Zakazana 11. sjednica općinskog vijeća

2 min. za čitanje

vijeceZa petak, 24. jul, zakazana je redovna 11. sjednica Općinskog vijeća Lukavac. Sjednica će na Dnevnom redu imati 15 tačaka.
1.  Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. redovne sjednice održane 30. juna 2009. godine
2. Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama Zakona o RTV TK
3. Javna rasprava o Nacrtu strategije zapošljavanja na području TK 2009-2013
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Prilagođavanju prostora sportske dvorane sa pratećim sadržajima za sklonište dopunske zaštite
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o naknadi za rad upravnih odbora
7. Prijedlog odluke o Izmjenama Odluke o visini vijećničkog paušala
8. Razmatranje:
a) Informacije o problematici vezanoj za bespravnu gradnju na gradskom području sa prijedlogom mjera
b) Zaključka Skupštine TK u vezi informacije o izgrađenim objektima u putnom pojasu magistralnih cesta na području TK
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za prodaju objekta stara škola u Lukavcu Mjestu i Doma kulture sa pripadajućim zemljištem
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi građenja
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izmještanje Lukavčić potoka i dijela Šikuljačke Rijeke u Lukavac
12. Razmatranje Informacije o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama
13. Razmatranje Informacije o provođenju aktivnosti u oblasti zaštite stanovništva i materijalnih dobara od poplava i bujica sa prijedlogom zaštitinih mjera
14. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Trivić Miroslava iz Doboja za reviziju rješenja Općinskog vijeća Lukavac broj 06/8-475-8/95 od 10.03.2005. godine
15. Vijećnička pitanja i inicijative

(SodaLIVE.ba)

Podijeli ovaj članak
2 komentara