fbpx

Održana 156. redovna sjednica Vlade TK

6 min. za čitanje
Zgrada Vlade TK

Uredne nalaze imalo je 8 602 subjekta nadzora odnosno 66,41%. Izdato je 519 rješenja o zabrani rada i 3 233 rješenja iz različitih upravnih oblasti. Izdato je 9 165 različitih uvjerenja i isprava te 4 263 ostalih mjera i akata. Inspektori su u prošloj godini podnijeli 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i 937 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti 459 518 KM.

Inspekcija rada i zaštite na radu imala je 5 395 inspekcijskih pregleda. Kontrolisano je 15 316 radno-angažovanih osoba. Evidentirane su 532 osobe koje su bile nezakonito radno-angažovane. Direktnim angažmanom Kantonalne uprave za unspekcijske poslove s evidencije nezaposlenih kod Kantonalne službe za zapošljavanje brisano je 420 osoba, a indirektnim radom sa ovom Službom brisano je 2 635 osoba. U 2010. godini Kantonalna uprava za inspekcijske poslove potvrdila je da je uspješno provela projekat “e-Inspekcija“. Zaključno sa 31.12.2010. godine u elektronskoj formi je obrađeno 12 952 kontrole i 5 222 predmeta zavedeno u Djelovodnik predmeta i akata. Također, kompletna komunikacija između Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i centralne pisarnice kao i sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH vodi se u elektronskoj formi. U Izvještaju je naglašena važnost činjenice da su u prošloj godini brojne do sada nenadzirane oblasti umnogome uređene i dovedene u zadovoljavajuće stanje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DIREKCIJE CESTA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Direkcije cesta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Direkcija je ostvarila prihode od 16 050 937,34 KM što je 86% u odnosu na plan. Najznačajniji prihodi od 6 068 960,80 KM ostvareni su od indirektnih poreza koji pripadaju ovoj Direkciji, dok su 3 366 839,26 KM prihodi ostvareni po osnvou naknada za upotrebu cesta koje se naplaćuju pri registraciji motornih vozila. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona je dobila grant od Federalne vlade od 1 656 529,56 KM. Kada su u pitanju rashodi Direkcija je ostvarila 11 110 803,37 KM. Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata utrošeno je 2,29 miliona KM, za redovno održavanje puteva 1,27 miliona KM, a za zimsko održavanje puteva 1,05 Miliona KM. Za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2009. godinu utrošeno je 1,78 miliona KM, a za sanaciju klizišta 571 224 KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ UREDA ZA INTERNU REVIZIJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o aktivnostima Ureda za internu reviziju sa pregledom zapažanja iz pojedinačnih revizija obavljenih u toku 2010. godine. Ured je kontinuirano pratio funkcionisanje uspostavljenog sistema internih kontrola i usklađenosti uspostavljenog sistema sa zakonskim propisima, provedbenim i internim aktima s ciljem njihovog unapređenja. Prema izvještaju Ureda neophodno je okončati analizu trenutnog stanja i funkcionisanja uspostavljenog sistema internih kontrola kod svih ministarstava, a koja je u toku, zatim identifikovati rizike i utvrditi ključne kontrole i sredstva ključnih kontrola. Također ocjena je i da je neophodno dopuniti Pravilnike o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima. Potrebno je poduzeti sve neophodne aktivnosti za naplatu nenaplaćenih potraživanja te pokrenuti nove postupke u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbe imovine objekata i stanova koji su evidentirani ovim izvještajem kao neriješeni.

Na osnovu sačinjene analize okruženja i utvrđenih procesa, identifikovanih rizika i utvrđenih ključnih kontrola glavni interni revizor će sačiniti prijedlog mape procesa Budžeta Kantona i matricu rizika ministarstava i u skladu sa tim predložiti Program rada za 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je zadužila Uredu za internu reviziju da u narednom periodu uradi posebnu analizu i internu reviziju unutrašnjeg i vanjskog duga.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Uredba je dopunjena odredama iz federalnog Zakona o državnoj službi, a odnosi se na prava državnih službenika i namještenika po osnovu godišnjih ocjena za rad. Potreba za izmjenama Uredbe ukazala se zbog činjenice da u Tuzlanskom kantonu još uvijek nije donesen kantonalni Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, a u cilju prevazilaženja pravne praznine.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih Vlade Tuzlanskog kantona. Težište rada Savjeta u prošloj godini bilo je na izradi Akcionog plana politike za mlade na području Tuzlanskog kantona do 2013. godine, saradnji sa Komisijom za mlade Tuzlanskog kantona, organizaciji okruglih stolova posvećenih problemima i položaju mladih u Tuzlanskom kantonu te provedbi Zakona o mladima Federacije. Savjet je bio aktivno uključen i u izradu kriterija odnosno realizaciju odluke o subvencioniranju kamata za stambeno zbrinjavanje mladih u Tuzlanskom kantonu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na utvrđenu novčanu naknadu propisanu Rješenjem Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o imenovanju Komisije za utvrđivanje minimalnih uslova, razvrstavanje i kategoriazaciju objekata iz grupe hotela. Inače, pravo na naknadu ima samo član Komisije angažovan kao spoljni saradnik.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments