fbpx

31. sjednica OV Lukavac

3 min. za čitanje

Sjednica će biti održana  31.03.2011. godine sa početkom u 09 sati, Sali Policijske uprave Lukavac, i za istu predlaže slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. redovne sjednice održane dana 28.02.2011. godine
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Lukavac.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda na području općine Lukavac.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Lukavac u 2011. godini.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini komunalne takse za priključenje i izmiještanje priključka na sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije i na sistem centralnog grijanja.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Lukavac.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih lica visoke stručne spreme.
8. Razmatranje prijedloga i davanje saglasnosti na Sporazum o saradnji između Općine Lukavac i Udruženja građana Kajak-Kanu klub “Prokosovići”, broj: 02-23-4-443/11.
9. Razmatranje Izvještaja o radu JP “RAD” Lukavac sa Finansijskim izvještajem za 2010. godinu i Program rada JP “RAD” Lukavac sa Trogodišnjim planom poslovanja za period od 2011. do 2013. godine.
10. Razmatranje Izvještaja o radu JU “Centar za socijalni rad” Lukavac za 2010. godinu.
11. Razmatranje Izvještaja o radu JU “Javna biblioteka” Lukavac sa Finansijskim izvještajem za 2010. godinu i Program rada JU “Javna biblioteka” Lukavac sa Finansijskim planom za 2011. godinu.
12. Razmatranje Izvještaja o radu JU “Centar za kulturu” Lukavac sa Finansijskim izvještajem za 2010. godinu i Program rada JU “Centar za kulturu” Lukavac za 2011. godinu.
13. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u toku 2010. godine.
14. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa održavanja čistoće i javnih površina za 2010. godinu.
15. Razmatranje informacije o stanju NUS-a i MES-a sa pregledom obrađenih površina i prijedlogom za poboljšanje stanja.
16. Razmatranje Informacije o ovisnosti od droge, alkohola i duhana kod učenika osnovnih i srednjih škola na području Općine Lukavac.
17. Akti imovinsko-pravne prirode:
1. Razmatranje prijedloga i donošenjue Odluke o utvrđivanju javnog interesa, broj: 02-31-1-2419/09 od 16.03.2011. godine.
18. Kadrovska pitanja
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene o gradnji.
19. Vijećnička pitanja i inicijative


(SodaLIVE.ba/RTV Lukavac)

 

 

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments