fbpx

PRIJAVI SE: RTV Lukavac potreban glavni i odgovorni urednik

7 min. za čitanje

Javna Ustanova Radio-televizija Lukavac raspisala je po prvi puta u historiji javni oglas za izbor i imenovanje Glavnog i odgovornog urednika JU RTV Lukavac, na mandatni period od četiri (4) godine, nakon što je istekao mandat dosadašnjem uredniku Nerminu Omeroviću Pekaru.

OPIS POZICIJE:

 • Rukovodi Programskim sektorom,
 • Odgovara za zakonitost rada RTV Lukavac,
 • Predlaže programske šeme radija i televizije i iste dostavlja direktoru na odobravanje,
 • Odgovara za sprovođenje programskih šema i programskih projekata RTV Lukavac,
 • Nadgleda sprovođenje pravila Regulatorne agencije za komunikacije i odgovara za njihovu provedbu,
 • Odgovoran je za sve programe radija, televizije i WEB portala RTV Lukavac,
 • Daje saglasnost na sadržaje koji se objavljuju na web stranici (portalu) i Facebook profilu Radio – televizije Lukavac,
 • Predlaže direktoru uređivačku politiku i odgovoran je za njenu realizaciju,
 • Svakodnevno održava redakcijske sastanke i organizuje rad u redakciji,
 • Učestvuje u planiranju i realizaciji dnevnih zadataka,
 • Vrši selekciju događaja, vijesti, saopštenja i drugih informacija koje će biti objavljene na radiju i televiziji,
 • Priprema, realizuje, uređuje priloge i emisije i po nalogu direktora iste i realizuje,
 • Po potrebi obavlja i poslove novinara, a po nalogu direktora,
 • Radi minimalno jednu emisiju sedmično,
 • Ocjenjuje i selektira pojedine emisije i priloge i daje analizu rada redakcije povodom emisija i priloga,
 • Prati rejting radija i televizije, te podnosi izvještaj direktoru,
 • Odlučuje o rasporedu emisija u programu,
 • Dva puta godišnje podnosi izvještaj o radu direktoru o realizaciji programskih zadataka i obaveza i sprovođenju programske šeme,
 • Radi i druge poslove po nalogu direktora,
 • Za svoj rad odgovara direktoru
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima prebivalište na teritoriji BiH,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana 9 Ustava BiH,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nema odgovornost unutar političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom.

OPĆI USLOVI

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima prebivalište na teritoriji BiH,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana 9 Ustava BiH,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nema odgovornost unutar političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom.

POSEBNI USLOVI

 • da ima visoku stručnu spremu,
 • da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja radijskih odnosno televizijskih programa,
 • organizacijske i profesionalne sposobnosti dokazane u dosadašnjem radu,
 • izrada Programa rada za četverogodišnji period uz prijedlog radijske i televizijske programske šeme.

   POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni uredno popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronaći na web stranici JU RTV Lukavac (www.rtvlukavac.ba) ili ga preuzeti na protokolu JU RTV Lukavac, uz kraću biografiju i kontakt podatke i uz to dostaviti sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • PBA-3 obrazac,
 • Diploma o završenom fakultetu, odgovarajućoj školskoj spremi,
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika,
 • Ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz člana III (Opći uslovi) alineja 5. i 6. i 7.,

Kandidati čije prijave na javni oglas budu uredne, potpune i blagovremene, odnosno kandidati koji time steknu parvo učešća na intervju, biti će u obavezi, u ostavljenom roku, dostaviti i Program rada za četverogodišnji period uz prijedlog radijske i televizijske programske šeme.

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u određenom roku dostavi:

 • Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se raspisuje javni oglas, a najkasnije do trenutka zaključivanja ugovora o radu,
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili ovjerenim fotokopijama.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova koji su naznačeni u javnom oglasu, dok se blagovremenom prijavom smatra  prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni oglas će biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu, kao i na web stranici Ustanove.

Javni oglas će se dostaviti i Javnoj ustanovi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, odnosno u mjesni ured Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najkasnije na dan njegove objave.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Popunjene prijavne obrasce, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol JU RTV Lukavac ili putem pošte (preporučeno) na adresu:Javna Ustanova Radio – televizija Lukavac, Titova bb 75300 Lukavac, sa naznakom: “Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje Glavnog i odgovornog urednika Javne Ustanove Radio – televizije Lukavac – NE OTVARAJ!“

Uvid u kompletan i detaljan Javni oglas možete pogledati klikom ovdje. 

Prijavni obrazac potreban za javni oglas za izbor i imenovanje urednika RTV Lukavac možete preuzeti klikom ovdje.

Podijeli ovaj članak
1 komentar
Subscribe
Notify of
1 komentar
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Evo konkursa za neseg Dinu