Bloger i kolumnista SodaLIVE.ba portala na Forumu mladih u Poljskoj

10 min. za čitanje

Kolumnista našeg portala Sanel Prelić učestvuje i predstavlja našu zemlju na međunarodnom Forumu mladih vezanom za političku participaciju mladih, a koji se u organizaciji OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) održava u periodu 15-18 juni u Varšavi. Kontaktirali smo ga kako bi sa čitaocima portala SodaLive podijelio svoje utiske o ovom, po njegovim riječima, vrlo interesantnom i produktivnom forumu.

Osigurati uključivanje mladih u demokratske procese

SL: Možeš li nam molim te reći malo više o forumu na kojem učestvuješ?

Sanel: Forum je okupio mlade lidera iz 23 drzave kako bi diskutovali o izazovima političke participacije mladih u 21. stoljeću i načinima za prevladavanje istih. Konačan rezultat ovog Foruma mladih je konkretna politika sa brojnim preporukama i akcionim mjerama vezanim za to kako OSCE i njegove institucije, kao naprimjer ODIHR, mogu najbolje pomoći zemljama članicama da ispune svoje obaveze i osiguraju uključivanje mladih u demokratske procese.

ODIHR i OSCE su željeli da dobiju mišljenja mladih iz raznih zemalja o tome kako ova organizacija putem svog djelovanja može da pomogne državama članicama u povećanju participacije mladih u politici. A posebno, da li u svjetlu onoga što je već učinjeno od strane drugih međunarodnih organizacija postoje neki nedostaci na kojima bi se trebalo još raditi i kako.

SL: Možeš li nam malo više reći i pojasniti čime se to ODIHR u okviru OSCE-a konkretno bavi?

Sanel: Ukratko, Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pri Organizaciji za europsku sigurnost i saradnju (OSCE) pruža podršku, pomoć i ekspertizu državama članicama i civilnom društvu u promoviranju demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i tolerancije, te nediskriminacije. ODIHR je jedno od glavnih svjetskih tijela koja se bave ljudskim pravima, međuvladino tijelo koje radi na stabilnosti, prosperitetu i demokraciji u 57 svojih država članica. Radi u pet širokih oblasti, a to su izbori, demokratizacija, ljudska prava, tolerancija i nediskriminacija, te pitanja roma i sintija.
U mnogim državama članicama OSCE-a, demokratske institucije se suočavaju sa ozbiljnim izazovima. Jedan od posebanih izazova je nedostatak povjerenja u mlade i nedostatak njihovog angažmana u demokratskim institucijama. Ovaj Forum mladih u Poljskoj se upravo fokusirao na ovaj problem.
Diskusija o dobrim praksama i izazovima vezanim za političku participaciju mladih

SL: I kakav je pristup problemu participacije mladih u politici bio dominantan na forumu?

Sanel: Forum mladih je istraživao različite oblike političke participacije i kako se one međusobno nadopunjuju, pa tako na najboljinačin uključuju mlade u politički život. Učesnicima je ponuđena mogućnost da diskutuju dobre prakse i izazove vezane za političku participaciju mladih u OSCE području. Forum je takođe pružio jedinstvenu priliku da se istražuje i diskutuje unikatan pristup koji OSCE nudi, a to je njegov kros dimenzionalni pristup sigurnosti.

san1

Od učesnika je zatraženo da budu aktivni u raznim radnim grupama tokom Foruma mladih. Važno je napomenuti da je od izabranih učesnika bilo zatraženo da aktivno učestvuju u moderiranim online diskusijama i prije Foruma mladih, a komentari proizašli iz tih diskusija su tokom foruma detaljnije razmatrani i uključeni u finalne preporuke i akcione mjere.

SL: Kakav je proces selekcije za ovakve konferencije?

Sanel: Prijavio sam se kao bloger i dopisnik portala. Ne mogu reći da li je pisanje za SodaLive presudilo da me pozovu, ali svakako da nije odmoglo . Za ostale kolege mogu reći da se radi o visokokvalitetnim mladim ljudima, najboljim predstavnicima svojih zemalja.

Kriteriji za ovaj forum su bili godine iskustva i dokazi tragova aktivizma i angažovanja u društvenoj sredini, kao naprimjer aktivizam u NVO sektoru, studentskim organizacijama, političkim partijama, asocijacijama za ljudska prava i online demokratiju i aktivizam. Aplikanti su trebali imati dokazane tragove angažmana u svojoj zajednici, demonstrirajući potencijal liderstva i želju da preuzmu aktivnu ulogu u pozitivnom oblikovanju svijeta oko njih.

Izabrani učesnici su se morali pripremiti prije događaja putem online interakcija sa organizatorima i drugim učesnicima. Pripremni rad je uključivao čitanja, povratne informacije odnosno komentare na određene dokumente i aktivno učešće na online forumima. Sve na engleskom jeziku naravno. Prema riječima organizatora, samo su visoko motivirane osobe uzete u obzir prilikom odabiranja kandidata.

SL: U razgovoru koji smo prije imali, spomenuo si da je forum podijeljen u 3 grupe odnosno “Glas”, “Utjecaj” i “Vlast”. Kako bi definisao područje “Glas” koje si ti izabrao prilikom prijave na forum?

Sanel: To područje se odnosi na neformalne forme političke participacije i fokusira na online aktivizam. Neformalni mehanizmi se koriste od predstavnika grupa na društvenim medijima ili prominentnih blogera koji su u svom okviru djelovanja nisu razvili formalna pravila. U tom kontekstu fokus se stavlja na online zalaganje koje oni predstavljaju.
Prije ekspanzije novih medija, mladi su morali raditi puno i teško kako bi izražavali svoja mišljenja javno. Mogli su to naprimjer uraditi putem medijskih izvještaja ili kroz različite javne debate. Danas, taj posao se uglavnom može uraditi između ostalog i uz pomoć društvenih medija kao što su Facebook, Twitter i YouTube ili blogovi. Današnja populacija mladih koristi društvene medije i blogove ne samo za to da objavljuje i promoviše svoja politička mišljenja i stajališta, nego isto tako za uključivanje svojih političkih kandidata ofline.

san2

Dok se tradicionalni oblici političke participacije smanjuju među mladima, alternativne forme političkog učešća, kao što je online aktivizam, postaje sve više privlačan za njih. Političari i organizacije civilnog društva se ubrzano prilagođavaju i prihvataju ovu novu stvarnost i prilike koje nudi, te na taj način preoblikuju način komunikacije. Upravo zbog svega navedenog sam se opredjelio za ovu grupu.

Mladi ljudi ne samo cinični o politici, nego isto tako cinični i o politici online

SL: Kakvo je tvoje viđenje glavnih izazova političke participacije mladih?

Sanel: Po mom mišljenju, politička participacija mladih, bilo u tradicionalnoj ili novoj formi, je mala jer im nedostaje političko znanje, motivacija i efikasnost zbog nazadovanja institucionalnih struktura unutar kojih su mladi ljudi tradicionalno bili socijalizirani u odgovornosti odraslih.

Online komunikacija svakako može napraviti promjenu. Ali među omladinskim organizacijama, kreatorima politika u javnom sektoru i provajderima komercijalnih sadržaja, ovaj optimizam se izrađa u obilje građanske i političke aktivnosti od strane mladih i za mlade, uključujući mnoge website-ove koji pozivaju mlade osobe da učestvuju u širokom spektru pitanja. Još uvijek zvanične mogućnosti ne mogu rezultirati participacijom mladih i čini se da su mladi ljudi ne samo cinični o politici, nego su isto tako cinični i o politici online.

Jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju je svakako tačnost i pouzdanost informacija prikupljenih na internetu koje utječu na formirane političkih stavova. Problem je taj što u mnogim slučajevima informacije ne mogu biti potvrđene i mladi ih trebaju uzimati sa rezervom. Dok su mnoge mlade obrazovane osobe svjesne toga, drugi su skloni da donose zaključke i odluke zasnovane na pogrešnim ili obmanjujućim informacijama.

Veliki izazov predstavlja to što su određene grupa mladih osoba, tj. ranjive skupine kao naprimjer manje obrazovani, oni lošeg materijalnog statusa, nacionalne manjine ili osobe sa poteškoćama u razvoju, isključene iz online diskusije i foruma. Treba imati na umu da iako su novi mediji dostupni javnosti, oni takođe mogu biti kontrolirani i blokirani od strane države ili nekih drugih elemenata.

SL: Šta je tebe motivisalo i koji je tvoj interes da učestvuješ na ovom Forumu mladih?

Sanel: Prije svega, ovaj Forum sa svojim predloženim programom, učinio mi se jako relevantnim za moje profesionalno usavršavanje. Kao dodanu vrijednost događaja pronašao sam jedinstvenu priliku za povezivanje sa drugim mladim osobama, kao i za razmjenu iskustava. Osjetio sam ovo kao dobru priliku da se upoznam sa dobrim praksama koje mogu da kanališu moj lični razvoj.

Također sam pronašao kao izazov pruženu priliku da diskutujem dobre prakse i izazove vezane za političku participaciju mladih sa mladim ljudima iz različitih dijelova svijeta.

SL: Putovao si često i prisustvovao ovakvim događajima. Koje bi naročito izdvojio?

Sanel: Bilo je dosta sjajnih regionalnih programa i konferencija u BiH na kojima sam učestvovao. Od međunarodnih bih rado izdvojio “Euro-Mediterranean Leadership Institute” organizovan od strane Međunarodnog republikanskog institute iz SAD-a, a koji se održavao u Antaliji u Turskoj. Zatim, “Svjetski forum demokracije” u Strazburu koji je organiziralo Vijeće Evrope, te program “Osnaživanje mladih kroz razvoj politika” koji je u Tirani organizirao Nacionalni demokratski institute iz SAD-a.
Rezultat svih ovih programa je mnogo novih prijatelja, znanja i nezaboravnih iskustava.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments