Konkurs za upravitelje zgrada

14. Jula 2009.
4 min. za čitanje

lukavacneboSlužba za komunalno-stambene poslove, boračko-invaldisku zaštitu i raseljena lica Općine Lukavac raspisuje Konkurs za utvrđivanje liste upravitelja stambenih zgrada i dobijanja uvjerenja-certifikata za obavljanje poslova upravitelja.

Uslovi konkursa:

Opšti uslovi

Pravo učešća na Konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 6a stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korišćenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, tj. da su osposobljena i registrovana za obavljanje poslova upravljanja ili održavanja objekata.

Posebni uslovi:

1.     Pravno lice – preduzeće da je registrovano kod nadležnog suda za slijedeće djelatnosti prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH
–     održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova (šifra djelatnosti 45.213)
–     upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru (šifra djelatnosti 70.3270.320)
–     računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi (šifra djelatnosti 74.1274.120)
–     savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljenjem (šifra djelatnosti 74.1474.140)
–     arhiotektonske i inženjerijske djelatnosti i tehnička savjetovanja (šifra djelatnosti 74.2074.200)
2.     Fizičko lice da je registrovano kod nadležnog organa uprave za obavljanje poslova u vidu osnovnog zanimanja iz prethodne tačke
3.     Pravno ili fizičko lice da posjeduje program – software upravljanja stambenim zgradama, odnosno da posjeduje programska rješenja za:
–     vođenje osnovnih matičnih podataka o zgradama i vlasnicima
–     vođenje prihoda zgrade
–     praćenje troškova upravljanja zgrade

4.    Da pravno ili fizičko lice imaju minimalan broj zaposlenog tehničkog osoblja u skladu sa Uredbom o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radiobavljanja registrovane djelatnosti (Sl. novine FBiH 15/98) i drugih propisa iz oblasti zapošljavanja i to:
–     stalno zaposleno tehničko osoblje
–     osoblje zaposleno na osnovu ugovora o radu za potrebe faze radova.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i to:

1.     Pravna lica rješenje o upisu u sudski registar
2.     Fizička lica rješenje o odobrenju rada izdatog od strane organa uprave
3.     Dokaz o posjedovanju programa (tačka 3. Posebnih uslova konkursa)
4.     Dokaz o broju uposlenih radnika (osiguranih kod nadležnog društvenog fonda PIO
5.     Bilans stanja i uspjeha za 2008. godinu i polugodišnji bilans stanja i uspjeha za 2009. godinu
6.     Dokaz o izmirenju poreskih obaveza za 2008. godinu i prvih šest mjeseci 2009. godine

7.    Dokaz o izmirenim obavezama penzionog i socijalnog osiguranja za sve uposlene radnike u 2008. godini i prvih šest mjeseci 2009. godine.

Prijave na Konkurs sa traženim dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti na adresu:

Općina Lukavac
Trg slobode 1, 75300 Lukavac
Služba za kopmuinalno-stambene poslove,
boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica

sa naznakom “za konkursnu komisiju”.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima konkursa prijavljeni kandidati će biti informisani u roku od 30 dana od dana isteka roka za konkurs.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments