Izvještaj sa 11. redovne sjednice Vlade TK

13 min. za čitanje

Vlada TK 11 sjednicaVlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih deset mjeseci 2009. godine. Ukupni prihodi ostvareni u ovom periodu iznosili su 247 021 851,16 KM, što je za 8,5% manje u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu prošle godine.

Od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa ostvareno je 165 046 267,85 KM, što je za 15% manje u odnosu na ostvarenje u istom periodu prošle godine.

U prvih deset mjeseci 2009. godine rashodi iz Budžeta Tuzlanskog kantona  iznosili su 250 722 625,12 KM što je za 9% manje u odnosu na isti period prošle godine. Ostvaren je deficit od 3,7  miliona KM. Ovaj deficit je na istom niovu kao i za prvih devet mjeseci, a zajedno sa otplatom zaduživanja iznosi 5,4 miliona KM.

Sa pozicije Tekuća rezerva u prvih deset mjeseci 2009. godine odobreno je ukupno 456.300,00 KM što je 53,68% plana Tekuće rezerve.

PRIHVAĆENA ANALIZA O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Analizu provođenja Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, sa ocjenom stanja na prostoru Tuzlanskog kantona. Bosna i Hercegovina se priključila Dekadi inkluzije Roma 2005-2015. a u skladu s tim Vijeće ministara BiH je u junu ove godine donijelo Odluku o rasporedu 3 miliona KM namijenjenih za provođenje Akcionog plana i rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjava i zdravstene zaštite Roma kao ključnih problema sa kojima se suočava ova populacija. Također je planirana i izrada baze podataka o pravima i potrebama Roma i romskih domaćinstava, koja će pod imenom Centralna evidencija Roma i romskih domaćinstava, kao softverski informacioni sistem, biti uspostavljena u okviru nadležnog sektora u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ovaj posao će uraditi timovi koji će biti formirani u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nakon edukativnog seminara Operativni tim za Tuzlanski kanton već je pristupio evidentiranju Roma. Ovaj proces bi se trebao završiti do 2015. godine.

Za izradu kriterija za korištenje sredstava za realizaciju Akcionog plana, raspisivanje javnog poziva i odabir projekata zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. U novembru 2009. godine Federalni zavod za zapošljavanje odobrio je 46 000,00 KM Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za podršku zapošljavanju Roma. To je 20% ukupno planiranih srdstava na nivou Federacije BiH za ovaj dio provođenja Akcionog plana BiH za rješavanje problema nezaposlenosti Roma. Ova sredstva su u Tuzlanskom kantonu planirana za zapošljavanje 10 osoba.

Za stambeno zbrinjavanje Roma Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo je javni poziv, ali su se iz Tuzlanskog kantona na ovaj poziv prijavile samo općine Kladanj i Živinice. Sredstva su odobrena samo općini Kladanj.

U ovom dijelu rješavanja problema Romske populacije najznačajniji dio aktivnosti je u nadležnosti lokalnih zajednica s obzirom na to da je Zakonom o principima lokalne samouprave utvrđena nadležnost općina za utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje, te utvrđivanje i vođenje politke raspolaganja, korištenja u i upravljanja građevinskim zemljištem.

Po pitanju zdravstvene zaštite Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu poduzimalo brojne aktivnosti u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite romske populacije. Održani su brojni skupovi posvećeni ovoj temi, a akcenat je stavljen na uključivanje Roma u zdravstveni sistem, odnosno upisivanje u matičnu evidenciju i na taj način stvaranje preduslova za sticanje statusa osiguranog lica.

Inače, u Tuzlanskom kantonu se sredstvima iz Budžeta osigurava zdravstveno osiguranje za socijalno ugrožene kategorije neosiguranih lica, kao i neosigurana lica koja se redovno školuju do 26 godina starosti.

I ove godine u saradnji sa romskim nevladinim organizacijama organizovana je Sedmica zaštite zdravlja Roma u Tuzlanskom kantonu.

U cilju efikasnog provođenja Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite neophodno je u budžetima na svim nivoima za naredni period planirati sredstva za provođenje programa aktivnih mjera.

Ova Analiza bit će upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

RAZMATRANA INFORMACIJA O PROBLEMU OBEZBJEĐENJA LIJEKOVA SA LISTE ESENCIJALNIH LIJEKOVA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o problemu obezbjeđenja lijekova sa Liste esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona. U Informaciji je još jednom ukazano na problem da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 2004. godine pokreće postupke javne nabavke lijekova ali ni jedan postupak nije uspješno završen. Snabdijevanje ugovornih apoteka lijekova sa Liste esencijalnih lijekova vrši se na osnovu trostranih ugovora potpisanih u 2004. godini, između Zavoda, apoteka i izabranih ponudilaca čije su ponude izabrane kao napovoljnije u postupcima javnog nadmetanja u 2001. i 2002. godini. Zavod zadravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dostavio je Ministarstvu zdravstva zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o nabavci i isporuci lijekova za 2010. godinu. Dodatni problem u snabdijevanju  lijekovima sa Liste esencijalnih lijekova predstavlja 123 oblika lijeka, koji se nalaze na listi, a za koje nije utvrđena cijena u postupku javnog nadmetanja.

Vlada je danas Zaključkom zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u cilju kontinuiranog i efikasnog snabdijevanja stanovništva Kantona lijekovima sa Esencijalne liste lijekova ispitaju tržište lijekova u BiH sa spekta cijena lijekova. Na osnovu tih podataka Ministarstvo i Zavod su zaduženi da pripreme i Vladi Tuzlanskog kantona predlože Odluku kojom bi se, u skladu sa planiranim sredstvima za lijekove u Finansijskom planu Zavoda za 2010. godinu, za sve lijekove sa Liste utvrdio nominalni iznos cijene svakog lijeka i visina učešća Zavoda u cijeni lijeka koji će se plaćati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

ODOBRENA SREDSTVA ZA PROJEKTE OPĆINA U OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na pet odluka Ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava za projekte iz oblasti zaštite okoliša. Riječ je o namjenskim sredstvima koja se mogu isključivo koristiti za projekte u ovoj oblasti, a resorno Ministarstvo sredstva dodjeljuje na osnovu propisanih uslova i kriterija i na zahtjev općina.

Za sufinansiranje proširenja mreže grijanja grada Lukavca općini Lukavac dodijeljeno je 145 000,00 KM. Ovoj općini dodijeljeno je i 18 400 KM za čišćenje putnog pojasa duž regionalnih i magistralnih puteva.

Općini Kladanj dodijeljen je 40 000 KM za uređenje izletišta Zatoča i Tarevčica.

Za uklanjanje divljih deponija, koje se nalaze u neposrednoj blizini Sprečkih bunareva, JKP „Komunalno“ d.d. Živinice dodijeljeno je 30 000 KM,.

Na ime finansiranja obilježavanja granica Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj odobreno je 15 000 KM.

VIŠE OD 300 000 KM ZA POBOLJŠANJE STANJA  U OBRAZOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više Odluka o odobravanju sredstava od koncesija, a u skladu sa ranije usvojenim Programom rasodjele sredstava. Na prijedlog resornih ministarstava danas su donesene odluke o odobravanju sredstava planiranih za oblast turizma i obrazovanja.

JU OŠ „Teočak“ u Teočaku odobreno je 94 593,35 KM za izgradnju područne škole Sniježnica. JU Gimnazija Živinice odobreno je 100 000,00 KM za završetak izgradnje školskog objekta, a JU OŠ Druga osnovna škola Srebrenik 100 000,00 KM za završetak izgradnje fiskulturne sale. JU OŠ Špionica Srebrenik dodijeljeno je 10 000 KM za rekonstrukciju školskog objekta u područnoj školi Srednja Špionica, a JU OŠ Džakule Gračanica 5 000 KM za izgradnju centralnog grijanja u područnoj školi Buk.

Općini Lukavac odobreno je 60 000 KM za sufinansiranje rekonstrukcije prilaznog puta prema jezeru Bistarac. Općini Doboj-Istok odobreno je 8 000 KM za izradu dokumentacije za uređenje prilaza prema pećini Šljepača u Brijesnici Maloj. Općini Kladanj odobreno je 20 000 KM za izgradnju prilaznog puta i parkinga do ulaza u Djevojačku pećinu.

Inače, prihodi od koncesija dijele se na način da 80% prihoda pripada budžetima općina na čijem teritoriju se nalazi predmet koncesije, a 20% je prihod Budžeta Tuzlanskog kantona.

FINANSIJSKA PODRŠKA SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI, OBRTNICIMA, FONDACIJI ISTINA PRAVDA I POMIRENJE, NACIONALNIM DRUŠTVIMA, SPORTSKOM SAVEZU, SAVEZU SLIJEPIH I CRVENOM KRIŽU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na više odluka kojima su odobrena finansijska sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Data je saglasnost na Odluku Ministra za obnovu, razvoj i povratak kojom je Srpskoj pravoslavnoj crkvi-Crkvena opština Tuzlanska odobreno 63 000,00 KM. Sredstva su odobrena za sufinansiranje obnove katedralnog hrama Uspenja presvete Bogorodice u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na devetnaest odluka Ministra za obnovu, razvoj i povratak o odobravanju sredstava za podsticaje tradicionalnim zanatima i obrtima. Sa ukupno 50 500 KM podržani su projekti sa kojima su obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona aplicirali na javni poziv resornog Ministarstva, i to sa pojedinačnim iznosima od 2 000 do 4 200 KM. Vlada je dala saglasnost i na Odluku Ministra za obnovu, razvoj i povratak o dodjeli 7 650 KM Udruženju poslodavaca Gračanica za sufinansiranje troškova nastalih na osnovu izlaganja privrednih subjekata sa prostora Tuzlanskog kantona na ovogodišnjem ZEPSU.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o odobravanju 10 000 KM sa pozicije Tekuća rezerva Fondaciji Istina Pravda Pomirenje Tuzla. Sredstva su odobrena za sufinansiranje izdataka neophodnih za rad ove Fondacije.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona izuzetih iz postupka javnog oglašavanja za posljednji kvartal 2009. godine u ukupnom iznosu od 42 385,00 KM.

Sredstva su odobrena Srpskom prosvjetno-kulturnom društvu „Prosvjeta“ (2 249,97 KM) Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ (6 862,42 KM) Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ (17 774,79 KM) Kantonalnom sportskom savezu (4 837,44 KM), Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona (8 549,90 KM) i Crvenom križu Tuzlanskog kantona (2 110,48 KM). U skladu sa usvojenim Programom Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava navedenim orgnizacijama i udruženjima.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Dopuna je bila neophodna s obzirom na to da su se u međuvremenu pojavile nove vrste vlastitih prihoda koje ostvaruje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je dala Saglasnost na tekst Anexa 7 Ugovora zaključenog između NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla i Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boračke populacije.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za prijem šest zaposlenika u JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Time će se stvoriti minimum uslova za početak rada ove novoformirane Ustanove. Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta oglasa za popunu pozicija predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

Do okončanja procedure imenovanja Upravnog odbora donesena je Odluka o produženju mandata privremenog Upravnog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
1 komentar