Jurišić ostaje talac

2 min. za čitanje

ilijaĐor­đe Do­zet i Ste­van Pro­tić, advo­ka­ti šez­de­se­tšes­to­go­diš­njeg Tu­zla­ka Ili­je Ju­ri­ši­ća ko­ji je od ma­ja 2007. go­di­ne za­to­čen u beo­grad­skom za­tvo­ru, još uvi­jek ni­su do­bi­li pi­sme­nu pre­su­du Vi­je­ća za ra­tne zlo­či­ne beo­grad­skog Okru­žnog su­da.

Pred­sje­da­va­ju­ća Sud­skog vi­je­ća Vin­ka Be­ra­ha Na­ki­će­vić za to je ima­la rok od 14 da­na, ni­je ga ispo­što­va­la, ta­ko da su advo­ka­ti za sa­da sa­či­ni­li okvir­ni tek­st žal­be. No, i na­kon što advo­ka­ti do­bi­ju pi­sme­nu pre­su­du i na­kon što ulo­že žal­bu, ago­ni­ja Ili­je Ju­ri­ši­ća mo­že se nas­ta­vi­ti u na­re­dne tri go­di­ne.

U slu­ča­ju Ili­je Ju­ri­ši­ća evi­den­tna je spo­ra i neo­dlu­čna rea­kci­ja drža­vnih in­sti­tu­ci­ja ko­je ni­su pri­si­li­le zva­ni­čni Beo­grad da pre­dmet “Tu­zlan­ska ko­lo­na” za­vrši u na­dle­žnom tu­ži­laš­tvu u BiH. Tre­ba re­ći da je pri­je dvi­je go­di­ne u dvo­ra­ni “Mej­dan” ta­ko­đer or­ga­ni­zo­van mi­ting po­drške za Ili­ju Ju­ri­ši­ća, ka­da je pro­mo­vi­san i film “Žrtva je kri­vac”. Iz Opći­ne Tu­zla ta­da su tvrdi­li da ima­ju “džo­ke­ra u ru­ka­vu”, ali oči­to da taj džo­ker ni­je bio do­vo­ljno jak da ispo­slu­je od­bra­nu Ju­ri­ši­ća sa slo­bo­de i su­đe­nje pred na­dle­žnim su­dom u BiH. U Tu­zli, ana­lo­gi­jom da je Tu­ži­laš­tvo Srbi­je op­tu­žni­cu po­di­glo za­dnjeg da­na za­kon­skog ro­ka, te da ju je izmi­je­ni­lo dan pri­je izno­še­nja za­vršne ri­je­či, ra­ču­na­ju da će se srbi­jan­ski Vrho­vni sud o žal­bi Ju­ri­ši­će­ve od­bra­ne izjaš­nja­va­ti za­dnji dan, da­kle, u sep­tem­bru 2012. go­di­ne. A do ta­da će, ako bu­de živ i zdrav, Ili­ja Ju­ri­šić od­bro­ja­ti 5.5 go­di­na za­tvo­ra i iz­drža­ti po­la ka­zne iako ne­će bi­ti pra­vo­mo­ćno osu­đen.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments
adbanner