fbpx

Održana 12. redovna sjednica Vlade TK

21 min. za čitanje
Sa današnje sjednice

2.400.000,00 KM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BORAČKE POPULACIJE

Od ukupno planiranih 2.400.000,00 KM, po 800.000,00 KM koristit će se za odobravanje kredita porodicama šehida/poginulih boraca,ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, a u slučaju da sredstva ne budu raspoređena u okviru jedne kategorije, preusmjerit će se na preostale dvije kategorije. Uslovi, način i kriteriji za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava braniteljima i članovima njihovih porodica definisani su posebnim propisom Vlade Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Zbog uočenih nedostataka u trenutnom Zakonu, kao i donesenih izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno da će skupštine kantona svojim propisom urediti uvjete, način i specifičnosti obavljanja prijevoza putnika ili tereta ili putnika i tereta na svom teritoriju, kao i taksi prijevoz na području kantona Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona. Također, u primjeni Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja prijevoza lica i stvari na području Tuzlanskog kantona uočeni su i određeni praktični nedostaci u primjeni ovih propisa koje je trebalo na drugačiji način urediti. Pri izradi Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, vodilo se računa da se ranije doneseni propisi usklade sa noveliranim Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom saobraćaju pri čemu je veći dio ranije donesenih Pravilnika ugrađen u odredbe predloženog zakona. Nacrt Zakona dalje će se uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA SUBVENCIONIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava za subvencioniranje privrednih društava iz drvoprerađivačke industrije. Sredstva iz ove Odluke dodijelit će se privrednim društvima iz oblasti drvoprerađivačke industrije, sa ciljem pomoći u postizanju ekonomske samoodrživosti, podsticanju novih investicija i razvoja, izvozu finalnih proizvoda od drveta, povećanju ukupnog prihoda i podsticanju domaće proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati Javni poziv za dodjelu sredstava za

regresiranje – subvencioniranje kamate privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije i imenovati stručnu komisiju koja će izvršiti vrednovanje dostavljenih zahtjeva u skladu sa utvrđenim kriterijima. Jedan od članova stručne komisije bit će predstavnik Privredne komore Tuzlanskog kantona, navodi se u Odluci.

2.150.000,00 KM ZA FINANSIRANJE RADA ČUVARSKE SLUŽBE ZA 2011. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku o odobravanju sredstava JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe za 2011. godinu. Ovom odlukom odobrena su sredstva u iznosu od 2.150.000,00 KM. Sredstva potrebna za realizaciju Odluke izdvojit će se iz dijela namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma, a odluke će se realizovati putem Kantonalne uprave za šumarstvo koja će na osnovu dostavljenih tromjesečnih specifikacija troškova čuvarske službe donositi odluke o upotrebi sredstava.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA NEZADOVOLJNA STANJEM U SOCIJALNIM CENTRIMA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u javnim ustanovama centri za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera. Kako se navodi u informaciji, sagledavajući ukupno stanje u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, može se zaključiti da se nedovoljno radi na prevenciji nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica, a dodatne teškoće preventivnom radu predstavlja nedostatak vozila za obilazak i opservaciju porodica na terenu. Pored dopunskih izdvajanja iz budžeta općina za jednokratne pomoći najugroženijim građanima, primjetne su i dodatne beneficije kroz komunalne usluge, kao što je to slučaj u općini Tuzla. Prostorni kapaciteti su veoma skromni, slabo uređeni, većinom nepristupačni za korisnike prava i usluga socijalne zaštite, a posebno osoba sa onesposobljenjem. Stručni rad profesionalaca iz ovih ustanova zahtjeva individualne razgovore, tretmane sa korisnicima, savjetodavni rad a to podrazumijeva zasebne prostorne kapacitete kao preduslov kvaliteta usluge. Kadrovska struktura je ispod svih standarda i normativa prema zvaničnom broju stanovnika, što se negativno odražava na prevenciju nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica i dovodi do porasta nasilja u porodici, delinkvencije mladih, bolesti ovisnosti, alkoholizma, razvoda brakova i slično, a time doprinosi velikim društvenim i materijalnim štetama zajednice u cjelini. Procjena broja stanovnika je daleko veća iznad zvanične statistike, a to znači da su i potrebe za stručnim kadrom izraženije. Preventivni rad se ogleda i kroz osnivanje savjetovališta za mlade brak i porodicu. Trenutno ni jedan centar nema organizovano savjetovalište što je, također uzrokovano nedostajućim prostornim, kadrovskim i tehničkim kapacitetima. Ovakvo stanje dodatno opravdava razlog za osnivanje Zavoda za socijalnu zaštitu Tuzlanskog kantona čime bi se omogućilo jedinstveno i ujednačeno pristupanje finansiranju djelatnosti, poboljšanju kadrovske strukture i kvaliteta usluga socijalnog rada i socijalne zaštite za lica i porodice u stanju socijalne potrebe.

Obzirom na teško stanje u ovoj oblasti, kako se navodi u Informaciji, potrebno je između ostalog tražiti od općinskih vijeća – osnivača centara za socijalni rad urgentno rješavanje adekvatnih prostornih kapaciteta uređenih za poboljšanje kvaliteta usluga i ostvarivanja prava nemoćnih i lica sa onesposobljenjem kao primarnih korisnika. Također, potrebno je obavezati osnivače da se postepeno, a najduže u naredne tri godine izvrši kadrovska popunjenost socijalnim radnicima prema standardima i normativima u ovoj oblasti, i drugim profesijama za stručni timski rad, te izjednačiti način finansiranja zaposlenih u ovim ustanovama sa zaposlenicima u općinskim službama. Neophodno je podržati osnivanje i rad savjetovališta za mlade, brak i porodice u sklopu centara za socijalni rad kao primarni vid prevencije stanja socijalnih potreba lica i porodica, te raditi na razvoju saradnje, partnerskih

odnosa i koordinacije rada sa nevladinim organizacijama na nivou lokalne zajednice, a u cilju prevencije stanja socijalnih potreba lica i porodica, razvoja vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite i unapređenja kvaliteta usluga socijalnog rada i socijalne zaštite.

1.141.192,65 KM ZA ULAGANJE U OBLAST VODOPRIVREDE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na odluke o odobravanju sredstava potrebnih za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2011. godini, u ukupnom iznosu od 1.141.192,65 KM. Između ostalog, 496.968,85 KM odobreno je za II fazu sanacije brane jezera Modrac, a 101.700,00 KM za Geodetsko-hidrografsko snimanje dna i priobalja akumulacije Modrac. Za rekonstrukciju dijela kanalizacionog kolektora u naselju Sjever I u cilju priključenja na novi kolektor u općini Živinice odobreno je 89.273,94 KM a za učešće u finansiranju troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda u Srebreniku za 2011.godinu odobreno je 75.000,00 KM.

731.457,08 KM ZA UPLATU DOPRINOSA BIVŠIM UPOSLENICIMA FABRIKE OBUĆE «AIDA»

Na osnovu Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla i namijenjena su za povezivanja staža osiguranja nezaposlenim osobama koje su stekle uslove za penzionisanje, a bivši su uposlenici preduzeća kojem se sredstva dodjeljuju danas je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na Odluku o odobrenju sredstava za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u cilju povezivanja staža osiguranja nezaposlenim osobama koje su stekle uslove za penzionisanje. Današnjom odlukom odobreno je 731.457,08 KM privrednom društvu Fabrika obuće «Aida» d.d. Tuzla za uplatu doprinosa za PIO bivšim uposlenicima navedenog preduzeća, koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje TK Tuzla kao nezaposlene osobe.

DATA SAGLASNOST NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU TUZLANSKOG KANTONA I UNDP-a
Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i dala saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Tuzlanskog kantona i i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP). Svrha memoranduma je da odredi okvir i olakša saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Kako se navodi u Memorandumu saradnja će uključivati stvaranje uslova za implementaciju računarskog programa, Informacionog sistema za upravljanje energijom (EMIS), potpunu saradnju strana sa onima koji pružaju tehničku pomoć za uspostavu EMIS-a, kontinuirano prikupljanje i ažuriranje podataka vezanih za potrošnju energije i vode u odabranim zgradama, razvoj efektivnih sistema za prikupljanje podataka o potrošnji energenata, pristup procesu planiranja održive energije sa više nivoa, integrišući odgovornu lokalnu vlast radi poboljšanja lokalnog pružanja usluga, s fokusom na jačanje kapaciteta relevantnih organa vlasti, zajednica i organizacija građanskog društva za organizaciju i vršenje savremenog participatornog određivanja prioriteta i procesa planiranja, mrežnu efektivnost, prikupljanje sredstava i provođenje prioritetnih aktivnosti po pitanju životne sredine i energetske efikasnosti. Predložena saradnja prema Memorandumu predviđena je do kraja 2011. godine, s mogućnošću produženja sporazuma za dodatni period od jedne godine. Aneksom Memoranduma su također precizirane i odgovornosti obje strane potpisnice.

USVOJENA INFORMACIJA O RJEŠAVANJU UPRAVNIH STVARI U UPRAVNOM POSTUPKU U ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA U 2010. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Evidentno je da je u cijelosti posmatrano stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave zadovoljavajuće, što se može zaključiti iz dostavljanih izvještaja za ranije periode, te je sa poboljšanom kvalifikacionom strukturom, postignuta i efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku. Kontinuirano se dorađuju ili donose pravilnici o unutrašnjoj organizaciji poslova kantonalnih organa državne uprave, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima, pri čemu je izraženo nastojanje da se postigne optimalno, racionalno i efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti tih organa. Odgovarajuća struktura službenika sa posebnom stručnom spremom svakako su jedan od bitnih preduslova za što brže, jednostanje i efikasnije rješavanje upravnih predmeta, navodi se u Informaciji. S ciljem daljeg napretka u svim ministarstvima kvalifikacionu strukturu treba unaprijediti kako bi rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku vršili isključivo diplomirani pravnici, kako je to Zakonom i Uredbom propisano, a da u pripremi za rješavanje upravnih stvari neophodnih od strane drugih struktura zaposlenih učestvuju zaposleni sa visokom stručnom spremom, stoji u informaciji.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA FEDERACIJE BIH

Vlada tuzlanskog kantona podržala je danas inicijative Ministarstva obnove, razvoja i povratka za izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH, te donošenje Odluke od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o određivanju i drugih djelatnosti kojezbog svoje specifišnosti ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema. Obrtnička komora Tuzlanskog kantona Tuzla obratila se Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak sa zahtjevom za podršku za izuzimanje iz fiskalizacije određenih kategorija obrtnika, iz razloga što navedene grupe obrtnika nisu obveznici bilo kojeg poreza koji bi trebao pratiti fiskalnom kasom, odnosno ukoliko nisu u sistemu PDV-a njihova obaveza je samo obračun i plaćanje poreza na dohodak, a koji nije direktno vezan za fisklaizaciju. Obzirom da se obrtnici koji spadaju u navedene kategorije već nalaze u teškom finansijskom položaju Ministarstvo je procijenilo da bi njihovim neizuzimanjem iz fiskalizacije došlo do zatvaranja velikog broja obrta, a samim tim i do povećanja broja nezaposlenih.

JAVNA LICITACIJA ZA 9 VOZILA KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tiuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je donijela Odluku o utvrđivanju procijenjene početne vrijednisti službenih vozila, prihvatila tekst javne licitacije o prodaji službenih motornih vozila, te imenovala komisiju za provedbu ovih aktivnosti. Predmet licitacije bit će 9 motornih vozila, a pravo kupovine imat će sva pravna i fizička lica. Vizila koja će biti predmet licitacije su jedan VW Golf 4, četiri vozila marke Škoda felicija, dva vozila marke VW Golf 3, jedno vozilo marke VW Golf 2 i jedno vozilo marke Volvo V-70.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela niz odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Odlukama su donacije za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža usmjerene 15 javnih ustanova i škola na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas Zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za autentično tumačenje Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave i to u dijelu koji se odnosi na pravo državnih službenika i namještenika na „jednokratnu pomoć“. Vlada Tuzlanskog kantona smatra da nema posebne potrebe za autentično tumačenje, te podržava mišljenje Ministarstva finansija TK i preporučuje da se organi pridržavaju pomenutog mišljenja po kojem se jednokratna pomoć dodjeljuje samo jedan puta po jednom osnovu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o imenovanju predstavnika u Generalnu Skupštinu Evropskih Regija – AER. Naš kanton u Skupštini će predstavljati premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević i ministrica obnove, razvoja i povratka TK Dijana Bilanović. Također, Vlada je donijela i Zaključak kojim se odobrava uplata članarine u Skupštini za 2011. godinu u iznosu 4773,33 eura.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala informaciju u vezi sa preuzimanjem stana u ulici Ratka Perića u Lukavcu. Nakon što je Komisija preuzela stan u posjed, predloženo je da Ured za zajedničke poslove sa Kantonalnih pravobranilaštvom u skladu sa zakonskim odredbama predloži Vladi uslove koji bi se trebali ispuniti za prodaju ili davanje u zakup pomenutog stana.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o imenovanju Ekspertnog tima koji će na volonterskoj osnovi izraditi dokument “Energetski sektor na području Tuzlanskog kantona – Postojeće stanje i mogućnost daljeg razvoja“. Članovi expertnog tima su Mirza Kušljugić, Bajazit Jašarević, Abdulah Bašić, Fadil Nadarević, Bahrija Umihanić, Idriz Morankić, Suno Mešalić, Rešad Husagić, Munever Čergić, Husejn Trumić, Mirza Džindo, Kemal Gutić, Hamo Isaković, Edin Delić, Nurudin Žunić, Eldar Pirić, a za koordinatora Tima imenovan je ministar industrije, energetike i rudarstva TK Željko Knežiček.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prodaji i nabavci putničkih motornih vozila po principu zamjena „staro za novo“, bez naknade. Kako u narednom periodu slijedi reorganizacija Ministarstva obnove, razvoja i povratka, kojom je predviđeno da Odjeljenje za povratak i repatrijaciju pređe u nadležnost Ministarstva za rad i socijalnu politiku, a imajući u vidu da je ovom odjeljenju potrebno jedno auto za obavljanje poslova i aktivnosti iz svoje nadležnosti, Ministarstvo bi ostalo sa jednim vozilom. Shodno naprijed navedenom, Ministarstvo će po sistemu staro za novo, bez naknade, izvršiti zamjenu dva postojeća vozila za tri nova vozila.

Zbog promjene ministara i članova Vlade Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i uprave za potpisivanje ugovora o kupoprodaji stana.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona da nastavi aktivnosti na realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova u ratu 1992.-1995. godine koji su sahranjeni van područja Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je, u prethodnom sazivu, na osnovu zaključka Komisije za realizaciji Projekta podizanje jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova u ratu 1992.-1995. godine, donijela je Odluku da se započnu aktivnosti na realizaciji Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga i na području Republike Srpske gdje su se stvorili uslovi za većinski i bezbjedan povratak stanovništva i to uopštinama: Srebrenica, Zvornik, Vlasenica i Bratunac.

Vlada Tuzlanskog kantoan donijela je danas Odluku o preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Ovom odlukom obezbijeđena su potrebna finansijska sredstva za plaće i naknade državnog službenika koji se treba primiti na određeno vrijeme do povratka odsutnog uposlenika s porodiljskog odsustva.

Vlada Tuzlanskog kantona Odluku o odobravanju 7.000,00 KM sa budžetske pozicije Troškovi manifestacija na ime bespovratne pomoći Tuzlanskom sajmu za organizaciju Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva“. Odlukama je odobreno dodatnih 13.000,00 KM “Tuzlanskom sajmu”,d.o.o. Tuzla, za pomoć u organizaciji Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo, te 17.000,00 KM “Teniskom savezu Bosne i Hercegovine” kao podrška projektu 2. kola Davis kupa između Bosne i Hercegovine i Estonije, koji će se odigrati u Tuzli od 8. do 10. jula 2011. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2010. godinu, te zatražila od nadzornog odbora ovog privrednog društva da upotpuni svoj izvještaj o radu za 2010. godinu, te isti dostavi Vladi Tuzlanskog kantona.

Zbog potrebe za usaglašavanjem sa federalnim aktima Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je i donijela danas Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Prijedlog Odluke o zaduđenju Tuzlanskog kantona u iznosu 1.991.802,57 Eura u svrhu sifinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić. Kreditno zaduđenje odobreno je na rok od 10 godina sa greis periodom od 4 godine koji će početi teći od momenta tehničkog prijema Projekta. Prijedlog će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas dopis Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vezi organizovanja dodatnog rehabilitacionog programa tokom ljetnog školskog raspusta za učenike sa autizmom. Vlada je danas podržala aktivnosti na realizaciji Programa, te donijela zaključkom zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i Ministarstvo finansija da iznađu 7341, KM neophodnih za plaće i naknade osoblja koje bi u okviru projekta radilo sa učenicima.

Zbog veoma malog broja uposlenika u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, kao i aktivnosti koje se od Ministarstva očekuju u narednom periodu, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u ovom ministarstvu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Utvrđeni Prijedlog uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Također, danas je data saglasnost na više odluka o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments