fbpx

Na današnji dan život je izgubio Nedim Nuhanović

6 min. za čitanje
Nedim Nuhanović
Nedim Nuhanović

Ovim tužnim člankom želimo da se prisjetimo našeg Nedima Nuhanovića koji je na današnji dan, 11. juna poginuo u američkoj bazi u Afganistanu.

Nedim Nuhanović (1978. – 2008.)

On je, kao i veliki broj drugih Lukavčana, u Afganistan otišao “trbuhom za kruhom”.
Tamo je radio nepune dvije godine, i samo mjesec dana prije dugo planirane ženidbe, umjesto njega u Lukavac stigle su tužne vijesti.

U nastavku prenosimo članak objavljen te nesretne godine:

——————-

Ne­dim Nu­ha­no­vić, 30-go­diš­nji Lu­kavčanin, po­gi­nuo je 11. ju­na u ame­ričkoj voj­noj ba­zi na af­ga­nis­tan­sko – pa­kis­tan­skoj gra­ni­ci, u ek­splo­zi­ji mi­no­ba­cačke gra­na­te.

Nje­go­vi ro­di­te­lji, maj­ka Ali­ja i otac Redžo, vi­jest o tra­gičnoj po­gi­bi­ji do­zna­li su dva da­na ka­sni­je, a jučer ni­su zna­li gdje se na­la­ze pos­mrtni os­ta­ci nji­ho­vog si­na i ka­da će bi­ti do­pre­mlje­ni u na­šu ze­mlju.

Nedim Nuhanović

Da­ni ne­iz­vje­snos­ti

– Moj Ne­dim je po­gi­nuo mje­sec da­na pri­je ženi­dbe. Po­slje­dnji put je bio na odmo­ru od 3. do 18. mar­ta. Za 8. mart do­nio mi je cvi­jeće i os­ta­vio du­kse­ri­cu – pričala nam je jučer Ne­di­mo­va maj­ka Ali­ja, ko­ja je po­tom za­je­ca­la i su­ze bri­sa­la ma­ji­com ko­ju joj je os­ta­vio njen tra­gično nas­tra­da­li sin.

Ne­di­mov otac Redžo kaže ka­ko je kon­ta­kti­rao am­ba­sa­du BiH u Ku­vaj­tu, ame­ričku am­ba­sa­du u BiH, Mi­nis­tar­stvo vanj­skih po­slo­va BiH, SOS li­ni­ju u Hjus­to­nu…, ali da ni­je do­bio in­for­ma­ci­ju gdje se na­la­ze Ne­di­mo­vi pos­mrtni os­ta­ci.

– Ne­ka mi kažu gdje se na­la­zi kovčeg s mo­jim si­nom! Spre­man sam otići u bi­lo ko­je mjes­to na svi­je­tu i na plećima ga do­ni­je­ti u BiH – kroz su­ze go­vo­ri Redžo Nu­ha­no­vić, ko­ji is­tiče ka­ko je ru­ko­vod­stvo ame­ričke kom­pa­ni­je KBR, za ko­ju je ra­dio nje­gov sin, dva da­na od po­ro­di­ce skri­va­lo vi­jest o Ne­di­mo­voj po­gi­bi­ji.

– Po­sli­je dva da­na po­ku­ca­li su na vra­ta i upi­ta­li me da li se zo­vem Redžo. Odmah sam znao o čemu je ri­ječ – kaže Redžo Nu­ha­no­vić, ko­ji, ka­ko nam priča, ni­je bio po­se­bno odu­šev­ljen na­mje­rom nje­go­vog si­na da po­sao u vi­de­ote­ci za­mi­je­ni po­slom u ame­ričkoj voj­noj ba­zi u Af­ga­nis­ta­nu.

Nedim Nuhanović

Loš pre­do­sjećaj

– U Af­ga­nis­tan je oti­šao 2. okto­bo­ra pro­šle go­di­ne. Bio je an­gažiran na po­slo­vi­ma održava­nja elek­tričnih agre­ga­ta. Ni­ka­da ga ni­sam pi­tao ko­li­ko je za­rađivao, ali pre­tpos­tav­ljam da je pla­ta izno­si­la od tri do pet hi­lja­da do­la­ra.

Dok je bio u ba­zi u gra­du Ša­ra­nu sva­ko­dne­vno nam se jav­ljao e-ma­ilom. Međutim, pri­je mje­sec da­na je pre­bačen u je­dnu ma­nju ba­zu ko­ja je na sa­moj gra­ni­ci s Pa­kis­ta­nom. Ka­da bi smo mu sla­li e-ma­il čeka­li smo po dva-tri da­na na od­go­vor.

Zna­li smo da ne­što ni­je u re­du, ali nam je on stal­no go­vo­rio ka­ko ne­ma po­tre­be da se bri­ne­mo – pri­sjeća se Redžo Nu­ha­no­vić.

Po­ro­di­ca Nu­ha­no­vić u bo­lu i tu­zi jučer je iščeki­va­la iza­sla­ni­ke ame­ričke kom­pa­ni­je KBR. U nji­hov stan tre­bao je doći pred­sta­vnik KBR-a Dar­ko Križ, s po­je­di­nos­ti­ma o tra­gičnoj po­gi­bi­ji Ne­di­ma Nu­ha­no­vića.

– Tražit ću uvid u ugo­vor ko­jeg je po­tpi­sao moj sin s Ame­ri­kan­ci­ma. Dok je bio u ba­zi u Ša­ra­nu, tvrdio je ka­ko ne­ma pro­ble­ma, a za vri­je­me go­diš­njeg odmo­ra ko­jeg je pro­veo u Lu­kav­cu bio je ve­oma ve­seo… – kaže Redžo Nu­ha­no­vić.

Sta­ri­ji sin Nu­ha­no­vića – Edin, na­kon bra­to­ve po­gi­bi­je sa su­pru­gom Kar­men i dvje­ma kćer­ka­ma iz nje­mačkog Kar­lsruea do­pu­to­vao je u ro­dni Lu­ka­vac. Kaže ka­ko je s bra­tom ko­mu­ni­ci­rao e-ma­ilom, te da se ni nje­mu ni­je žalio na uslo­ve u ko­ji­ma je ra­dio i bo­ra­vio.

– Slao mi je fo­to­gra­fi­je i pi­sao o svo­jim pla­no­vi­ma. Ka­da je u mar­tu bio na go­diš­njem odmo­ru i ja sam do­šao iz Nje­mačke. Su­dbi­na je htje­la da se ta­da za­dnji put vi­di­mo – kaže šo­ki­ra­ni Edin Nu­ha­no­vić.

Ne­suđena su­pru­ga

Po­gi­nu­li Ne­dim Nu­ha­no­vić na­mje­ra­vao je da de­se­to­go­diš­nju ve­zu s su­građan­kom Er­nom Ka­hrić kra­jem ju­la ove go­di­ne kru­ni­še bra­kom.

– Po Lu­kav­cu se ne­ko­li­ko da­na pričalo ka­ko je Ne­dim po­gi­nuo. Zbog to­ga sam kon­ta­kti­ra­la Dar­ka Križa iz kom­pa­ni­je KBR ko­ji mi je e-ma­ilom od­go­vo­rio ka­ko je ci­je­li slučaj stro­ga voj­na taj­na, te da će mi se ja­vi­ti uko­li­ko sa­zna ne­što no­vo. Mađutim, ubrzo je pot­vrđena vi­jest o Ne­di­mo­voj po­gi­bi­ji – kaže Er­na Ka­hrić, ko­ja is­tiče ka­ko je od Ne­di­ma do­bi­ja­la vi­jes­ti o gro­znim do­gađaji­ma u Af­ga­nis­ta­nu, ali ih ni­je pre­no­si­la nje­go­vim ro­di­te­lji­ma ka­ko ih ne bi na­si­ki­ra­la.

– Uvi­jek je go­vo­rio „Sreća pra­ti hra­bre!” Go­vo­ri­la bih mu da se čuva, ali me očito ni­je slu­šao. Sa­zna­la sam ka­ko je tog ko­bnog 11. ju­na je­dan ra­dnik iz Šri Lan­ke, ko­jeg su zva­li Je­len­ko, zbog stra­ha odbio da ide na za­da­tak. Za­da­tak je pri­hva­tio Ne­dim, po­sli­je ko­jeg se ni­je vra­tio živ – kroz su­ze go­vo­ri Er­na Ka­hrić.

Edin Sko­kić

Podijeli ovaj članak
27 komentara
Subscribe
Notify of
27 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

* Neka mu je vjechni Rahmet *
Svi smo mi Allahovi i Njemu se vracamo.

Zao mi je Nedima on je bio nas Kralj Sode, al nikad neznamo kakva nas sudbina ceka. Nemozemo pobjeci od nje 🙁 🙁 🙁

Uvjek ces ostati sam nama DJ_NEX!!!!!

RIP Bro 🙁

Uvijek cu te se sjecati i sa tvojim roditrljima dijeliti tugu, neka ti bog podari vjeciti dzenet…….

Rahmet mu dusi.
Svaka cast svim ljudima koji na ovakav nacin zaradjuju novac. VEOMA JE TESKO AL JE BAR POSTENO.

uvijek cu se sjecati tebe a sa tvojim roditeljima podijeliti tugu, pocivaj u miru i neka ti dragi alah podari vjeciti dzenet

🙁

A meni je u Asterixu pokazivao video klipove kako snajperisti ubijaju u afganistanu i govorio je da nikad nebi otisao i vidi sta se desi…Rahmet mu dusi bio je car !

To je sve kriva nasa vlast unistavamo nase fabrike nemamo posla molimo boga da se gdje ratuje da idemo radit a evo sad poslovi otvoreni i u Siriji preko KBR.
Ma mi smo jos vece budale sto idemo.

zna li ko gdje se prijavit za KBR u Siriji ???

Da mu Allah dragi podari rahmet dusi i lijepi Dzennet.

Neka mu dragi Alah oprosti i smiluje se bio je čestit vedar i čisto za primjer.Volio sam ga vidjet.Sad šta se može otišo da zaradi nije bio od odabranih babinih sinova branioca Bosne niti onih pravovjernih njih posao čeka oni ne moraju ginut po bijelom svijetu za koru hljeba.A ne moraju ni raditi od dionica iz fabrika i poslovnih prostora mogu više nego odlično živjet.Al nima trebaju i radna mijesta.Još jednom da naglasim bio je čestit i za primjer.Nek mu Allah džš.podari rahmet i obraduje dženetom.

nek mu je rahmet

steta velika steta… bio je veliki covjek i takav ce i ostat… rahmet mu dusi

Ko se vatrom igra,vatra ga opece,svi smo mi preuzeli odgovornost kad smo tamo isli,ja 3 godine bio i iraku i da sam sad mrtav sam sam sebi kriv.

Zao mi je momka,isao da zaradi jer mu ova drzava nije mogla priustiti neki posao ili neku zaradu,da je ikako ovdje mogao pronaci svoju nafaku vjerujem da nebi otisao tamo.Nije on kriv sto je trazio svoje mjesto pod suncem….

Kako tuzno ! Neka mu je vjecni rahmet!

Neka mu je rahmet dusi.

velika steta za porodicu a za sve je to kriva drzava BIH

Neka mu allah podari rahmat dusi i lijepi dzennet…

Ljudi,gdje da se prijavim,ovo za rad u Siriji,nema ovdje hljeba.Bolje sit umrijet,nego gladan zivjet.

Nedima mi je zao kao druga covjeka jer se sjecam dok je bio u asteriksu a to kako je otisao i gdje glupo je sada pricati sudbina je tako htjela mozemo i mi izaci vani na trotoar i da nas udari auto i nema nas.Momak je htio posteno da ostvari neke ciljeve u zivotu ali nije mu poslo za rukom. Takoder je tu i Almir B. koji je sjedio klupu iza mene u srednjoj skoli a poslije Nedima je nastradao. Neka im je vjecna slava i rahmet!

Da mu je vjecni Rahmet dushi i da mu Allah podari lijepi Dzenet. Dragi nash brate, uvijek cesh ostati u nashim srcima.

Sioux svaka cast na komentaru,upravu si ovdje nema hljeba… Zar je vec krenulo za Siriju..

Da mu dragi Allah podari rahmet dusi i lijepi dzenet amin.

El-Fatihe

Bismillahi rrahmani rrahim

El-Hamdu lillahi rrabil-alemin
Er-rahmanir-rahim
Maliki jevmid-din
ijjake n'abudu ve ijjake neste'in
ihdines-siratel mustekim
siratallezine en'amte alejhim gajril-magdubi'alejhim veled-dallin!

nek mu ALLAH oprosti grijehe i uvede ga u dzenet.bio je dobar insan.