Izvještaj sa 16. redovne sjednice Vlade TK

13. Novembra 2009.
16 min. za čitanje

Vlada TK sjednicaNa danas održanoj 16. redovnoj sjednici,Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o obrtu Tuzlanskog kantona. Potreba za donošenjem ovog Zakona ukazala se nakon što je u junu ove godine na snagu stupio Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije Bosne i Hercegovine. Federalnim Zakonom uređeni su uslovi i obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti, registracija, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta i srodnih djelatnosti, organiziranje obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti kao i nadzor u ovoj oblasti. Federalnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima te podzakonskim aktima u cjelosti je reguliasna oblast obrta i srodnih djelatnosti na teritoriji cijele Federacije BiH.

Danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o obrtu Tuzlanskog kantona prestat će da važe i Pravilnici o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima, izvan poslovnih i stambenih prostorija i Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   IZVRŠENJU SANKCIJA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj izrade Nacrta ovog Zakona je stvaranje pravnog osnova za donošenje neophodnih provedbenih propisa za afirmaciju alternativne sankcije – rad za opće dobro na slobodi.

Krivičnim zakonom Federacije BiH regulisano je da raspoređivanje na rad za opće dobro na slobodi obavlja kantonalno ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osuđenika.

Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija Tuzlanskog kantona predviđeno je da se posebnim pravilnikom regulišu sva pitanja koja se tiču vrste poslova i uslova za izvršenje, organi, lica i način izvršenja, radno vrijeme i osiguranje osuđenog tokom rada za opće dobro i slično.

Osobama kojima je izrečena kazna zatvora do najviše šest mjeseci, može se, uz dobrovoljni pristanak osuđenika, kazna zamijeniti radom za opće dobro na slobodi. Nacrtom je predviđena obaveza da se vodi službena evidencija o ličnim podacima osuđenog, sudskoj presudi, vremenu i mjestu izvršavanja rada za opće dobro na slobodi, odnosno stvara se pravni osnov za donošenje provedbenog propisa kojim će se bliže urediti oblik i sadržaj te evidencije.

Nacrtom ovog Zakon izvršena su i određena usklađivanja sa odredbama materijalnih i procesnih propisa iz krivične oblasti te regulisana određena pitanja, koja do sada nisu bila precizno definisana. Tako je, između ostalog, preciznije regulisano pitanje izvršenja mjere sigurnosti oduzimanja predmeta, izrečene počiniocu krivičnog djela.

Nacrtom je predviđeno da sud, u zavisnosti do prirode oduzetih predmeta, predmete može prodati, ustupiti, predati u humanitarne svrhe, uništiti ili s njima postupiti u skladu sa posebnim propisima, što se npr. odnosi na slučajeve oduzimanja opojnih sredstava. U tim slučajevima predviđeno je da sudovi postupaju u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

Vlada je danas usvojila i Prijedlog programa javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija.


USVOJENA ANALIZA O SOCIJALNO-STATUSNIM
PITANJIMA BORAČKE POPULACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Analizu o socijalno-statusnim pitanjima boračke populacije. Porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi i demobilisani borci ostvaruju prava po osnovu federalnih i kantonalnih propisa. U skladu sa federalnim Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih porodica iz federalnog budžeta je u Tuzlanskom kantonu u oktobru ove godine bilo 6 851 korisnik lične invalidnine, 10 806 korisnika porodične invalidnine i 504 korisnika- učesnika narodno-oslobodilačkog rata. Dopunska prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ostvaruju se na osnovu kantonalnog Zakona.

U prvih deset mjeseci po osnovu ovih prava iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno je oko 5 miliona KM. Ova sredstva izdvojena su za obavezno zdravstveno osiguranje, nabavku ortopedskih i drugih pomagala, banjsko  i klimatsko liječenje,  stipendiranje učenika i studenata i stambeno zbrinjavanje. Također su izdvojena sredstva i za izgradnju jedinstvenih spomen obilježja, pomoć u slučaju smrti, obilježavanje značajnih datum i rad borački udruženja i saveza.

Kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja vrši uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 291 korisnika, a premija zdravstvenog osiguranja za ovu godinu uplaćena je za 66 110 korisnika. Kada je u pitanju stipendiranje u školskoj 2008/2009. godini stipendirano je 712 učenika i 575 studenata, a u toku je utvrđivanje broja kandidata koji će biti stipendirani u tekućoj školskoj i akademskoj godini. U avgustu 2009. godine za jednokratne naknade dobitnicima ratnih priznanja izdvojeno je 183 105,00 KM, dok je za 1 497 korisnika izdvojeno 147 910,00 KM za jednokratne novčane pomoći u cilju prevazilaženje teške materijalne situacije.
Inače, za dopunska prava boračke populacije u Budžetu Tuzlanskog kantona u ovoj je godini planirano ukupno 13,5 miliona KM. Najznačajniji dio planiranih sredstava, ukupno 6 938 000,00 KM bit će izdvojeno za stambeno zbrinjavanje boračke populacije.

PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I OBRTNICIMA DOPRINIJELA OTVARANJU 313 NOVIH RADNIH MJESTA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak o efetkima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju Kantona od  2007.  do avgusta 2009. godine.
Sa budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“ u toku 2007/2008. godine podrška je pružana radu malih i srednjih preduzeća, obrtnicima i certificiranju firmi po međunarodnim standardima. Podrška poduzetništvu realizovana je kroz subvencioniranje kamata iznad 2% za dugoročne kredite. Krediti za koje su kamate sufinansirane korišteni su za nabavku opreme, alata, uređaja, adaptacije i gradnju poslovnih prostora. Od početak 2007. godine do avgusta 2009. godine Vlada Tuzlanskog kantona je sufinansirala 118 pravnih subjekata sa ukupno 589.142,67 KM. Indeks rasta zaposlenih u ovim pravnim licima u periodu 2008/2007. bio je 123,8 aktiva je rasla po stopi od 142,46 kapital 119,02 prihodi 122,19 a neto dobit 151,82. U ovom sektoru je od 2007. do avgusta 2009. godine otvoreno novih 313 radnih mjesta.

Osim što je doprinijela otvaranju novih radnih mjesta podrška Vlade Tuzlanskog kantona doprinijela je povećanju konkurentnosti, tehnološko-tehničkom usavršavanju procesa rada i uvođenju novih proizvoda i usluga u oblasti poduzetništva u Tuzlanskom kantonu.

USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADA PO OSNOVU TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. U toku 2007. i 2008. godine po ovom osnovu prikupljeno je 72 158,86 KM, a planirano je da u ovoj godini po ovom osnovu bude prikupljeno 45 000,00 KM.

Ova sredstva se namjenski koriste za unapređenje kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama te za povećanje ukupne bezbjednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.

Prema danas usvojenom Programu sredstva prikupljena u toku 2007. i 2008. godine bit će utrošena za nabavku namještaja u kancelarijama za nadzor i programsko rješenje baze cestovnih podataka,  a sredstva koja budu prikupljena u ovoj godini bit će utrošena za nabavku kompjuterske i fotografske opreme.

60 000,00 KM ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE GRIPE A

Vlada Tuzlanskog kantona danas je iz Tekuće rezerve odobrila 60 000,00 KM za prevenciju, dijagnostiku i liječenje gripe A (H1N1). Sredstva su odobrena Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za nabavku neophodnih medicinskih sredstava, brzih testova i maski.

Kako je navedeno u obrazloženju u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona organizaciono su izvršene sve pripreme, utvrđene procedure postupanja i algoritmi ponašanja svih aktera, a odobrena sredstva su neophodna kao pordrška za vanredne aktivnosti na sprečavanju eventualnog širenja bolesti i njeno suzbijanje.

50 000,00 KM ZA ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odnijela Odluku kojom je odobren Program utroška sredstava sa pozicije „Kapitalni izdaci“ dodijeljenih Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ovim Programom odobreno je ukupno 50 000 KM za nabavku školskog namještaja i nastavnih sredstava. Sredstva će dobiti osnovne škole Treštenica u Banovićima, Miladije u Tuzli, Druga osnovna škola u Živinicama, Džakule u Gračanici, Osnovna škola u Sapni te Mješovite srednje škole u Čeliću, Tuzli i Sapni i Mješovita srednja hemijska škola u Tuzli.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA REGRESIRINJE KAMATA DRVOPRERAĐIVAČIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se utvrđuju kriteriji za korštenje sredstava planiranih za regresiranje-subvencioniranje kamata privrednim društvima iz oblasti drvoprerađivačke industrije.

Pravo na ove subvencije imat će privredna društva iz ove oblasti sa sjedištem na podurčju Tuzlanskog kantona, a koja u finalnoj preradi drveta proizvode i na tržište plasiraju gotove proizvode od drveta. Ostali uslovi su da privredno društvo ima urađen Plan poslovanja za 2009. godinu sa strukturom potrebnih sredstava, da ima zaključen ugovor o kreditu te da je izmirilo ili ugovorom reprogramiralo obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Subvencioniranje kamata drvoprerađivačima ima za cilj pomoći u postizanju ekonomske samoodrživosti privrednih društava, podsticaj novim investicijama i razvoju, zatim izvozu finalnih proizvoda od drveta i povećanje ukupnog prihoda. Maksimalan iznos sredstava koji jedno privredno društvo može dobiti po ovom osnovu, u ukupnom iznosu za 2009. godinu, je 100 000,00 KM.

Resorno Ministarstvo će na osnovu usvojenih kriterija raspisati javni poziv.

ODOBRENO 3 651 500,00 KM  ZA VODOPRIVREDU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 3 651 500,00 KM za realizaciju projekata utvrđenih Programom ulaganja sredstava vodniod h naknada u oblasti vodoprivrede u 2009. godini. Odobrena su sredstva za 21 projekat u općinama Tuzlanskog kantona, a najznačajnija sredstva su odobrena za drugu fazu sanacije Brane Modrac 1 800 000,00 KM. Za odvodnju oborinskih voda sa područja Doložal u Lukavcu odobreno je 450 000,00 KM, modernizaciju opreme za upravljanje višenamjenskim vodnim sistemom Modrac i rekonstrukciju komandne zgrade u krugu Brane Modrac 323 000,00 KM, rekonstrukciju sistema vodosnabdijevanja Banovića 200 000,00 KM, regulaciju rijeke Sokoluše u Gračanici 100 000,00 KM i vodovodni sistem Debelo Brdo u Tuzli 200 000,00 KM. Među projektima za koje su odobrena sredstva su i kanalizacioni sistem u općinama Gradačac, Kalesija, Živinice i Srebrenik za što je ukupno odobreno 240 000,00 KM.

ODOBRENA SREDSTVA PRIKUPLJENA PO ZAKONU O ŠUMAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama. Lovačkim društvima sa područja Tuzlanskog kantona odobreno je 40 000,00 KM za projekte unapređenja lovstva. Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona„ d.d. Kladanj odobreno je 125 551,00 KM za gradnju šumskih puteva i provođenje šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera u državnim šumama.  Zeničko-dobojskom kantonu je odobreno 12 183,00 KM po Ugovoru o razgraničenju šuma i šumskog zemljišta, a općini Banovići 19 554,20 KM po osnovu obaveze dodjele 2% namjenskih sredstava za razvoj nerazvijenih dijelova općina.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju u vezi privremenog zauzimanja javne površine u svrhu korištenja javnog parkirališta iza zgrade u kojoj je smještena Vlada Tuzlanskog kantona. Ovlašten je Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave da sa JKP saobraćaj i komunikacije Tuzla potpiše ugovor o korištenju ovog prostora.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je prihvaćen tekst Aneksa I Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Rudnika soli „Tuzla“ kao pravnog sljednika Rudnika soli „Tušanj“ i Vlade Tuzlanskog kantona. Ovlašten je sekretar Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Aneks I ovog Ugovora. Aneksom je za 2009. godinu utvrđena cijena mjesečne zakupnine od 10 KM po metru kvadratnom.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da sa Agencijom za državnu službu FBiH zaključi Ugovor o podzakupu korištenja dijela poslovnog prostora u zgradi SODASO za potrebe odjeljenja u Tuzli, uz obavezu plaćanja naknade od 10 KM po metru kvadratnom za 2010. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli 2 207,70 KM u okviru pozicije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na izmijenjeni tekst Ugovora o pozajmici sredstava između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva  i Koksno-hemijskog kombinata Lukavac. Razlog su izmjene do kojih je došlo u Sporazumu koji je KHK DD Lukavac ponudio Federalnom zavodu PIO/MIO. U dijelu koji se odnosi na visinu obaveza umjesto 2 039 539,81 KM u izmjenama Sporazuma navedeno je 2 065 958,21 KM, u skladu s čim su urađene i izmjene u Ugovoru. Davanjem saglasnosti na izmijenjeni i dopunjeni Ugovor o pozajmici prethodni Ugovor je stavljen van snage.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala  saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama pedagoških standarda i općih normativa za osnovno vaspitanje i obrazovanje. Izmijenjen je i dopunjen dio koji se odnosi na broj i strukturu tehničkog i pomoćnog osoblja u  ustanovama osnovnog odgoja i obazovanja, čime se stvaraju uslovi za kvalitetniju prepraspodjelu tehničkog i pomoćnog osoblja u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja koje iskazuju potrebu za popunu upražnjenih radnh mjesta. Ministarstvo je izmjene i dopune pripremilo u saradnji sa Samostalnim sindikatom radnika ustanova osnovnog odgoja i obrazovanja i Aktivom direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments