Upute građanima o klizištima

4 min. za čitanje

1. Većina klizišta su nastala u prašinasto-pjeskovitim tlima a manje u glinovitom tlu.
2. Imala su karakter brzih klizišta i blatnjavog toka ili slično.
3. Klizišta su nastala kada su prašinasto-pjeskovita tla naglo uzela veliku količinu vode, došlo je do potpunog zasićenja strukture tla i do porasta nivo podzemnih voda, a istovremeno tla nisu mogla tako brzo ispustiti ili ocijediti vodu iz sebe.
4. Zasićenje prašinasto-pjeskovitog tla je znatno smanjilo njegovu čvrstoću i pretvorilo ga na strmim padinama u blatnjavi tok.
5. Porast nivoa podzemne vode uticao je na pad čvrstoće tla.

UPUTE GRAĐANSTVU ZA SLIČNE SITUACIJE

1. Ako imate kopani bunar i u slučaju intenzivnih padavina i porasta nivoa vode u bunaru, treba odmah crpiti vodu
iz bunara do dna i tako obarati nivo podzemne vode u okolini. Što je niži nivo vode u bunaru, to je veći depresioni lijevak i veća čvrstoća tla u okolini bunara.
2. Površinske vode na padini treba odvesti što kraćim putem niz padinu. Poželjno je da se kanali pripreme prije padavina, a najbolji su od betonskih kanalica ili betonski kanali, ali mogu pomoći i zemljani kanali. Kanale raditi tako da što više obuhvate slivno područje padine. Najbolje je odvodne kanale postaviti u prodolinskim zonama reljefa. Ako je moguće, poželjno je površinske vode izvesti kanalima izvan potencijalne klizne površine.
3. Pukotine nastale klizanjem treba zapuniti glinovitim tlom, a nikako šljunkom ili pijeskom, i tako spriječiti infiltraciju vode u tlo.
4. Padine moraju biti uređene i kultivisane. Očišćene od šiblja i korova. Poželjne su padine uravnoteženog nagiba, bez erozionog dejstva. U slučaju erozije postavite drvene trupce okomito na bujični tok.
5. Šume su korisne jer u toku intenzivnih padavina, šume i šumska stelja prime veliku količnu vode i tako imaju ulogu amortizera i balansiraju sadržaj vode u tlu, zadržavaju vodu duže vrijeme do sušnog perioda i ne dozvoljavaju isušivanje tla i stvaranje pukotina isušivanja. Nakon sječe šume, treba pristupiti pošumljavanju.
6. Potporni zidovi trebaju imati drenažni sistem. Ako nemaju drenažni sistem, onda treba uraditi barbakane tj. otvore u zidu kroz koje će se voda procjeđivati.
7. Kuće koje se grade na padinama trebaju imati žlijebasti trotoar iznad kuće u nivou površine terena. Njegova uloga je da prihvati površinsku vodu iza kuće i odvede je dalje od objekta.
8. Ako imate septičke jame, potrebno ih je isprazniti prije proljetnih kiša.
9. Drenažne sisteme treba graditi samo uz preporuku stručnih lica. Nepravilna izrada drenažnog sistema može napraviti veću štetu nego korist.
10. Imajte dobre komšijske odnose i zajednički regulišite odvodnju površinske vode, uređenim kanalima. Nije preporučeno uvođenje površinskih voda u kanalizacioni sistem osim u slučaju kad je kanalizacioni sistem dimenzionisan da primi površinske vode. Poželjno je da se površinske vode, niz padinu, odvedu površinskim kanalima a ne podzemnim cjevovodom.

DRUŠTVO ZA GEOTEHNIKU U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments