Održana 119. redovna sjednica Vlade TK

11. Marta 2010.
15 min. za čitanje

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, za period 2010-2030. godina. Prostorni plan će se raditi za područje koje je definisano Zakonom o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom i Prostornim planom za Tuzlanski kanton do 2025. godine.

Ukupna površina Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ iznosi 8 016,61 ha, a prostire se na dijelovima teritorije općina Kladanj, Banovići i Živinice. Rok za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja je 12 mjeseci nakon što Skupština Tuzlanskog kantona usvoji ovu Odluku. Sama priprema i izrada Prostornog plana odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi predviđena je priprema i izrada Prostorne osnove s općim i posebnim ciljevima prostornog razvoja, te osnovnom koncepcijom prostornog razvoja, dok je za drugu fazu predviđena izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana.

Prostornu osnovu sa općim i posebnim ciljevima prostornog razvoja, te osnovnom koncepcijom prostornog razvoja područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ usvaja Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona.

Nosilac pripreme za izradu prostornog plana područja posebnih obilježja je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

Za potrebe stručnog praćenja, usmjeravanja i utvrđivanja koncepta prostornog uređenja Prostornog plana Ministarstvo će formirati Savjet plana u kojem će uz predstavnike Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice biti i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva saobraćaja, trgovine i turizma, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JP „Šume Tuzlanskog kantona“ općina na čijoj se teritoriji područje nalazi, te predstavnici stručnih, naučnih i drugih institucija.

Nosioca izrade Porstornog plana područja posebnih obilježja izabrat će Nosilac pripreme u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Do usvajanja i donošenja Prostornog plana na području posebnih obilježja ne mogu se donositi detaljni planski dokumenti užeg područja, a na području utvrđenom Zakonom o utvrđivanju područja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ do tada je zabranjena gradnja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i prijedlog Programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu prostornog plana područja posebnih obilježja zaštićeni pejzaž „Konjuh“.

POTICAJI ZA ŠUMARSTVO 3 MILIONA KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dala saglasnost na Program poticaja za šumarstvo za 2010. godinu, a po osnovu Uredbe o šumama. Ukupno je po ovom osnovu planirana raspodjela 3 290 000,00 KM. Za razvoj nerazvijenih dijelova općina bit će dodijeljeno 150 000,00 KM, za kupovinu šumskog zemljišta i nabavku opreme 200 000,00 KM, za sufinansiranja rada čuvarske službe u državnim šumama za prošlu godinu te finansiranje rada čuvarske službe u ovoj godini 2.538.167,28 KM, za projekte i programe koji su direktno vezani za poslove kantonalne uprave za šumarstvo 361 832,72 KM i za projekte koji imaju cilj unapređenje stanja šuma i šumarstva 40 000,00 KM.

ODOBRENA SREDSTVA U OPERATIVNOM PLANU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR-MART 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministra finansija o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2010. godine. Ukupno su u operativnom planu Budžeta Kantona za period januar-mart 2010. godine odobreni rashodi i izdaci od 79 569 010,00 KM, od čega su budžetska sredstva 70.784.556,00 KM, a namjenska sredstva 8 784 454,00 KM. Od ukupno odobrenih rashoda 52.465.594,50 KM planirano je za plaće i naknade troškova zaposlenih kod budžetskih korisnika, odnosno zaposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, kantonalnom pravosuđu i upravi. Za socijalnu zaštitu odobreno je 5 372 369,00 KM, a za dio dopunskih prava uz boračko-invalidske zaštite 1 522 582,00 KM. Za intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima odobreno je 1 865 092,00 KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za 2009. godinu.

Kada su u pitanju aktivnosti vođene u cilju pripreme preduzeća za proces privatizacije, sklapanje i realizaciju kupoprodajnih ugovora u prošloj godini vođene su aktivnosti na privatizaciji Rudnika krečnjaka Vijenac Lukavac. Nažalost, ni nakon dva javna poziva, ova privatizacija nije uspješno završena. U toku prošle godine završena je prodaja jedne prodavnice u Tuzli, imovina preduzeća „Uzor“ Brčko i poslovnog prostora u Novom Beogradu, imovina iz registra pasivnog podbilansa preduzeća Sodaso holding „Dita“ Tuzla.

U toku prošle godine vođene su i aktivnosti na prodaji 15% udjela KHK Lukavac u Global ispat Koksna industrija Lukavac i prodavnice br 68 „Konzum“ u naselju Solina, za koju aukcija nije uspjela. U prošloj godini ostvareni su ukupni prihodi od 117 234,00 KM.

I u toku prošle godine Kantonalna agencija za privatizaciju nastavila je aktivnosti na rješavanju problema nastalih nakon privatizacije jednog broja komunalnih preduzeća na području Tuzlanskog kantona, odnosno u vezi sa isknjižavanjem dobara u općoj upotrebi koja su odlukama općinskih vijeća naknadno proglašena dobrima u općoj upotrebi.

Pokrenuta je i inicijativa općina za prolongiranje roka prodaje veterinarskih stanica, o čemu se Vlada i Parlament Federacije BiH još uvijek nisu izjasnili.

U toku prošle godine vršene su i posredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza u preduzećima Fortuna Gračanica, Hotel Tuzla i Polet Tuzla.

Zaključno sa 31.12.2009. godine sve ugovorne obaveze izvršene su u 73 preduzeća te po osnovu 14 ugovora po kojima je imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora prodaju i kontrolu vršila Kantonalna agencija za privatizaciju.

U navedenom periodu aktivno je bilo 7 ugovora o privatizaciji gdje su zbog neizvršavanja dijela ugovornih obaveza podnesene tužbe. U slučajevima privatizacije DOO Tuzlakvarc, Livnica čelika i DD Tuzko pokrenut je postupak za raskid ugovora, a u četiri slučaja ugovori su sporazumno prekinuti. To su DOO Elektromontaža Tuzla, DD Integra inžinjering, DD Sloboda Tuzla i DOO Polet Kladanj.

UTVRĐENI USLOVI ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa te dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija koji su ostvarili natprosječan uspjeh. Po obje odluke 15% kredita bit će dodjeljeno studentima I godine, 20% studentima II godine, 25% studentima III godine i 40% studentima IV, V, i VI godine studija. Studentski krediti redovnim studentima dodjeljivat će se u ukupnom godišnjem iznosu od 1 200 KM po jednom studentu. Pravo na dodjelu kredita imaju studenti sa područja Tuzlanskog kantona, ako su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija i ako ne primaju kredit, nagradu ili stipendiju do drugog davaoca ili po drugom osnovu u ukupnom godišnjem iznosu većem od 1 000 KM. Ovu vrstu kredita neće moći dobiti ni studenti koji primaju kredit, nagradu ili stipendiju od drugog kantonalnog organa koji se finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Korisnik kredita koji završi studij u redovnom roku, ukoliko je u godini u kojoj je koristio kredit ostvario prosječnu ocjenu 7-7,99 biva oslobođen vraćanja 50% kredita. Ako je ostvario ocjenu 8-8,99 biva oslobođen 75% kredita, a ukoliko je ostvario prosjek 9 i više biva u potpunosti oslobođen vraćanja studentskog kredita. Korisnik je dužan u roku od godinu dana od diplomiranja dostaviti dokaze o završetku studija, a ukoliko ne dostavi tražene dokumente u tom roku obavezan je kredit vratiti u cijelosti u jednakim mjesečnim ratama u vremenu dvostruko dužem od vremena u kojem je primao kredit.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA PLANIRANIH ZA NAUKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojoj su utvrđeni kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za nauku. U skladu sa ovom Odlukom sredstvima će biti sufinansirani troškovi organizovanja naučnih skupova, odbrane doktorskih disertacija i magistarskih radova, izrade naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata i prezentacije stručnih i naučnih radova studenata.

Kandidatima koji su po istom osnovu u prethodnim godinama dobili sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona planiranih za nauku, ne mogu se ponovo odobriti sredstva. Ukoliko ispunjavaju propisane uslove i kriterije prioritet za dodjelu sredstava imat će kandidati koji se sami finansiraju, djeca iz boračke populacije, kandidati koji su pokazali nadprosječne rezultate tokom studija, demobilisani branitelji i lica u stanju socijalne potrebe.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će na osnovu utvrđenih kriterija raspisati javni poziv za predlaganje zahtjeva za ostvarivanje prava po osnovu ove odluke i imenovati komisiju koja će ocijeniti opravdanost podnesenih zahtjeva te predložiti program raspodjele sredstava, na osnovu tog prijedloga resorni Ministar donosi Program raspodjele na koji saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA BORAČKIM ORGANIZACIJAMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila kriterije za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih boračkih udruženja.

Osim uslova koji se odnose na status udruženja, izvještaje o realizaciji programa rada za prošlu i usvajanje programa rada za 2010. godinu definisani su i posebni kriteriji na osnovu kojih će biti dodjeljivana sredstva. To su brojnost organizacije, programski projekti za 2010. godinu iz oblasti socijalne sfere i broj osoba angažovanih u boračkoj organizaciji na realizaciji programa rada. Program raspodjele sredstava, na osnovu danas usvojenih kriterija donijet će Vlada Tuzlanskog kantona, a boračka udruženja su dužna dostaviti i polugodišnje izvještaje o stepenu realizacije programa rada za 2010. godinu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za zaključenje ugovora o koncesiji sa d.o.o. „Pjeskara“ Dobošnica za eksploataciju mineralne sirovine-kvarcnog pijeska na lokalitetu „Selimovo brdo“ u općini Lukavac. Površina eksploatacionog polja iznosi 1,2 ha, a pravo na eksploataciju koncesionaru će biti dodijeljeno na 20 godina.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Inicijativu Općinskog vijeća Tuzla za dopunu Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava, a kojim bi se omogućili povoljniji uslovi za stambeno zbrinjavanje mladih. Zaduženo je Ministarstvo finansija da tekst zaključaka OV Tuzla sa ovom inicijativom dostavi svim općinskim vijećima u Tuzlanskom kantonu kako bi i ona dala mišljenja na predloženi tekst i prijedloge za eventualne druge izmjene i dopune teksta ovog Zakona. Rok za dostavu mišljenja je 15 dana, nakon čega će Ministarstvo finansija Vladi Kantona dostaviti prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela dvije odluke o prenosu kancelarijskog namještaja, koji je knjigovodstveno evidentiran kao stalno sredstvo Vlade Tuzlanskog kantona, u trajno vlasništvo Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći i Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Aneksa VI Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između DD Tvornica-transportnih uređaja Tuzla i DOO ITT Inženjering za transportnu tehniku Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Godišnji plan i program rada Ureda za internu reviziju za 2010. godinu. Funkciju interne revizije Vlada Tuzlanskog kantona ima od juna 2004. godine. Osnovni zadatak interne revizije je nadzor nad funkcionisanjem sistema internih kontrola i nezavisna procjena svih poslovnih funkcija na nivou Budžeta Kantona, procjena rizika i njhov uticaj na ekonomičnost i efikasnost poslovanja. U skladu s tim urađen je i Program rada Ureda za ovu godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom prihvatila Mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ureda za zakonodavstvo, a u vezi sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli. Zadužen je Univerzitet u Tuzli da u saradnji sa resornim Ministarstvom usaglasi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli i usaglašen prijedlog, koji će biti u potpunosti usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, dostavi Vladi Kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je uputila zahtjev Federalnom ministarstvu prometa i komkunikacija i Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, da se što prije razmotri samoinicijativna ponuda CPMBH doo Lukavac, za dodjelu koncesije za izgradnju autoceste Tuzla-rijeka Sava, kao strateškog projekta iz oblasti putne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Ova ponuda dostavljena je u oktobru prošle godine, a uvažavajući nadležnosti resorno kantonalno ministarstvo je ponudu u istom mjesecu proslijedilo nadležnom federalnom Ministarstvu. Kako još uvijek nema odgovora na ovu samoinicijativnu ponudu danas je upućen zahtjev da se ponuda CPMBH-a što prije razmotri.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za članove Upravnog odbora JZU UKC Tuzla i jednog člana UO Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za prijem stručnog savjetnika za upravni postupak u stambenoj oblasti i stručnog saradnika za uspostavljanje i održavanje geoinformacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i korištenja zemljišta. Riječ je o planiranim, a upražnjenim, pozicijama za čiju popunu nisu potrebna dodatna sredstva.

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments