljed smanjenja kamatnih stopa za ovu godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak da nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Rudnika mrkog uglja Đurđevik da se odobri novi reprogram duga po kreditu iz 1999. godine. Zatraženo je od RMU Đurđevik da uredno izmiruje svoje obaveze po Ugovoru i ranije potpisanim Anexima na ovaj Ugovor, a prema kojima prva rata dospijeva na plaćanje 31.12.2009. godine u iznosu od 266 339,40 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na izmjene Programa prioritetnih kapitalnih ulaganja u sektoru zdravstva. Izmjenama je uvažen zahtjev JZU Dom zdravlja Lukavac, a u cilju izmirenja već ranije stvorene obaveze prilikom nabavke CT aparata.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o formiranju Koordinacionog tima za zaštitu akumulacije Modrac. Zadaci Koordinacionog tima su integralno i intersektoralno planiranje u oblasti upravljanja vodama u slivu akumulacije Modrac, prijedlog mjera za zaštitu flore i faune u slivu akumulacije Modrac, razmjena iskustava i javni rad.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika-stručni saradnik za ekonomsko-finansijske i poslove interne kontrole.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je stavila van snage odluku o odobravanju sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova sa pozicije „Kapitalni izdaci“ namijenjenih za nabavku komparativnog mikroskopa. Razlog je što nije završena procedura nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Sporazuma o vansudskom izmirenju dugovanja između Tuzlanskog kantona i BH Telecoma, a kojim se reguliše način izmirenja obaveza BH Telecoma za utrošenu električnu energiju za mobilnu baznu stanicu u zgradi SodaSo u Tuzli. Šefica Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa je ovlaštena da potpiše ovaj Sporazum.

ODLUKE DONESENE PO DOPUNJENIM TAČKAMA DNEVNOG REDA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona u visini od 450 000,00 KM. Preraspodjela je izvršena između Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za rad i socijalnu politiku, a namijenjena su za izmirenje dijela obaveza po zahtjevu Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o dodjeli 100 000,00 KM Fabrici obuće Aida Tuzla. Sredstva su namijenjena za pomoć u plaćanju troškova poslovanja i materijalnog zbrinjavanja dijela radno neangažovanih zaposlenika.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja planiranih u okviru Ministarstva zdravstva.

Prema ovom Programu, na  koji je pozitivno mišljenje dala i Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politku Skupštine Tuzlanskog kantona, dodijeljeno je 24 500,00 KM za promovisanje zdravlja i unapređenje zdravstvenog odgoja stanovništva, 1 000,00 KM za aktivnosti vezane za rano otkrivanje uzroka oboljenja, 21 000,00 KM za aktivnosti u vezi sa dobrovoljnim prikupljanjem rezervi krvi i krvnih elemenata, 15 600,00 KM za prevenciju i suzbijanje bolesti, 6 000,00 KM za rehabilitaciju telesno i duševno oštećenih i povrijeđenih osoba, 9 000,00 KM za unapređenje kvaliteta življenja, zaštite i očuvanja zdravlja i životne sredine i 1 000,0 KM za organizaciju stručnog usavršavanja u oblasti zdravstva.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments