fbpx

Vijećnici će danas raspravljati o eksproprijaciji zemljišta za potrebe zaštite močvare Mosorovac

2 min. za čitanje

Vijećnici u Gradskom vijeću danas će glasati za tačku da se donese Odluka o utvrđivanju općeg interesa za parcele označene kao k.č. 773,746 i 747/1 k.o. Turija u cilju uređenja i zaštite močvare „Mosorovac”.

Glasom vijećnika parcele bi dobile status od Javnog interesa uređenje i zaštita močvare „Mosorovac“ i da se
u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji nekretnina označenih kao:

  • k.č.br. 773 zvana „Podograda“ Šuma 4 klase u površini od 4.620 m², upisane u pl.br. 522 k.o. Turija, u suposjedu Marjanović (Ratko) Radoslav iz Dervente i Marjanović (Ratko) Ruže iz Mosorovca oboje sa dijelom od po ½.
  • k.č.br. 746 zvana „Okućnica“ kuća i zgrada i dvorište u površini od 300 m², i k.č. br. 747/1 zvana „Okućnica“ oranica njiva 5. klase u površini od 4.245 m², upisane u pl.br. 522 k.o. Turija, u suposjedu i suvlasništvu Marjanović (Ratko) Radoslav iz Dervente i Marjanović (Ratko) Ruže iz Mosorovca oboje sa dijelom od po ½ (po novom premjeru), upisane u ZK ul. Broj: 2012 k.o. Turija.

Kao razlog eksproprijacije navodi se Rješenje o utvrđivanju javnog interesa broj: U-33/22 od 06.07.2022. godine, za uređenje i zaštitu močvare „Mosorovac“ u MZ Turija.

Cilj je da se do kraja 2023. godine, prostor močvare Mosorovac kao zaštićeno područje preda organu upravljanja pod stalni nadzor i kontrolu, da je močvara prepoznata i u Nacrtu Strategije održaviog turizma općine Lukavac kao ambijent za razvoj turističke destinacije i da se razvojni efekti uređenja i zaštite močvare Mosorovac ogledaju u kreiranju okvira za održivi razvoj turizma u smislu zaštite i uređenje prostora.

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments