fbpx

Održana 6. redovna sjednica Vlade TK

29 min. za čitanje
Sa današnje sjednice

Suština izmjena važećeg Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona sastoji se u promjeni naziva i nadležnosti dva postojeća kantonalna ministarstva, a u cilju prenošenja nadležnosti za obavljanje stručnih i drugih poslova vezanih za povratak sa sadašnjeg Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak na Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Time bi se postigla veća efikasnost i kontrola ostvarivanja prava i obaveza povratničke populacije, te ostvario efikasniji upravni nadzor nad zakonitošću rada organa i institucija koje djeluju u području ostvarivanja prava i obaveza raseljenih i izbjeglih lica i povratnika. Takođe, ovakvo normativno rješenje je adekvatnije i kada se ima u vidu Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim su definisana pitanja vezana za izbjeglice i raseljena lica, kao i Strategija povratka na državnom nivou, kojom su zacrtane aktivnosti na ovom planu do 2014. godine.

Pored navedenog, ovom reorganizacijom stvaraju se bolji uslovi i mogućnost sadašnjeg Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak u pogledu stvaranja povoljnijeg ambijenta, materijalne i finansijske podrške razvoju poduzetništva i obrta na području Tuzlanskog kantona, a što bi ishodilo povećanjem zaposlenosti i standarda života na Kantonu.

Također, odredbama članova ovog Zakona se vrše veoma značajne promjene u pogledu sadašnje nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i regulišu prelazna rješenja koja su neophodna za implementaciju ovog zakona, uz osiguravanje kontinuiteta rada i izvršavanja poslova.

Kao prvo, poslovi inspekcijskog nadzora, iz nadležnosti Ministarstva prelaze u nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Druga značajna novina je izdvajanje Pedagoškog zavoda, iz sastava Ministarstva, u samostalnu upravnu organizaciju – Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Razlozi za ovu promjenu između ostalog ogledaju se u postizanju autonomnog i neovisnog planiranja rada, izrade programa rada, neovisnog izvršavanja poslova i onemogućavanja da politika izravno utiče na izvršenje poslova u dijelu stručnosti rada Pedagoškog zavoda.

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i građenju. Osnovni razlog za donošenje Zakona o prostornom uređenju i građenju je potreba da se jednim zakonom, umjesto dosadašnjim Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o građenju, u cijelosti i na sistematičan način, uredi oblast prostornog uređenja i građenja, te

otklone nedostaci uočeni tokom dosadašnje primjene navedenih zakona. Slijedeći razlog je što je 2006. godine donesen jedinstveni federalni zakon – Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

U toku 2007, 2008, 2009 i 2010. godine donesene su uredbe i pravilnici koji su predviđeni navedenim zakonom, te donošenje novog zakona predstavlja i usaglašavanje sa federalnim propisima iz ove oblasti.

Također veoma bitan razlog je i činjenica da je između USAID-a i Vlade Federacije BiH u decembru 2007. godine potpisan Memorandum o razumijevanju, na koji način je ozvaničeno partnerstvo u realizaciji “SPIRA” projekta (Pojednostavljivanje aktivnosti izdavanja dozvola i režim inspekcija Bosne i Hercegovine), a kojim su preuzete i određene obaveze čiji je cilj maksimalna unifikacija propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja na nivou Bosne i Hercegovine, kroz formu jedinstvenog zakona.

Nakon usvajanja od strane Vlade Tuzlanskog kantona Prijedlog Zakona je upućen Skupštini TK na usvajanje.

USVOJEN PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU

JAVNE USTANOVE ZAŠTIĆENI PEJZAŽ „KONJUH“

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“. Razlog donošenja Zakona je stvaranje uslova za potpunu primjenu Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“, odnosno precizno definisanje subjekta upravljanja Zaštićenim pejzažom sa svim njegovim pravima i obavezama. Razlog donošenja zakona po skraćenom postupku jeste, prije svega, činjenici da se ne radi o složenom i obimnom zakonu, da se radi o osnivačkom aktu, te činjenica da je 15. marta 2011. godine istekao period upravljanja Zaštićenim pejzažom „Konjuh“ od strane JP „Šume Tuzlanskog kantona“. Slijedeći razlog je potreba što bržeg uspostavljanja ove institucije radi preduzimanja daljih potrebnih aktivnosti kao što su donošenje Prostornog plana posebnih obilježja, Plana upravljanja i sl.

Finansijska sredstva potrebna za finansiranje i rad Javne ustanove u slijedećim godinama predviđena su Elaboratom o ekonomsko-finansijskoj opravdanosti ulaganja u Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, kojim je planirano povećanje prihoda od vlastite djelatnosti, a smanjenje finansiranja iz Budžeta Kantona.

Nakon usvajanja od strane Vlade Tuzlanskog kantona Prijedlog Zakona je upućen Skupštini TK na usvajanje.

USVOJEN NACRT ZAKONA O

NOSTRIFIKACIJI INOZEMNIH OBRAZOVNIH ISPRAVA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Nacrt zakona o preuzimanju inozemnih obrazovnih isprava. Osnovni razlog za donošenje Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovnih isprava je pojednostavljivanje postupaka i usaglašavanje prakse priznavanja inozemnih obrazovnih isprava sa Konvencijom o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u europskoj regiji (Lisabonska konvencija) iz 1997. godine kroz ujednačene, pravične, transparentne i pouzdane kriterije i procedure.

Ovim Zakonom se utvrđuju osnove na kojima se zasniva priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih isprava u Tuzlanskom kantonu, po kojem će postupati organi nadležni za priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih isprava. Zakonom se utvrđuju i osnovni zahtjevi u pogledu kriterija, procedura i evidencije i dokumentacije koji trebaju biti ispoštovani u postupku priznavanja i vrednovanja inozemnih obrazovnih isprava.

ZAJEDNIČKIM JAVNIM NABAVKAMA POVEĆATI TRANSPARENTNOST I OSTVARITI VEĆI NIVO UŠTEDA U BUDŽETU TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za 2011. godinu. Ovom odlukom uređen je postupak zajedničkih javnih nabavki za potrebe ministarstava, uprava, upravnih organizacija, Kantonalnog pravobranilaštva, Komisije za koncesije i ureda pri Vladi Tuzlanskog kantona. Zajedničke javne nabavke odnose se na nabavke roba, usluga i radova, u što između ostalog spada nabavka kancelarijskog materijala i papira, isporuka potrošnog materijala i materijala za održavanje higijene, isporuka tonera i tinti, servisiranje kopir aparata i štampača, rezervni dijelovi za računarsku opremu i periferne uređaje, usluge oglašavanja u dnevnim novinama, isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti, servisiranje i održavanje motornih vozila i isporuka auto dijelova i dr. Za provođenje postupka zajedničkih javnih nabavki Vlada Tuzlanskog kantona će posebnim rješenjem imenovati komisiju za nabavke.

USVOJEN PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU DOPUNSKIH PRAVA I OSTALIH IZDVAJANJA SA KRITERIJIMA ZA RASPODJELU KORISNICIMA BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2011. godini. Programom se stvaraju preduslovi za provođenje Zakonima utvrđenih prava za korisnike boračko invalidske zaštite i transparentnosti utroška planiranih sredstava. Između ostalog u Programu se definiše realizacija prava po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, za korisnike boračko invalidske zaštite, koja ne mogu ostvariti status osiguranog lica, po propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja pa to pravo ostvaruju po ovom Zakonu i propisima Ministarstva, prava na plaćanje neposrednog učešća žosiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, prava na lijekove, sanitetski materijal i dezinfekciona sredstva, na ortotsko – protetska i druga pomagala, prava na stipendiranje korisnika boračko invalidske zaštite. Također, definirana su i posebna prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, odnosno realizacija prava na jednokratna novčana primanja za dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

Sredstva po općinama raspodijeljena su na osnovu ukupnog broja korisnika prava po općinama, prema podacima iz trebovanja sredstava za lične i porodične invalidnine za januar 2011. god., kao i podacima o broju nezaposlenih demobilisanih boraca prema podacima Službe za zapošljavanje.

Ovim Programom utvrđeni su i kriteriji za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI

PROGRAMA POTICAJA ZA ŠUMARSTVO ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji Programa poticaja za šumarstvo za 2010. godinu. Prihodi od naknada za korištenje šuma koji pripadaju Kantonu po Uredbi o šumama i ranijem Zakonu o šumama, u 2010. godini su ostvareni u ukupnom iznosu od 3.276.734,56 KM. Uz prenesena raspoloživa sredstva iz 2009. godine u iznosu od 1.349.160,99 KM, ukupno raspoloživa sredstva u 2010. godini iznosila su 4.625.895,55 KM. Kako se navodi u Izvještaju utrošena sredstva u 2010. godini uključujući prenesene ugovorene obaveze iz 2009. godine iznosila su 2.793.297,64 KM, tako da se raspoloživa sredstva

naknada za korištenje šuma koja se prenose u 2011. godinu iznose 1.832.597,91 KM i biti će uvrštena u Program poticaja za šumarstvo za 2011. godinu. Kada su u pitanju prijedlozi daljih aktivnosti kako bi se ostvarilo povećanje prihoda od naknada za korištenje šuma, potrebno je od Porezne uprave kao i kantonalne i federalne šumarske inspekcije kao nadležnih institucija, zatražiti kontinuiranu kontrolu uplate, a u cilju očuvanja šume kao prirodnog resursa, potrebno je planirati finansijska sredstva za obavljanje čuvarske službe. Za unapređenje stanja šuma i šumarstva, potrebno je provesti projekte obnove, njege i zaštite šuma, kao i projekte rekonstrukcije i gradnje šumskih puteva. Također, kao jedan od preduslova za izvoz gotovih drvnih proizvoda, neophodno je nastaviti započeti proces certificiranja šuma kao resursa iz kojeg se koristi drvo kao sirovina u proizvodnji po FSC certifikatu, navodi se u Izvještaju.

540.000 KM ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA PODRUČJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2011. godinu. Programom su određene mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitarnih oboljenja kod životinja na području Tuzlanskog kantona, kao i način finansiranja. Sredstva za realizaciju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja od posebnog interesa za Tuzlanski kanton, obezbijeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 540.000,00 KM. Od ukupno naprijed navedenih sredstava 381.000,00 KM utrošit će se za participaciju preventivnih cijepljenja i dijagnostičkih ispitivanja životinja u 2011. godini od čega 301.000,00 KM za cijepljenje protiv antraksa i šuštavaca.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

IZ OBLASTI PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PREHRAMBENE I DRVNE INDUSTRIJE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

NA PODRUČJU KANTONA ZA 2010. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Kantona za 2010. godinu. Kako se navodi u Izvještaju recesija je izazvala evidentne probleme u poslovanju svih privrednih subjekata u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Proizvodnja sadnog materijala u voćarskoj proizvodnji u 2010. godini ostvarena je sa 4.486.826 komada, što je više za 774.126 komada u odnosu na 2009, a sve kao rezultat stimulativnih mjera kroz novčanu podršku za proizvodnju deklarisanih voćnih sadnica, dok su kapaciteti za preradu žitarica ostvarili proizvodnju od 4.460 tona, te su imali manju proizvodnju za 9.359 tona u odnosu na 2009. godinu. Prerada mlijeka u 2010. godini bila je veća za 1.147.955 litara u odnosu na 2009. godinu.

U toku 2010. god u posmatranim proizvodnjama došlo je do smanjenja broja uposlenih u odnosu na 2009. godini za 113 uposlenika.

Privredna društva iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije na području Tuzlanskog kantona za 2010. godinu poslovala su lošije u odnosu na 2009. godinu. Ukupna dobit privrednih društava u 2010. godini iznosila je 1.805.340,00 KM, dok je u 2009. godini dobit iznosila 2.578.191,00 KM, što je u odnosu na 2010. godinu manje za 772.851,00 KM ili manja za 30 %.

Kada je u pitanju prijedlog mjera, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, za sva privredna društva potrebno je obezbijediti povoljna kreditna sredstva. Potrebno je obezbijediti uslove za certificiranje proizvoda kako bi bili konkurentniji na tržištu, te nastaviti

sa poticajnom politikom u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji radi povećanja raspoloživih količina sirovina za potrebe prehrambene industrije. Također, potrebno je intenzivirati šumsko-uzgojne radove novim pošumljavanjem i njegom šumskih kultura u skladu sa šumsko-privrednim osnovama, pošumljavanjem opožarenih površina, pošumljavanjem šibljaka i goleti, kao i drugih ranije devastiranih površina, u cilju povećanja pošumljenih površina, kao i zaštite tla od erozije. Putem inspekcijskih organa povećati nadzor u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije, šumarstva i drvne industrije, te zabraniti obavljanje djelatnosti privrednim subjektima koji nemaju sva potrebna odobrenja za obavljanje djelatnosti.

IMENOVANI ČLANOVI EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA ISPRED VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade TK. Imajući u vidu da je dosadašnjim članovima Vijeća ispred Vlade Tuzlanskog kantona istekao ministarski mandat, te da je u Tuzlanskom kantonu izabrana nova Vlada Tuzlanskog kantona, predsjednik Vijeća je pokrenuo postupak imenovanja članova Vijeća ispred Vlade Tuzlanskog kantona, kako bi se moglo nesmetano nastaviti obavljanje djelatnosti Vijeća. Ispred Vlade Tuzlanskog kantona u Ekonomsko socijalno vijeće za područje Tuzlanskog kantona imenovani su Željko Knežiček, ministar za industriju, energetiku i rudarstvo Tuzlanskog kantona, Imšir Škahić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Nađa Avdibašić Vukadinović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Sead Hasić, ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Osnovni razlog za donošenje Zakona je usaglašavanje postojećeg zakona sa presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, usaglašavanje sa ostalim zakonima kao i definisanje novih odredbi koje nisu bile sadržane u zakonu, a za kojim se prilikom primjene zakona ukazala potreba. Ono što je interesantno između ostalog jeste i definiranje novog predmeta koncesije – korištenje snage vjetra, kao i niz drugih izmjena koje se tiču korištenja prava na koncesije, nadzora nad primjenom Zakona i korištenjem koncesija, te usklađivanja kaznenih odredbi za Zakonom o prekršajima.

7.310.270,00 KM ZA PODRŠKU PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Odlukom su utvrđeni opći kriteriji o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2011. godini, po kojima fizička i pravna lica mogu ostvariti pravo na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Sredstva novčane podrške iz tačke II ove Odluke utrošit će se u sljedećim oblastima: biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, ekološka proizvodnja, kapitalne investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, regresiranje kamata za kredite za otkup viškova biljnih i animalnih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području kantona i investicijske kredite u primarnoj

poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, podrška stručnim institucijama, participacija u realizaciji projekata novih tehnologija od interesa za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda.

DONESENA ODLUKA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA MANIFESTACIJA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Manifestacije. Raspodjela sredstava za sufinansiranje programa manifestacija vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu i Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene, sufinansirat će se programi manifestacija koji afirmišu ekonomski i održivi razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje, te manifestacije koje su Sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.

2.344.900,00 KM ZA PODRŠKU PROGNANIM LICIMA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Odluku o o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pozicije «Podrška povratku prognanih lica» u ukupnom iznosu od 2.344.900,00 KM. U okviru ovih sredstava predviđena je pomoć drugim nivoima vlasti u realizaciji projekata održivog povratka u iznosu od 50.000,00 KM, projekti održivog povratka 500.000,00 KM, Sanacija i izgradnja stambenih i gospodarskih objekata raseljenih lica, povratnika i izbjeglica 1.000.000,00 KM. Za pomoć neprofitnim organizacijama u realizaciji projekata održivog povratka predviđeno je 140.000,00 KM, a za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju podrške povratku prognanih lica 187.450,00 KM. Za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka predviđeno je 387.450,00 KM, dok je za sufinansiranje u obnovi vjerskih objekata predviđeno 80.000,00 KM. Odlukom su precizirani opći uslovi i dokumentacija koja će biti potrebna za apliciranje, a objavljivanje ove Odluke u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ smatrat će se javnim pozivom za dodjelu sredstava. Rok za dostavljanje zahtjeva sa projektima biti će 30 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“

UTVRĐENA VISINA DJEČIJEG DOPLATKA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku o visini dječijeg dodatka za 2011. godinu za djecu iz porodica u kojima ni jedan roditelj nije zaposlen. Budući da je Budžet Tuzlanskog kantona stupio na snagu 31.03.2011. godine i da je u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku na budžetskoj poziciji „zaštita porodice sa djecom“ za dječiji dodatak planirano 5.504.320,00 KM, bilo je neophodno predložiti donošenje odluke o visini dječijeg dodatka za 2011. godinu za djecu iz porodica u kojim ni jedan roditelj nije zaposlen.

Obzirom na iznos raspoloživih sredstava predloženo je da visina dječijeg dodatka bude 2,5% prosječne plaće u FBiH iz prošle godine ili 20 KM, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje bi dječiji dodatak bio 5% prosječne plaće odnosno 40 KM.

POKRENUTI INICIJATIVU U VEZI SA NAKNADAMA ZA ZAGAĐENJE ZRAKA

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas Obavijest Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa naknadama za zagađenje zraka i donijelo Zaključak o pokretanju inicijative da se Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila stavi van snage, te da se od Vlade FBiH zahtijeva o da se hitno pristupi naplati naknade od velikih zagađivača odnosno dosljednoj primjeni Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Tuzlanski kanton je kanton sa najvećim brojem stanovnika i najzagađenijim okolišem. Obzirom da u našem kantonu postoji znatan broj pogona i postrojenja koji su veliki zagađivači okoliša, među kojima je i Termoelektrana Tuzla, a koji ne uplaćuju zakonom propisane naknade zagađivača okoliša, Općina Tuzla je uputila inicijativu za uspostavljanje ravnopravnosti građana Tuzle sa drugim građanima u sredinama u kojima postoje elektro – energetska postrojenja i rudnici što je i u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Tuzlanski kanton je jedini kanton u Federaciji BiH koji je imao donesene propise iz oblasti zaštite okolice prije donošenja federalnih propisa. Odlukom o visini naknade za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata, utvrđena je obaveza plaćanja naknade za zagađivanje zraka iz termoenergetskih objekata i kotlovnica snage veće od 0,5 MW. Neposredno nakon izvršene prve uplate J.P. „Elektroprivreda BiH“ Sarajevo, je tražila da se izvrši povrat izvršene uplate sa obrazloženjem da Kanton nije nadležan za donošenje odluka kojim se stvara obaveza za objekte od federalnog značaja.

U obavijesti se naglašava da je Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH donesen 2003. godine, a do danas nije uspostavljen sistem naplate predviđen navedenim propisom, čime je Tuzlanskom kantonu nanesena ogromna materijalna šteta. Ovim su značajno favorizirani zagađivači, a istovremeno kantoni i građani uskraćeni za sredstva kojim bi se moglo popraviti stanje u ovoj oblasti.

Stupanjem na snagu Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila Tuzlanski kanton će ostati bez sredstava koja su, shodno Zakonu o zaštiti okolice, prikupljana od registracije vozila, odnosno ta će sredstva, primjenom sporne Uredbe, biti umanjena za 42%, što predstavlja veliki udar na Budžet Tuzlanskog kantona. Zbog mogućnosti da Tuzlanski kanton ostane bez ovih sredstava, odnosno da njihov povrat dobije nakon isteka određenog vremena i sa umanjenim iznosom, doći će do zastoja u realizaciji naših projekata iz oblasti zaštite okolice, jer su sredstva, kao i ranijih godina, planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE I AKTI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Pravilnik o privremenom – eksternom premiještaju policijskih službenika. Pravilnik je bilo potrebno donijeti, kako bi se mogao izvršiti privremeni – eksterni premještaj jednog broja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Aziz Čačković, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, a za načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je mr. sci. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Za članove Štaba postavljeni su Jadranka Duraković, sekretar Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona, Bego Gutić, Ministar unutrašnjih poslova TK – zadužen za policiju, Dr.sci. Željko Knežiček, Ministar industrije, energetike i rudarstva TK – zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo, Prof.dr.sci. Nada

Pavlović, Ministrica zdravstva TK – zadužena za zdravstvo, Senija Bubić, Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK – zadužena za prostorno uređenje i zaštitu okolice, Merima Hajdarević, Sekretar ministarstva finansija TK – zadužena za finansije, Edin Nišić, Sekretar ministarstva za obnovu, razvoj i povratak TK – zadužen za evakuaciju i zbrinjavanje, Samid Šarac, Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK – zadužen za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Izudin Karić, Sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za obuku, planiranje i opće poslove, Mesud Tanović, Pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za mjere zaštite i spašavanja, Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra – zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje Benedin Pejić, Stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite – zadužen za deminiranje i NUS-a.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, i suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona preuzimanjem namještenika iz drugog organa državne službe.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost za imenovanje Semira Fejzića na mjesto direktora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i Zahtjev Univerziteta u Tuzli za tumačenje uredbe o načinu utvrđivanja plaća, naknada i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Vlada je donijela Zaključak kojim su podržana mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Ureda za zakonodavstvo TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave. Uredbom su preciznije definirane vrste teških bolesti po osnovu kojih državni službenici i namještenici imaju pravo na naknadu određenih materijalnih troškova. Također, predloženom izmjenom utvrđeno je pravo državnih službenika i namještenika na kartu za prijevoz u javnom saobraaju ukoliko koristi prijevoz javnog saobraćaja ili naknadu u visini cijene mjesečne karte za najjeftiniji prijevoz, ako je mjesto stanovanja državnog službenika ili namještenika od mjesta rada udaljeno najmanje dva kilometra. Udaljenost od mjesta rada određuje na osnovu najkraće putne komunikacije od adrese u mjestu stanovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona dalaje danas saglasnost na Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava za 2011. godinu. Ovim Programom, pored utvrđivanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, na području Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, utvrđuju se i nosioci aktivnosti, u zavisnosti od manifestacije koja se obilježava, kao i visina sredstva sa kojom Vlada Kantona učestvuje u sufinasiranju navedenih manifestacija. Također, Vlada je donijela i Zaključak kojim se zadužilo Ministarstvo za boračka pitanja da u Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava za 2012. godinu uvrsti i obilježavanje 15. maja 1992. godine kao značajnog datuma za područje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na informaciju o dospjelim neplaćenim obavezama Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2010. godine. Prema informaciji ukupan iznos obaveza dospjelih na dan 31.12.2010. godine iznosi 13.183.407,60 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se odobreno korištenje tekućih prihoda za izmirenje obaveza iz 2010. godine, s tim da se korištenjem prihoda ne smije ugroziti izvršenje obaveza iz tekuće fiskalne godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom se odobravaju novčana sredstva parlamentarnim grupama, koallicijama i neovisnim poslanicima koji participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona.

(SodaLIVE.ba)

OZNAKE:
Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments