fbpx

Rok: 15.8. – Prijem državnih službenika u Općinski sud u Lukavcu

9 min. za čitanje

sudput1

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općinskom sudu u Lukavcu

01. Šef pisarnice – glavni upisničar – 1 (jedan) izvršilac

 02. Stručni saradnik – administrator – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: kontroliše izvršenje poslova i zadataka u vezi sa sprovođenjem kancelarijskog poslovanja u sudu; neposredno organizuje rad na svim poslovima i zadacima u sudskoj pisarnici na način kako je to propisano odgovarajućim propisima; vrši kontrolu pismena i spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda; kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja u pisarnici; brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, upisnika, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe suda; vrši prijem stranaka sa davanjem obavještenja o stanju postupka u vezi sa predmetima u kojima je postupak u toku, osim u slučajevima kada to radi administrator suda; postupa u radu iz poslova i zadataka upisničara po rasporedu poslova koje odredi predsjednik suda; vrši kontrolu rada na poslovima i zadacima drugih upisničara, prijema i otpreme pošte i arhive; vrši prijem i obradu mjesečnih izvještaja o radu sudija i stručnih saradnika, sačinjava i dostavlja izvještaje o radu predsjedniku suda; vrši obradu mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja, u saradnji sa administratorom suda, odnosno predsjednikom suda te dostavljanje VSTV BiH, Ministarstvu pravosuđa i uprave TK i Kantonalnom sudu u Tuzli; vodi „Su“ upisnik i pomoćne knjige; vodi evidencije branilaca po službenoj dužnosti; brine se da spisi dostavljeni drugim sudovima radi uvida i spisi dostavljeni vještacima budu blagovremeno vraćeni sudu; daje mišljenje administratoru suda, odnosno predsjedniku suda, prilikom ocjenjivanja zaposlenika kojim je neposredno nadređeni; vodi i druge administrativno-tehničke poslove; upotrebljava pečat suda u skladu sa Zakonom o pečatu; poštu upućenu predsjedniku suda, sudijama, stručnim saradnicima, kao i poštu sa naznakom „strogo povjerljivo“, „povjerljivo“ i sl., dostavlja neotvorenu predsjedniku suda, sudijama, odnosno stručnim saradnicima; vrši izdavanje, raspoređivanje i sortiranje svih pismena iz spisa koji se otpremaju iz suda, zavođenje pismena i spisa u odgovarajuće knjige za otpremu po primaocima; vrši nadzor i kontrolu zaposlenika suda nad rukovanjem arhivom suda prema Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju suda i drugih propisa o arhivskoj građi; vodi evidenciju i deponovanje privremeno oduzetih predmeta; vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

02. Opis poslova: obavlja poslove sudske uprave koje mu povjeri predsjednik suda; ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima; prati i koordinira rad zaposlenika u sudu i organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; priprema opšte i pojedinačne akte suda; učestvuje i brine o blagovremenoj izradi statističkih, godišnjih i drugih izvještaja suda; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; vodi poslove u vezi s procedurom prijema zaposlenika u radni odnos; održava redovne sastanke s rukovodiocima organizacionih jedinica suda radi planiranja poslova u sudu; obezbjeđuje pravilnu primjenu Kodeksa ponašanja zaposlenika u sudu; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korišćenju sredstava i opreme suda, pravilnom vođenju personalne evidencije zaposlenika u sudu uključujući pripravnike i pripravnike-volontere, te poslove oko javnih nabavki; organizuje vođenje evidencija i kontrole odsustva s posla za sudije, stručne saradnike i zaposlenike; izrađuje plan korištenja godišnjih odmora sudija, stručnih saradnika i namještenika; po ovlašćenju predsjednika suda obavlja poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad zaposlenika u sudu; pomaže predsjedniku suda u tehničkoj pripremi predmeta, izvršenje krivičnih sankcija, te u poslovima iz radnih odnosa; vodi biblioteku suda; obavlja poslove odnosa s javnošću – portparola; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji  Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  i to:

Za poziciju 01:

  • VSS – diploma visokog obrazovanja– pravne struke – VII  stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
  • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS,
  • poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

  • VSS – diploma visokog obrazovanja– pravne struke – VII  stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa 180 ECTS bodova,
  • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
  • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,

3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, a koji podnose prijave na poziciju stručnog saradnika (poz. 02.) , dužni su dostaviti i :

  • dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet

godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog

ispita za namještenika i

  • dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

4. dokaz o poznavanju rada na računaru,

5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla

sa naznakom:
”Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općinskom sudu u Lukavcu“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments