fbpx

Usvojen prijedlog budžeta TK za 2011. godinu

10 min. za čitanje
Sa današnje sjednice

Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 26.211.800 KM koristit će se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz ranijih godina.

U odnosu na izvršenje Budžeta za 2010. godinu planirani prihodi, primici i finansiranje su za 27,89% viši. Planirani rashodi za 2011. godinu veći su za 2,1% u odnosu na plan rashoda u 2010. godini, i to rashodi iz Budžeta sa porastom od 0,28% i rast u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda u procentu od 11,72%. Od poreza su planirani prihodi u iznosu od 272.343.702,00 KM, a od neporeznih prihoda 69.995.978,78 KM. Iz Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom planirano je ukupno 40.651.800,00 KM, od čega će se 14.440.000,00 KM koristiti za pokriće viška rashoda nad prihodima u 2011. godini, a 26.211.800,00 KM za pokriće rashoda nad prihodima iz ranijih godina.

Kada su u pitanju prihodi Prijedlogom Budžeta je planiran prihod od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava planiran je iznos od 2.136.220,00 KM. Na poziciji Sredstva sa ESCROW računa, odnosno sredstva od privatizacije planiran je ukupni iznos od 12.045.587,49 KM. Kada su u pitanju rashodi najznačajniji dio sredstava planiran je za finansiranje sistema osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, policije, pravosuđa i kantonalne uprave, što su i osnovne ustavne nadležnosti Kantona. Bruto plaće i naknade zaposlenih u navedenim sistemima planirane su na bazi izvršenja u 2010. godini i iznose 212.392.881,10 KM.

Prijedlogom Budžeta predviđenja je nova pozicija za volontere zaposlene u ustanovama obrazovanja i to u iznosu od 50.000 KM, kao i nabavka didaktičkog materijala za ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja. Najznačajniji iznosi predviđeni Prijedlogom su predviđeni na pozicijama ministarstava za rad i socijalnu politiku, boračka pitanja i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U okviru ovih ministarstava pozicija za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima predložena je u iznosu od ukupno 3,5 miliona KM. Za zaštitu porodica sa djecom predloženo je povećanje za iznos od 1.500.000 KM čime se stvaraju pretpostavke za isplatu dječijeg dodatka za djecu nezaposlenih roditelja za svih 12 mjeseci 2011. godine.

Za podršku povratku predviđeno je 2.344.900,00 KM, razvoju 730.000,00 KM. Sredstva za realizaciju dopunskih prava boračko-invalidske zaštite planirana su u iznosu od 12.515.000,00 KM, a za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 7.310.270,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Ovim Zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija. Zakonom se reguliše i upravljanje javnim dugom te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava te ovlaštenja Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva i Ministra finansija u izvršavanju Budžeta Kantona za 2011. godinu.

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona regulisan je budžetski status Uprave policije i način diobe opreme i sitnog inventara, između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Obzirom da su se u toku priprema za primjenu odredbi pojavile teškoće, materijalne, kadrovske i tehničke prirode, kao što je obezbjeđenje dodatnih sredstava, potrebnih za rad Uprave policije, prijema u radni odnos jednog broja novih uposlenika, te promjena Programa centralizovanog obračuna isplate plaća za budžetske korisnike, odnosno računovodstvenog planiranja zatraženo je da se izmjenama Zakona prolongira rok primjene Zakona do budžetske 2012 godine, kako bi se stekli potrebni uslovi za primjenu.

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program rada za 2011. godinu. Obzirom na breme naslijeđenih strukturalnih problema i efekte globalne recesije, Vlada Tuzlanskog kantona će u skladu sa utvrđenim nadležnostima svoju stratešku ekonomsku aktivnost u 2011. godini bazirati u dva pravca i to: Aktivna fiskalna politika, koja podrazumijeva finansijsku konsolidaciju Budžeta Tuzlanskog kantona putem konsolidacije budžetskih korisnika, jačanja naplate pripadajućih javnih prihoda i racionalnog upravljanja politikom budžetske potrošnje kroz uspostavljanje sistema efikasnog funkcioniranja kantonalne uprave i Strukturne mjere za uspostavljanje povoljne poslovne okoline, ubrzanja ekonomskog i socijalnog oporavka i poticanja ekonomskog rasta Kantona, te u konačnici, podizanje blagostanja građana na području Kantona. Strukturne mjere za unapređenje poslovne okoline, ubrzanja oporavka i ekonomskog rasta Kantona, provodit će se realizacijom postojećih strateških dokumenata na nivou Kantona: Strategije razvoja TK do 2013. godine, Strategije zapošljavanja u TK i Strategije razvoja poljoprivrede u TK kao i prioritetnih razvojnih ciljeva u pogledu poboljšanja društvenog položaja mladih sadržanih u Akcionom planu politike za mlade.

U okviru Programa su precizirane mjere normativne i studijsko-analitičke te informativne djelatnosti čija je realizacija planirana u narednoj godini. Planirano je donošenje 79 različitih normativno – regulativnih akata iz svih resora koji su u nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona odnosno njenih ministarstava i kantonalnih uprava i direkcija.

UTVRĐEN FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2011. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Finansijskim planom utvrđeni su prihodi i izdaci Zavoda u iznosu od 189.900.323 KM što je za 0,05% više u odnosu na Finansijski plan Zavoda za 2010. godinu. U strukturi ukupnih sredstava, prihodi doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje učestvuju sa 95,23%, neporezni prihodi sa 4,72% i sredstva rezerve sa 0,05%. Potrošnja na zdravstvo u 2011. godini biti će finansirana iz ostvarenih prihoda Zavoda bez mogućnosti subvencija iz drugih izvora. Gornja granica rashoda i kapitalnih izdataka za 2011. godinu predviđa se prosječno na nivou sredstava planiranih u 2010. godini.

UTVRĐEN FINANSIJSKI PLAN JU SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Finansijski plan za 2011. godinu, urađen je u skladu sa Zakonom o doprinosima, Smjernicama i ciljevima fiskalne politike za 2011. godinu Vlade Tuzlanskog kantona i analizom ostvarenja prihoda po osnovu doprinosa koje uplaćuju poslodavci i zaposlenici za osiguranje od nezaposlenosti za period 01.01.-31.12.2011. godine. U Finansijskom planu JU Služba za zapošljavanje planirano je 35.009.444,00 KM što predstavlja povećanje prihoda od doprinosa u procentu od 11,85%.

Služba je za plaće i naknade zaposlenim u planu za 2011. godinu planirala isti iznos sredstava kao i u 2010. godini.

Materijalni troškovi potrebni za rad 13. biroa koji su u sastavu Službe, planirani su u iznosu od 791.000,00 KM. Povećanje na poziciji Ugovorenih usluga odnosi se na povećanje planiranih sredstava za 10 pripravnika ili volontera koji bi radili sa nezaposlenim licima. Za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja preduzeća ostati bez posla Planom je predviđen iznos od 2.400.000,00 KM. Novčana naknada za nezaposlena lica planirana je sa povećanjem od 6,25 % za redovne korisnike novčane naknade. Novčana naknada za demobilisane borce planirana je sa smanjenjem od 51,30%. Smanjenje iznosa je rezultat realizacije obaveza koje proizilaze iz Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, tako da prava na novčanu naknadu nezaposlenim demobiliziranim borcima traju od jedne godine do tri godine.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o imenovanju komisije u oblasti izdavanja urbanističke saglasnosti. Zadatak Komisije je da provjerava da li su zahtjevi usaglašeni sa dokumentima prostornog uređenja šireg područja, zakonima koji neposredno ili posredno uređuju odnose u prostoru i propisima donesenim na osnovu tih zakona. U Komisiju su imenovani Fahrudin Delić, dipl. ing. Arhitekture na mjesto predsjednika, te Emir Softić, dipl. Pravnik i dr. Miralem Mulać, dipl. ing. geologije kao članovi Komisije.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za nominiranje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i utvrđivanju teksta ponovljenog oglasa.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
2 komentara
Subscribe
Notify of
2 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

” Novčana naknada za demobilisane borce planirana je sa smanjenjem od 51,30% ” – Piše gore u tekstu .
Zar smo se zato borili ?
A prizivate Titu ,- e niste ni nalik .

Ja kake je Boračke penzije dijelio Tito .

Ogromna je razlika od drzave koju je Tito napravio pa dijelio penzije i od ove sto nam napravise pa mene prijatno iznenadjuje sto ljudi jos uvijek primaju bilo sta od vlade koja je svaki dan veca,mislim na budzet,…ljudi ogroman je to aparat i dok oni podijele sebi plate i ostalo dobro je da ostaje za penzije.Iako ne znam kako ih nije sramota dijeliti penzije ispod 600-700 KM da se moze prezivjeti na ovom vremenu,