fbpx

DEMANT: “Neistinite objave u vezi konkursne procedure u OŠ Prokosovići”

11 min. za čitanje

Nakon objavljene priče o slučaju Memić Adisa iz Prokosovića i načina zapošljavanja u OŠ “Prokosovići”, jučer smo došli do teksta prigovora upućenog drugostepenom organu od strane advokata Omerović Nisada koji zastupa Memića protiv OŠ “Prokosovići”, a koje su preuzeli i drugi mediji.

Danas smo dobili demant od strane OŠ “Prokosovići” a koji objavljujemo u nastavku:

——————————————-

Povodom nedavnih dešavanja oko konkursne procedure za prijem pomoćnog i tehničkog osoblja u Osnovnoj školi ‘’Prokosovići’’ te iznošenja lažnih navoda i optužbi u medijima od strane Memić Adisa iz Prokosovića, na račun menadžmenta i uposlenika škole, te Komisije za provođenje intervjua (u nastavku Komisija), Komisija je prinuđena da reaguje na ovaj način, te javnost upozna sa stvarnim stanjem nastale situacije. Kao prvo, želimo da navedemo da su članovi Komisije za provođenje intervjua već bili u stalnom radnom odnosu, te su informacije da su oni primljeni po posljednjem konkursu i da su ‘’dužni’’ glasati po direktorovom naređenju, netačne.

Dalje, ne želimo da opravdavamo svoje postupke, jer smatramo da smo postupili u skladu sa  Zakonom i Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK, ali želimo da javnost upoznamo sa procedurom prijema kandidata u radni odnos, te negiramo lažne navode o nepoštivanju zakonske procedure o prijemu u radni odnos nastavnika i ostalih zaposlenika, u ovom slučaju domara-ložača.

Naime, Memić Adis je dijete poginulog borca i smatra da ima apsolutnu prednost nad svim drugim kandidatima prilikom zapošljavanja, pa i nad onim kandidatima koji su bili direktni učesnici rata.

Član 79. stav 9 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (,,Sl. Novine TK’’ broj:9/15 i 6/16) kaže:,, Zapošljavanje u školi vrši se propisom kojeg donosi ministar, bliže se uređuju uslovi, kriteriji i postupak zapošljavanja u školama, čiji je osnivač Skupština Kantona’’. Propis koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja, na osnovu kojeg se vrši prijem nastavnika i ostalih zaposlenika u školama je Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK broj:10/1-34-018011-2/15 od 31.72015. godine i ,,Sl. Novine TK’’ broj:9/15, 10/15, 1/16, 3/16 I 9/16.

Vrednovanje pripadnosti boračkoj populaciji je Ministarstvo obrazovanja u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja, ugradilo kompletan član 6. (Vrednovanje) Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama TK (,,Sl. novine TK’’ broj:9/14) u član 9.  Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK broj:10/1-34-018011-2/15. od 31.7.2015. godine. Član 9. stav 3. glasi:

,, Sekretarima, nastavnicima praktične nastave, administrativno-finansijskom i pomoćno-tehničkom osoblju i drugim zaposlenicima pripadnicima branilaca i članova njihovih porodica boduje se pripadnost na način da se na broj bodova koje kandidat dobije po osnovu intervjua odnosno nastavnicima praktične nastave na način da se na broj bodova koje kandidat dobije po osnovu pratičnog rada, mentorstva/savjetništva dodaju i dodatni bodovi kako slijede:

  1. a) kandidatima u stausu člana porodice šehida i poginulih boraca 30%,
  2. b) kandidatima u statusu ratnog vonjog invalida sa i preko 60% vojnog invaliditeta 25%,
  3. c) kandidatima u statusu ratnog vojnog invalida do 60% vojnog invaliditeta 24%,
  4. d) kandidatima u stausu demobilisanog branioca sa i preko 24 mjeseca učešća u Oružanim snagama 23%,
  5. e) kandidatima u statusu demobilisanog branioca od 12 mjeseci (u kontinuitetu) do 24 mjeseca učešća u Oružanim snagama 21%,
  6. f) kandidatima u statusu člana porodice ratnog vojnog invalida 22%,
  7. g) kandidatima u statusu člana porodice demobilisanog branioca sa i preko 24 mjeseca učešća u Oružanim snagama 20%,
  8. h) kandidatima u statusu člana porodice demobilisanog branioca od 12 mjeseci (u kontinuitetu) do 24 mjeseca učešća u Oružanim snagama 19%.
  9. i) dobitnik priznanja i odlikovanja iz reda: Značka „Zlatni ljiljan“, Red hrvatskog trolista, Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden Heroja oslobodilačkog rata , Red Nikole Šubića-Zrinjskog, Orden oslobođenja, Red Kneza Domagoja sa sa ogrlicom, Orden „Zlatnog grba sa mačevima“, Red hrvatskog pletara, Orden „Zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem“, Orden „Zlatnog ljiljana sa sreberenim vijencem“, Medalja za hrabrost, Medalja pobjeda, Medalja otpora, Medalja za vojne zasluge, Policijska Medalja za hrabrost, Zlatna policijska značka-zvijezda, Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit na bodove dobivene po osnovu radnog staža u školama, odnosno, čekanja na posao, intervjua i bodova po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji doda još 5 dodatnih bodova,
  10. j) djetetu dobitnik priznanja i odlikovanja iz reda: Značka „Zlatni ljiljan“, Red hrvatskog trolista, Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden Heroja oslobodilačkog rata , Red Nikole Šubića-Zrinjskog, Orden oslobođenja, Red Kneza Domagoja sa sa ogrlicom, Orden „Zlatnog grba sa mačevima“, Red hrvatskog pletara, Orden „Zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem“, Orden „Zlatnog ljiljana sa sreberenim vijencem“, Medalja za hrabrost, Medalja pobjeda, Medalja otpora, Medalja za vojne zasluge, Policijska Medalja za hrabrost, Zlatna policijska značka-zvijezda, Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit i Nosilac „Patrizanske spomenice 1941“, na bodove dobivene po osnovu radnog staža u školama, odnosno, čekanja na posao, intervjua i bodova po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji doda još 4 dodatna boda.’’

Tako da ni u kom slučaju nisu tačni navodi da je škola ignorisala Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Kada se radi postupak bodovanja nastavnika u osnovnim i srednjim školama, kao relevantan uzima se datum diplomiranja i broj bodova na intervjuu, te  koji se uvećavaju na osnovu toga koji procenat uvećanja pripada kandidatu po osnovu pripadnosti braniocima i članovima njihovih porodica. Primjera radi, na rang listi za bosanski jezik i književnost, bilo je 5 kandidata koji su imali uvećanje od 30% po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji (djeca poginulih boraca Armije BiH), a primljen je prvorangirani kandidat koji je ostvario najveći broj bodova po osnovu dana diplomiranja, intervjua i dodatka od 20 %, kao član porodice demobilisanog branioca.  Kod bodovanja ostalih zaposlenika (u oovom slučaju domara-ložača), bitno je da ispunjavaju uslove tražene raspisanim Oglasom, te pristupaju intervjuu. Bodovi ostvareni na intervjuu uvećavaju se za procenat ostvaren po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji, te se nakon toga sačinjava Konačna rang lista kandidata. Pravilnik je uveo obavezu održavanja intervjua, kako bi se procijenila ličnost  i ponašanje kandidata, motivacija za rad na radnom mjestu, radno iskustvo, znanje te životne prilike kandidata.

Znači, nijedan kandidat nema apsolutnu prednost nad drugim kandidatima, nego o tome odlučuju navedeni bodovi.

Da bi se procedura održavanja intervjua provela što objektivnije, kandidatima su postavljena po 2 pitanja iz struke, odnosno iz Testa za provjeru znanja iz oblasti rukovanja i loženja kotlova centralnog grijanja, a na osnovu kojeg kandidati stiču Uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rukovaoca kotlova za centralno grijanje (Test je sačinio Rudarski institut dd Tuzla). Znači, pitanja su uveliko bila poznata kandidatima. Kandidati su većinom dali djelimične ili tačne odgovore na postavljena pitanja. Međutim, Memić Adis nije znao odgovor ni na jedno pitanje, iako je u predhodnom periodu bio zaposlen na radnom mjestu domara-ložača, te je trebao biti upoznat sa osnovama svog posla.

Nakon provedenog intervjua, te objavljivanja Konačne rang liste kandidata, supruga Memić Adisa je nezadovoljna rang listom, verbalno napala sekretara škole, da bi nakon toga i sam Memić Adis upao u prostorije škole, te verbalni i fizički nasrnuo na sekretara, prijeteći smrću. Protiv navedenog Memić Adisa, podnesena je krivična prijava. Službenici policije su naveli da je on od prije poznat policiji kao osoba sklona sukobima, te da su očekivali ovakvu reakciju. S obzirom da je Školskom odboru upućena žalba na bodovanje kandidata, te da se navodi da je prvorangirani primljen samo na osnovu rodbinske veze (a direktni je učesnik rata), Školski odbor je donio odluku o ponovnom provođenju intervjua, sa izuzećem direktora kao člana komisije. Ponovni intervju je održan 2. septembra. Kandidatima su opet postavljena po 2 pitanja iz struke i ponovo Memić Adis nije dao tačan odgovor na njih.. U toku intervjua, kandidatu Memić Adisu je pojašnjen Pravilnik o prijemu kandidata, te na kolegijalan način sugerisano da svoja prava, ako smatra da je oštećen, traži na pošten  i zakonski način, a ne nasilničkim  i prijetećim ponašanjem, lažnim optuživanjem, te vršenjem pritiska na zaposlenike škole i članove Školskog odbora. Njegovo ponašanje prema menadžmentu škole, članovima Komisije, zaposlenicima škole, roditeljima i članovima Školskog odbora, je krajnje neprimjereno i nedopustvo za osobu koja bi trebala da radi u bilo kojoj odgojno – obrazovnoj  ustanovi.

Mi znamo da je u današnje vrijeme mnogo nezaposlenih, te da su mnogi ogorčeni procedurama prijema kandidata u radni odnos, ali Pravilnik o zapošljavanju ne donose škole, nego Ministarstvo obrazovanja i škole su dužne poštovati ga.  Nakon svega, smatramo da je naša odluka ispravna, da je prvorangirani kandidat znanjem zadovoljio na intervjuu, te da u odgojno – obrazovnoj ustanovi ne bi smjela raditi osoba sklona svakodnevnim konfliktima, prijetnjama i ucjenama, jer bi time bila ugrožena prvenstveno sigurnost naših učenika, a zatim  uposlenika.

Komisija se neće više oglašavati ovim putem, a svima koji imaju određene nedoumice ili pitanja u vezi konkursne procedure ili bilo čega drugog, vrata naše škole su otvorena za saradnju.

Komisija za provođenje intervjua

Podijeli ovaj članak
80 komentara
Subscribe
Notify of
80 komentara
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

Priznaj zaposlio sam brata,nisi jedini

Insajder i Jasmina se ispricase jedno drugome. Jasno je da se radi o istoj osobi koja ovih dana ne radi nista osim da blati Delica anonimno iz mraka smrdljive sobe.
Adis je imao pravo da se zali i smatra da je ostecena strana.
Nemojte vrijedjati covjeka. Delic je spreman primati vase udarce ali pustite tog momka koga zivot ionako nije milovao.
Koliko znam Delic je javno na profilu trazio cinjenice i podrzao zakonit ishod.
Kakva termoelektrana i kakve izmisljotine lupa lsihopata Insajder ne samo po ovom dijalogu.
Pozivi ga pa se pobijte muski na livadi. Pokazi svoje lice.
Ovako mu postajes najbolja reklama.
Ko je sumnjao u Delicevu pobjedu danas moze biti siguran da Insajder vjeruje u takvu mogucnost.
A to.je jedino sto je u pravu, mada nece priznati.

Hej hocete se pokrit usima svi zajedno.sa delicem kako ce vam.se real smijat 3 oktobra, a vi cete plakati i pizdit kako vas je neko pokro.

Ko to tamo PJEVA ……….Neki ljudi zive u zabludi .
Pa tako i ti real.
Pa i da pobjedi SDA u sta gotovo i da ne vjerujem, opet za Lukavcane to ne predstavlja nista.
Kad kazem Lukavcane mislim na OPSTINU Lukavac, a ne grad.
Pa zar nam nije dosta firinfica i onih koji rasturise JAVNO sve sto valja i sto ne valja? Ja znam da ti gospodine REAL pricas i pozivas za SDA iz licnih pobuda i interesa.
Ali ako nista,onda ono makar pred ogledalom kada budes sam samcat reci: Upravu je onaj ludjak SUPERHICK!! Ali sta da radim ..moram ovako. Ili odoh na ulicu.
Neko je spominjao i vase ime ili nadimak, ali ja ne zelim da vas omalovazavam,te vas molim da samo jedan trenutak budete insan ili ti cojk!? Pa kazete makar sebi :u pravu je.
Ja znam da cete vi meni odgovoriti na ovo. I, znam kako cete odgovoriti.
Ali ,sve sto gore mi odgovorite ja cu shvatitit da ste presutno rekli da sam u pravu.
Nije gospodine Real dobar ni SDP!
Manje vise sve su to isti ljudi koji se vrte godina u politici.
Kurta sjasi ,Murta uzjasi. Ovdje covjek ne moze biti bas pametan za koga glasati.
Ali, ja sada mislim da je vece zlo da ostane isto.Ovako mozda se sta i promjeni…..!
Lijep pozdrav od SUPERHICKA iz Dubaia (jos 6 dana do Bosne).
Do vidjenja

Nisi u pravu…
Hvala sto si prizno da nevalja SDP.

Ne valja niko dragi moji,al’ svakako glasam za promjene,svi mi koji smo normalni glasat cemo za promjene,dosta je vise ovoga pakla,kada mi mladi nazalost moramo napustati zemlju da bih dobili posao.Ja imam 25 god jos nemam ni jedan radni dan uveden u knjizicu,uskoro pa-pa Bosno moja!!A ti ili Vi (ne znam jeste li stari ) SUPERHICK ne dolazite ovamo u nas pakao!

Gospodine Real
Hvala vam sto niste reagovali po prvi puta :ULICARSKI.
Tj,sa psovkom ili nekim vulgarnim komentarom.
Od dva ili vise zla po nekada morate izabrati manje zlo.
U ovom slucaju po opstinu Lukavac i po sam grad KATASTROFALNO bi bilo da pobjedi SDA.KATASTROFA MILION POSTO.
Dotakli smo dno.
Ispod se ne moze ici.Nema dalje gusimo se u SDA lopovlucima nasih dragih djematlija.
SDP ima par mladih i postenih ;ljudi kojima i ako necemo moramo makar micron da vjerujemo. Gospodin Delic kakav god bio nije SDP, ali se makar moramo ponadati da ce razdrmat ako nista drugo i sebe na politickoj sceni u Opstini i gradu Lukavcu.
Ja vas shvatam gospodine Real ali ako ja kao pojedinac treba da izaber manje zla za sebe I porodicu.
Pozdrav od SUPERHICKA iz Dubaia .Vidimo se19 u Lukavcu

Ja vjerujem u mogućnost pobjede SDP-a a ne Edina Delića lafinaša i imaš jako lošu procjenu nemam veze sa Jasminom. Ja protiv Edina nemam ništa lično, javna je ličnost i mora znati i primati kritike. Jednostavno smatram i dajem argumente da čovjek koji je promjenio dvije stranke (dakle politička je neznalica ili uvlakač pa gdje prođe), čovjek koji nema u privredi iskustava, čovjek koji nema iskustva u vođenju makar mjesne zajednice ne može biti načelnik Lukavca. Od svih argumenata da može biti načelnik dosad sam čuo da je obrazovan, inteligentan i dobar u duši. Ne sporim prvo dvoje ali bez iskustva sve to pada u vodu i može proći na fakultetu ali ne stvarnom životu. Pošto je ateista, ne vjeruje u postojanje duše, treći argument otpada. Na zadnje popisu se izjasnio da je po nacionalnosti Bosanac i Hercegovac prema tome ne pripada ni konstitutivnim narodima, na listi je kao nezavisni kandidat ispred tri stranke a razvali SDP sa grupom klimoglavaca, na netu ne možete naći njegovu biografiju, pa zna li iko ima li taj čovjek korjen, šta je taj lik koje orjentacije, samo da na kraju ne ispadne gey.

Realno od ranije mi je poznat advokat Nisad i njegove teorije zavjere, al’ opet, vi kao Komisija ste trebali biti svjesni da, ukoliko izaberete brata od direktora za domara, će doći do ovoga. Čak šta više, u drugom krugu izbora (bez direktora škole) niste trebali izabrati niti jednog niti drugog. Pitanja ako su poznata svima, ne bi se smjela postavljati na intervju-u, jer koja je svrha uopšte takvih pitanja?! Dalje, sami postupak izbora trebalo je u cijelosti poništiti i krenuti iz početka sa procedurom iz razloga, što je po meni (a vjerujem da to negdje i u zakonu piše jer to nalaže zdrav razum), samo učestvovanje direktora u komisiji za izbor domara-brata, toliko uzdrmalo proceduru izbora i dovelo u nevjericu sve druge kandidate (neki se vjerovatno zbog toga nisu ni prijavili jer … ipak se radi o bratu direktora) da su uopšte mogli dobit zaposlenje.

Dakle, molimo Vas da dobro obratite pozornost kada slijedeći put zapošljavate bilo čijeg tečića, amidžića, komšiju, svastiku itd. , jer ne možete se uvijek kriti iza zakonske procedure jer, ako vi nemate nikakvog uticaja na istu, zašto pobogu komisija postoji?!

Školski odbor je naložio ponovno provođenje intervuja i izuzeće direktora, pitanja su bila kako sam razumio iz nekog materijala pripremljenog od strane instituta, taj materijal je bio dostupan svim kandidatima. I na tom drugom testiranju ovaj nije znao. Prije toga je prijetio svim članovima školskog odbora što je dokumentovano u PU Lukavac, ide se do te mjere da odlaze na kućna vrta članova odbora i prijete, da preko trećih lica članovima odbora dostavljaju cjedulje kako treba da glasaju u prenošenje prijetnji što je takođe dokumentovano. A ovaj advokat po načinu pisanja vidi se koliko je nepismen. I za kraj svako ima prvo da se prijavi na konkurs pa i brat tog direktora, ukoli se ovaj Memić i dalje smatra oštećenim ima pravo tužiti direktora i neka to i učini.

Pa naravno da je nalozio,kada direktor i sekretar (njegova supruga) vrbuju i skolski odbor,dva clana su uposlenici skole,treci je postao sutri dan nastavnik Bosanskog jezika,i hajde kazite da su pravdeno odlucili?! Po mom misljenju sve je direktor vrbovao.

Pa naravno direktor i sekretar skole vrbuju Skolski odbor,dva clana su uposlenici skole,treci je odmah nakon odluke zaposljen kao nastavnica Bosanakog jezika.Pa kazite da je pravedni uzglasano?!

Slazem se sa vama.Big like za komentar!

Naložili da bi pokušali popraviti naljuljani rajting
politički strah od poraza

Lažeš, to je zakonska obaveza drugostepenog organa.

KAO PRVO PROKOMENTARISAĆU NAVODE ADVOKATA NISADA OMEROVIĆA, KOJI JE PREKRŠIO KODEKS PONAŠANJA JEDNOG ADVOKATA. NAVODITI TOLIKE OPTUŽBE I ČOVJEKA NAZIVATI IZDAJNIKOM DRŽAVE JE KREJNJE NEUKUSNO I NEKOREKTNO.
ŠTO SE TIČE NEPOTIZMA TO JE U LUKAVAC PRVI I SAM UVEO DOTIČNI NISAD OMEROVIĆ, KOJI JE DOK JE BIO PREDSJEDNIK SUDA U LUKAVCU ZAPOSLIO SVOG SESTRIĆA U SUDU ARAPĆIĆ SANELA , A KOJI I DAN DANAS TU RAI., TAKOĐE JE ZAPOSLIO I SVOJU SESTRIŠNU ARAPČIĆ INDIRU U OŠ LUKAVAC MJESTO KAO NASTAVNICU BOSANSKOG JEZIKA.
ZA VRIJEME RATA OD 92 DO 95 NJEGOV SESTRIĆ I SESTRIŠNA SU BILI ČITAVO VRIJEME U AUSTRIJI SKRIVENI OD BILO KAKVIH TRAUMA, I ČIM SU SE VRATILI DAJDŽA JE ISKORISTIO VEZE I ZAPOSLIO NAJBLIŽE ” E TO NIJE NEPOTIZAM OMEROVIĆU”. DIREKTOROV BRAT JE DIREKTNI UČESNIK RATA OD POČETKA DO KRAJA I BRANIO JE OVU NAŠU LIJEPU DOMOVINU DA MU SE GDJE IMAJU VRATIT SESTRIĆ I SESTRIŠNA I DA IH DAJDŽA ODMA MOŽE UHLJEBIT TJ. NACI IM POSAO. DIREKTNI UČESNICI RATA I DAN DANAS HODAJU BEZ POSLA A SVE POBJEGULJE SU SE BOLJE SNAŠLE OD NJIH I JOS SE NAĐU TAKVI DA IH OMALOŽAVAJU, NAZIVAJU POGRDNIM IMENIMA ITD.

KAO PRVO PROKOMENTARISAĆU NAVODE ADVOKATA NISADA OMEROVIĆA, KOJI JE PREKRŠIO KODEKS PONAŠANJA JEDNOG ADVOKATA. NAVODITI TOLIKE OPTUŽBE I ČOVJEKA NAZIVATI IZDAJNIKOM DRŽAVE JE KREJNJE NEUKUSNO I NEKOREKTNO.
ŠTO SE TIČE NEPOTIZMA TO JE U LUKAVAC PRVI I SAM UVEO DOTIČNI NISAD OMEROVIĆ, KOJI JE DOK JE BIO PREDSJEDNIK SUDA U LUKAVCU ZAPOSLIO SVOG SESTRIĆA U SUDU ARAPĆIĆ SANELA , A KOJI I DAN DANAS TU RADI., TAKOĐE JE ZAPOSLIO I SVOJU SESTRIŠNU ARAPČIĆ INDIRU U OŠ LUKAVAC MJESTO KAO NASTAVNICU BOSANSKOG JEZIKA.
ZA VRIJEME RATA OD 92 DO 95 NJEGOV SESTRIĆ I SESTRIŠNA SU BILI ČITAVO VRIJEME U AUSTRIJI SKRIVENI OD BILO KAKVIH TRAUMA, I ČIM SU SE VRATILI DAJDŽA JE ISKORISTIO VEZE I ZAPOSLIO NAJBLIŽE ” E TO NIJE NEPOTIZAM OMEROVIĆU”. DIREKTOROV BRAT JE DIREKTNI UČESNIK RATA OD POČETKA DO KRAJA I BRANIO JE OVU NAŠU LIJEPU DOMOVINU DA MU SE GDJE IMAJU VRATIT SESTRIĆ I SESTRIŠNA I DA IH DAJDŽA ODMA MOŽE UHLJEBIT TJ. NACI IM POSAO. DIREKTNI UČESNICI RATA I DAN DANAS HODAJU BEZ POSLA A SVE POBJEGULJE SU SE BOLJE SNAŠLE OD NJIH I JOS SE NAĐU TAKVI DA IH OMALOŽAVAJU, NAZIVAJU POGRDNIM IMENIMA ITD. BOŽE SVAŠTA, NISAD MISLI TO STO JE ON URADIO SE ZABORAVILO I NAROD NE ZNA. SVE SE PAMTI.

Prvo znam Adisa citav zivot,momak nikad nije napravio problem,a isto tako znam i Caju citav zivot i jednog i drugog.Citav zivot se ponasao kao da je skola u Prokosovicima njegova,sramota,sramota i sramota.Kako je Adis mogao raditi u skoli prije nego sto je Caja dosao na funkciju direktora??Po kojoj osnovi je na prvom konkursu bio drugi,a na ponovljenom cetvrti.A po ovom saopstenju se vidi ko i koliko nepismenih ljudi ima u obrazovanju.I ja kako znam Edis Dugonjic nije radio prosle skolske godine u skoli u Prokosovicima.Al eto dok nam je Sda na vlasti tako nam je kako nam je.Ljudi vladaju svime i svacim.

Adis nema dosije u PU,to se može provjeriti PU Lukavac,Adis je pošten momak koji na pošten način zaradjuju hljeb svojoj djeci,nije kao sestrić od Caje da krade pa godinama leži u zatvoru.Mama mu ne hoda sa *** je samo jedanjedan veliki čovjek koji cijeni sto je Adisov otac dao život za ovu Bosnu!

Kravo nevaspitana nemas ti blage veze,Bego je veliki covjek koji vidi vrijednost sto Memic nema oca sto je dao svoj zivot za guzicu od Cajica.Ne poznajete Memica,on je u Prokosovicima primjer njegovoj generaciji,na posten nacin zaradjuje hljeb svojim malisanima,sto se ne moze reci za uzu obitelj Čajica. Vi ste toliko neskolovani da najjaci argument imate zasnovan na lazima.Memic ce dobiti na sudu 😉

Ne uplićite ovdje ni jednu stranku. glavna stranka je B.M., spoljni saradnik BSO osiguranja u Lukavcu, koji svoje zaposlenike i onima kojima je nekad valjao šalje da prijete i ružno se ponašaju kao da je njegova država, a glavne instrukcije Begi daje Edisova majka kako ce i šta uradit.

Niđe veze s ovim nema ni SDA ni Edis Dugonjić, lupas ko maksim po diviziji, ovo je sve Bege Mujkića maslo, koji mora da radi ***

Pogrešan je pravilnik koji omogućava da neko legalno postavi svog brata
to je praksa sda ali i sdp te sbih u novije vrijeme i sbb
ali nije praksa NS

*Izbrisano zbog kršenja pravila komentarisanja. Administrator

Koliko si ti SDP Insider informisan,100% si u toj skoli,neko od tog tzv.menadzmenta.

Nisam u školi, ali sam veoma dobro o svemu informisan, imam jako mnogo informacija koju ću podijeliti sa svojim dragim lukavčanima, imam samo jako dobar izvor svih informacija.

Pa kako znas tog doticnog Memica,sta ti je on napravio da pricas nebuloze o njemu,nema smisla pricati lazi i stvari koje nisu tacne o bilo kome,pogotovu o djetetu poginulig borca.Iznesi svoje misljenje u komentaru na fb.javno ako vec istinu pricas!

Poštovana, policija o njemu sve zna, ima prijavu za prijetnje školskom odboru, sve dokumentovano i postoje svjedoci. I za vašu informaciju, u školi je bila kantonalna inspekcija koja nije našla da je prekršen pravilnik. A njega je vrbovao onaj lafinas Delić koji kao staje u zaštitu djece poginulih boraca. Zao mi samo njegovog poginulog oca jer mu je sin kriminalac a mama hoda sa Begom i to svako zna. Nemojte me vise o tome povlačiti da pišem nebi vam se svidjelo sta sve znam.

Vidite i ja poznajem Memica radili smo zajedno u skoli ovih par mjeseci,poznajem ga jos od malena i stvarno bi dala ruku u vatru za njega.Nema postenijeg momka u Prokosovicima.

Dobro, kad ga sretnete pitajte ga s kim je išao na kucna vrata člana školskog odbora da lobira, kojem članu školskog odbora je dostavljena cjeduljica kako treba da glasa uz usmenu pretnju bacanjem bombe. Dali mu je policija dolazila i napravila zapisnik, eto slobodno ga pitajte.

Adis memić mi je komšija i znam sve o njemu da je dobar i fin nije lopov i kriminalac neka pitaju o njemu u Prokosovicima samo imaju rječi hvale,znam u školi sta se dešava i takva je uprava ova ***

Memić nije lopov ni kriminalac nemoj da pricate taj je momak samnom radio prošlu godinu u školi i znam ga dobro taki nam trebaju u školi.svi što ga neznaju nek nepricaju bezveze

Ma dajte,skolski odbor radi kako mu direktor naredi!

Nije tacno, mijesate pojmove, jedno je komisija za intervju i bodovanje a drugo školski odbor, oni moraju raditi prema važećem pravilniku. Kažem Vam bila inspekcija i nije našla da je komisija za bodovanje niti školski odbor postupio mimo zakonskih odredaba. Meni je zao Memica on je naivno nasjeo na priču advokata i onog lafinasa Delica. Djeca poginulih boraca nemaju prednost to je bilo po starom pravilniku, takode nigdje nije zabranjeno da rodbina direktora može konkurisati, u ovom slučaju njegov brat. To jeste nepotizam ali po zakonu je sve čisto, nažalost ali tako je.

Direktor čajić zna sta je uradio i ja sa njim sam radio prošlu godinu i neka pitaju mene ko je memić i pišite u komentare tačno ko ste ako je istina ne ulazite okolo pa ako je čaja kriv što memića vredjate pitajte u prokosovicima ko je on pa se uvjerite to je SDP sabina čajić već znam u školi sta pričaju kako vrijeđaju memica

SDP Insideru zar vi mislite da je narodu stalo do vaseg misljenja i iznosenja lazi ovako anonimno?Policija uopste nema nista dokumentovano uvezi Memica,on je posten momak,cak sam procitala clanak nekog novinara da su slikali njegovo uvjerenje o nekaznjavanju i da je covjek cist kao suza.Izmedju ostalog njegov otac moze da bude ponosan na svog sina junak,koji mu jos nije uprljao obraz.A kako vi znate da je bila inspekcija u skoli?

Uopće me ne zanima dali je kome stalo do mog mišljenja ili ne. U policiji postoji krivična prijava protiv njeg jer osim prijetnji ulazio je u školu i nasilno se ponašao. Uvjerenje o nekaznjavanju se ne odnosi na prekršajnu ili krivicnu prijavu. Trebao bi biti osuden pa da ne možeš dobiti uvjerenje o nekaznjavanju. Kažem Vam nasjeo je na onog advokata i lafinasa Delica. Ovim se neću vise baviti ovom temom, inspekcija je rekla svoje, ostaje mu samo da tuzi skolu, odnosno direktora ali ce samo dzaba dati pare advokatu. Živa i zdrava bila, lijepo je to sto se brinete za svog kolegu ali svaka prica ima dvije strane, eto ja malo prikazao i onu drugu.

Evo ja se cula sa Memicem,kaze da je isao na vrata clanaici Skolskog odbora i da je ona nasa nova koleginica u skoli,da ju je vrbovao direktor i sekretar skole,da mu je tako kazala kada je otisao sa suprugom (jer je od clanice SO muz blizi rod Memiceve supruge) na njena vrata i pitao je dal je na njegovoj strani,ona je kazala da je obecala direktoru da ce glasati za njegovog brata jer joj je on obecao posao u skoli.Dodaje da nije nikome prijetio kako Vi to kazete i da ce objaviti snimak od tog dana ba kojem se jasno cuje sta je ko govorio i dal je neko nekome prijetio.Cak sta vise navodi kako je sekretar skole rekao/la njegovoj suprugi neku rijec koja nije primjerena.Jos dodaje da nece tuziti jer mu nije ni stalo do tog radnog mjesta da mu je Delic nasao posao u Termo Elektrani.A sto se tice inspekcije Edo insp.je izasao i naravno da nije bilo nepravilnosti u radu,kada pojede pojede pogacu i pile i ja bih progledala kroz prste,kako ce ne biti nepravilnosti X puta sam usla u kancelariju od direktora na stolu boca pica i loče a sekretar ( supruga od direktora) boluje od sizofrenije ili kakve vec bolesti,uglavnom nije jadnica normalna pa samo po potrebi mi radnici joj se obracamo..

Možemo o tome razgovarati u Gradačcu a možemo i o nastavniku Mahovkicu.

Moze naravno ako ste za,ja sam naravno za.Samo ja bi u Lukavcu da se vidimo na kafi i da pricamo o ovome,kako cemo se naci?Ostavite mi mail adresu da vam se javim..

Vrlo ste mudri i mnogo hrabri, dobro znate da neću ostaviti mail adresu. Dobro je što ste rekli da je Delić obećao Memiću kojeg mi je zaista žao posao u termoelektrani hahahahahahahaha pa zar Delić može niže pasti, to samo potvrđuje koje je dno od čovjeka. Znate kad će početi da radi u termolektrani, nikad. Ako se čujete s njim recite mu da se odmakne od tog lafinaša koji se uvukao u redove sdp-a i iz kojeg će uskoro biti nogiran.

SDP Insideru jeste li vi upoznati kako je direktor Esmir Čajic uzimao novac od jednog nastavnika razredne nastave,kojeg je uposlio dok je bio direktor u Turiji,isto tako sada za tender za ptepokrivanje krova na skoli u Prokosovicima je dobio novac od vlasnika firme koja je vrsila radove?Znate li da ce Elsida S.posvjedociti na sudu i da ce reci istinu vezanu za lobiranje u SO da se kaje sto je glasala jer ju je natjerao Čajic?Nije ni cudo sto taj direktor ima karcinom,imat ce mu i djeca nazalost,samo da se vrati onome ko zasluzi a ne djeci,poznajem klince njegove,zlatna su djeca.A zasto nebi bila hrabra da iznesem istinu,vi ste vrlo hrabri sto iznosite lazi.Delica sto se tice on je jedan gospodin covjek,koji ce zasigurno dobiti izbore..

Tako je jasmina

Nije to vidjelo gospodina, prije dvije godine je pljuvao po SDP-u pogledajte video https://www.youtube.com/watch?v=49SNpaDIlf0, zatim je prešao pa napustio Našu stranku dva dana pred izbore, nema apsolutno nikakvog iskustva u radu organa uprave, niti ima podršku privrednika u Lukavcu. Sad vidim počeo je lagati djeci poginulih boraca da će ih zaposliti u termoelektrani što me je zaista duboko pogodilo. Pratite dali će memić početi raditi gdje mu je obećano i ja ću povući sve što sam rekao o njemu. O uzimanju novca počevši od škole u Gnojnici, Prokosovićima, Turiji, o tome kako nastavnici plaćaju kazne koje dobiju direktori naravno ima priča a možda se nešto i zna. Ja znam mnogo više nego što vi mislite, znam kad je ko skim i gdje i u koliko sati i koliko puta, dok su naravno muževi rintačili negdje vani ali o tome možda nekom drugom prilikom, a sad definitvno prekidam sa ovom pričom može otići daleko.

Covjece ko god da si mnogo si se raspricao ovdje.
Koji si ti licimjer,mafijas i bandit?
Ali…………………..!!!

Prekidam i ja ovu diskusiju,a kako da je nastavimo kada se nepoznajemo,zelite li da ja vama ostavim mail adresu i da mi se javite.A sto se tice Memica on svojom glavom razmislja,tvrd je orah,neda se on lahko vrbovat,nije on Delicev igrac.A cije se zene vucaraju s'kim,to ne znam,jedino od Goge muz valjda nevidi na oci,moj muz je uz mene,a sto se tice Bege M.mozda mu trebas suprugu dovesti,cim samo visis na ovom clanku i komentarises.Lijep pozdrav i javi se ako zelis nastaviti privatno diskutovati!

Tako je jasmina

Boze dragi, citam ove komentare i kao da slusam dvije komsinice koje piju kahvu, kafu ili kavu i ispiraju usta gradskim trcevima rekla – kazala, a najvise me zacudio komentar da jedan *** obavlja tako odgovoran posao kao sto je sekretar skole, svasta, pa onda kakvih sve sifri po ovim komentarima ima ili postoji u prosvjeti? Pa ljudi moji ja sam se ozbiljno zabrinula jer moje dijete jos uvijek pohadja osnovnu skolu, sta mi je ciniti?

Upravu si Aida,trebas biti zabrinuta pogotovu ako ti dijete ide u OŠ Prokosovici,i ja sam tek vidjela kakva je uprava skole,koliko blate jednog covjeka koji je tu radio da bi oprali svoj obraz i cast,svi mi koji poznajemo tog bivseg domara znamo da je cestit i posten momak,a ovaj SDP Insider je ni manje ni vise nego ***,okomili sr na jadnog mladica koji se bori za posao,da bih direktorov brat imao tu mjesto.Nadam se da ce Memic tuziti i da istjera pravdu do kraja!

Tako je jasmina

Za Real:naravno da je kad jedna osoba glasa 5 puta krađa,naravno je dopisivanje unutar stranačke liste krađa,naravno da je brisanje stvarnih glasova koji dolaze izvan redovnog biračkog mjesta i upisivanjo kako kome štima krađa.
Šta fali Amiru nije gori od Mujkića,nemože bit gori!A Delić je bolji obrazovaniji,pametniji

Vec trazite alibi za izborni poraz.
To je karakteristka vas malih crvenih gubitnika.

Nije Alibi i sdp učestvuje u tim križanjima/dopisivanjima,kako je Seudin Hodžić ušao u parlament isto tako i Dr Mido nego dopisivanje sda+sdp+sbih,kako je Holc ulazio u Parlamente nego ucjenama,prijetnjama,svi su to radili tad,vjerovatno će i sad ako ne bude ”nevladinih posmatrača”.Dosad je narod gubio ako ostane sda narod je gubitnik sdp će se snać uć u koaliciju s sda i opet imat par savjetnika,tipa Zikrija ili Bišćić ili još poneka funkcija zauzvrat šutnja,i sam Seudin je bio savjetnik.
Pobjedom Delića pobjeđuje Lukavac,gradski dio,urbani dio ako pobjedi Delić Lukavac ostaje centar što i treba biti a ne 9ak ili Gnojnica ili Kruševica.
Poražen je i 100000 RM prošle izbore u Lukavcu,džaba i uvođenje,džaba križanje,džaba lopovluk,starci,slijepi ,ucjenjeni i sela,Narod Lukavca je tada pokazao šta misli o B.I. i njegovoj stranci.Narod Lukavca je 60% protiv SDA a jedini protiv sda je Delić.Koji nije jednako sdp.Više je Delić=Kontra sda.KO NE VOLI SDA(KRIMILAN,LAŽNA OBEĆANJA…) A NAS JE 60%,AKO ŽELI PROMJENE,GLASAT ĆE ZA DELIĆA,DA PROBA NOŠTO NOVO.Ako opet pokradete ispaštat ćemo svi,vi i vaši sugrađani koji NERADE,imat ćemo ”selo grad” ,opet lošu upravu,grad kojeg svi zaobilaze.Ja nisam ni SDP ,vjerovatno ni DF a ni SDU.
PORAZ LUKAVCA PORAZ GRADA LUKAVCA I SVIH NAS NE DOZVOLIMO TO!

Znam ja M.C iz bokavica ko je on a memica ne poznajem i tako da nebi pisao sto neznam a o mirzi da ja kazem taj je covjek godinama,neradnik i ostalo radio je svagdje i svugdje ali nije nigdje mogao zastati a sada mu brat direktor pa daj ga odma u skolstvo sto ste tako halapljivi gdje je taj sad sto je postavio za direktora caju pa daj odma ga iskljucite da nebi vise pravio greski sad je brat iduce godine sestra itd nerminka sto dozvoljajes ovo ode stranka odose ljudi sa liste nemoze delic biti kriv a vi to radite i toste mu dozvolili pa kako sada da imamo povjerenje u vas i da glasamo vi ste krivi sto djete sehida ne radi IZBORI SU A VI GRESITE sta ce bit kada produ izbori kad sad vako radite POZDRAV KEMO

@SUPERHICK
Ne kazem ni ja da je sve super. Nevalja stosta i ima svakakvih i u SDA, ali za mene je manje zlo SDA, pogledaj listu SDA 80% je mladih, i imaju 2-3 kandidata koji su nekad bili na listama, ono su sve novi. Nosioc liste Ermin Jusufovic, nadam se da znas ko je. A najgore vrijeme je bilo za vrijeme SDP a, ako si malo realan priznat ces dok su Ziko i Celikovic bili haos je zivi bio, a u novije vrijeme samo cu reci Causevic i njegova vlooda. Sad ovaj Bego kakav god da je hostapler radi neke dobre stvari sto i statistika pokazuje.. za mene se ne sikiraj nisam ja nikakav uhljeb, uhljebi su osigurani oni na ulicu nece nikad..

Gospodine Real!
Sto se mene tice mozda si u pravu a mozda nisi.
Ja za sada ima alternative u zivotu sto se tice stanovanja.
Za sada mogu da biram izmedju UAE i BiH. Ali to je za sada.
Rekao si, a slazem se sa konstatacijom: Da ni ovi gore (mislio si na SDP stare gradonacelnike) nisu nista bolji ako nisu i losiji od dosadanjih gradonacelnika.
Problem je sto MI svi gledamo svoj licni interes.
Evo za mene licno uopste nije bitno iz koje je stranke predsjednik opcine.Bitno je sa kolikim htjenjem ,voljom zeli da ucini da mu opstina I rad na cijem je celu ide ka prosperitetu I napretku svih nas .Bez obzira na vjeru,politicko opredjeljenje itd….Slazem se ja s tobom da MORA I Treba biti sto vise mladih ljudi ali isti ti ljudi ne zele poslije izbora kada sjednu na tu fotelju da se s bilo skim konfromituju samo zarad tih par stotina KM koje dobijaju da bi dizali ruke kao klovnovi I tamo neki glupani.Lukavcu treba neko ko ce ga prosto prevrnuti.Pogurati naprijed.Kada je grad uredan I lijep I mocan onda ce I selo,mjesna zajednica to biti.Ja ne vidim da ovaj gospodin iz Gnojnice ima taj potencijal da to ucini pa cak ni da Gnojnici pomogne.Licni interesi prevguju opstem interesu I samo za raj toga me strah za sutra nas I nase djece.
Lijep pozdrav iz Dubaia i vidimo se 19 Septembra u Lukavcu.

Po meni veci kapacitet ima amir, jer je godinama pomocnik nacelnika i zna sve marifetluke tog posla. Cast Delicu kao pofesoru i u toj oblasti, a u upravi sam za njega skeptican, pogotov sto se sad busa da je ekspert za sve.a cak i u rudarstvu ne moze bit za sve strucan imaju neke oblasti kao u medicini vjerovatno. Tako da mi on preserava puno sa obecanjima i kako on sve zna, a vecina sto obecava nije opstinska nadleznost.

Amir Bajan Sejdinović,čovjek javno učestvuje u lažiranju izbornih rezultata,po čemu je Gnojnica poznata,po meni od njega je gori samo Mujkić,glasao sam za sdp uvjek,ali i oni povremeno lažiraju izborne rezultate,eventualna pobjeda Delića ne zavisi od mene već od dijela bivših Mujkić glasača koji su mu donosili 50% a sda inače oko 40,te dosad ne izašlih,mi već znamo 40% je sda u a i Amir će imati toliko,pitanje je kome će i koliko ukrast Hankić?Koliko je bivši sbb uz Delića?Gdje će BPS,Penzioneri,Povratnici,te Nezavisni(mislim da je Damadžić uz Delića?),Ako Delić uspije privući neizlazače uglavnom u gradu te neutralne stranke ima šanse za pobjedu.
Faktori koji su na njegovj strani:Novi je,ljevica ujedinjena,aktuelni dao ostavku,obrazovan,s nekakvim planom
Faktori za Amira:Infrastruktura stranke,statistika,POLOŽAJ STRANKE
Faktori za Hankića:Neutralnost
Da li je Delić duplo bolji od Seudina i Efendića? Meni je Amir bolji od Mujkića koji je izmapulisao sve.
Birat ću tajno Delića,javno ne smijem reći

Prijatelju moj ne radi se ovdje o krađi glasova, namještanjima itd. to svi rade čim priliku ugrabe, zbog toga ne treba niti jednu stranku ili pojedinca optuživati, svako bi to od nas uradio da mu se ukaže prilika. Amir Sejdinović je izuzetno dobar operativac, dok Delić ustane sa stolice odlafina koju, Amir će već biti na terenu i odraditi posao. Koga će sutra Delić nazvati po ministarstvima da obezbjedi pare, koga će nazvati u parlamentu da malo pogura projekte koji općina spremi. Pa jel to neko misli da će se sredtva mimo budžeta dobini samo zato što je Delić univerzitetski profesor, ma nema toga ljudi, moraš imati ekipu od najmanje 20 ljudi po raznim pozicijama koji će odraditi posao. To Sejdinović ima, Delić nema osim lijepe priče ništa, a od priče se ne živi. I moram reći da Delić nije novi, u crno je zavio dvije stranke u kojima je bio, to nije prednost naprotiv to je političko čedomorstvo.

Ovaj komentar dovoljno govori o tebi i kakav si ko insan. Podvlačim riječ “krađa”. Narod nema za koga glasat i mora birat jedno od dva zla koja su se nadvila nad našim mjestom. Sejdinović kako ti reče dobar operativac kad je u pitanju krađa a Delić dobar lafinaš za krađu.

Bježite omladino u Njemačku dok još može. Ovakvi poput ovog ovdje načitanog čobana će da vode našu opštinu i našu državu. Da hoće i zaratit da nam olakšaju odlazak iz ove samo izgledom prelijepe zemlje!

Ako znate da ima krađe zašto to ne prijavite, često se po portalima piše, kriminalac, lopov, krađa, korupcija itd. pa dajte to prijavite imate SIPU otiđite ili ih pozovite i dajte te podatke, pa ko krade neka ide u zatvor. Najlakše je reći kradu, nevalja država, idemo u Njemačku, to je veoma plitko razmišljanje. I ovo jeste preljepa zemlja koju vole njeni istinski patrioti a ne sumnjam da su to i Sejdinović i Delić samo što je prvi sposoban uraditi posao a drugi nije. A vama ako se nesviđa, pravac Njemačka. Ima ona, ……… ko te j..e može Bosna i bez tebe.

Kome prijavit kad su šabani iz SDA sve zaposjeli, prijaviš nekog odma mu čuva leđa još veći lopov! Možeš samo na*ebati. Bit će Vam tako kad sva inteligencija napusti BIH a ostanu poltrončine i dupelizci poput tebe da ližu Sejdinoviću ili šta ja znam kome već guzice. Samo ti nos viri iz njegovog šupka govedo jedno!

Jesi ti normalan, kakve to nebuloze pišeš, kažem Vam idi u SIPU i prijavi ili idi iz ove zemlje takvi kao vi su vječiti negativci idi se liječi od depresije neka Vam Jaraković propiše nekoliko boba pa se javi za par mjeseci kad ozdraviš.

ti svojim izjavama i komentarima definitivno podižeš Deliću rejting. Definitivno ima i moj glas, samo kad čujem tvoje popovanje kako u ovoj u općini i državi sve idealno funkcioniše sa SDA na čelu. Sretno govedo, ja i ako odem kod Jaraka imaću svoje mišljenje i stav a neću da ga dudlam Sejdinoviću ko što su svi na ovom forumu zaključili da ti radiš! Uzmi ga i dublje *arane!

Upravo takvi primitivci i mogu glasati za nesposobnog Delića, bravo, vidi se kako ste kulturni, pismeni i obrazovani. Ovo su jadniče ispranog mozga općinski izbori gdje se trebaju rješavati komunalna pitanja a ne brstiti visoka politika. I nigdje nisam naveo da je sve idealno i naravno da nije. A vi glasajte za kog hoćete ne znam samo što toliko pjenite, polako pozliće Vam.

Kaže mi juče čovjek, Delić je inteligentan i obrazovan, ja ga pitam jesi li ti inteligentan i obrazovan, zino gleda i kaže jesam, pa ko to od nas nije ineligentan i obrazovan što to dopuštamo da nas ovako čovjek ponizuje.

@SDP Insider.
Ovako:
Kao prvo hvala vam na svim ovim objavama,mislio sam da ste jos u nekoj od stranaka ili da ste u najmanju ruku na aerodromu Tuzla I da tamo zauzimate neku poziciju.Ali,vidim odkako ste napustili SDP ili su vas izbacili ne znam tacno,toliko prljavih stvari govorite bas o vasem komsiji Delicu da mi nije jasno zasto ste toliko ljubomorni?
Mene licno uopste vise ne interesuje sta cete vi komentarisati I kako ali bih vas zamolio da nas ne smarate vise o gospodinu Delicu koji eto kako I sami znate nema veze sa SDP-om ne cini vama licno nikakvu konkurenciju.Ako ste mozda prijatelj sa gospodinom iz gnojnice to je vasa privatna stvar, I da vam otvoreno kazem I ja poznajem gospodina Amira I to dobro ali evo po prvi puta od kako sam na SODA LIVE komentarisao napisah necije ime a da to ne zelim.
Zato gospodine N.F iz dubokog postovanja prema gradjanima opstine i grada Lukavca hajde da probamo reanimirati gradjane narocito one koji ne glasaju da izadju na glasanje.
Pa ako ljudi zele da pobjedi ovaj ili onaj kandidat da to i prihvatimo ono ljudski i dostojanstveno.
Ali da pratimo da to bude u granicama korektnosti i da sve prodje po zakonu.
A ne ovako svaka vasa rijec je namjenjena vasem komsiji gospodinu Delicu, kao da ste se jedan na drugoga bacali i drvljem i kamenjem.
Pozivam MLADE i sve gradjane koji do sada nisu glasali da izadju na glasanje i da daju svoj glas pa ko god pobjedi .
Ne dajte da vam neko kroji zivot.
Lijep pozdrav od SUPERHICKA vidimo se 19 Septembra mozda i u kaficu”BETMEN”.

Pa ja to stalno govorim, neka izađu ljudi i glasaju po svojoj volji. Ja samo iznosim argumente o Deliću jer je javna ličnost i valjda imam demokratsko pravo reći šta mislim i znam, i to uz argumente, i to:
1. On je politički leš jer je promjenio dvije stranke, to dođe ko žena koja se dva puta udavala i sad opet treći put, sigurno nije do ljudi već do žene,
2. Preko SDA je zaposlio ženu u socijalno,
3. Priča o nepotizmu, a sestru zaposlio na fakultetu gdje i sam radi,
4. Obećao je Memiću iz prokosovića zaposlenje u termoelektrani a da on odustane od tužbe škole,
5. Nema dana iskustva u bilo kojem organu uprave,
6. Vozika se sa nekom mašinom po jezeru Modrac i priča o čišćenju a to je u stvari promocija firme koja prodaje te mašine i koje su skupe do bola, naivci naravno nasjedu jer to profesor freza jezero,
7. Nema nikakvih veza po ministarstvima i ljudi ga tu neće da vide jer nema po kome taj nije pljuvo da bi mogao kakve projekte uraditi.
8. Šurovao je sa ministarstvom za ekologiju iz RS predstavljajući se velikim stručnjakom, kad su skontali ko je i šta je dobio nogu.

Neka građani izađu i neka glasaju ali valjda imaju pravo znati pravo lice kandidata, ovi koji šta znaju o protukandidatima neka napišu uz argumente, jel to korektno od mene, mislim da jeste. U kafić su svakako svi dobro došli i nemojte misliti da se nekog bojim, naprotiv navalite da vas vidim.

Imajući u vidu naprijed navedene komentare logično se dolazi do zaključka da ce SDA i ove izbore dobiti i to ubjedljivo, jer ne vidim koja to stranka moze parirati najjačoj bošnjačkoj stranci,ljevica koju predvodi SDP koji je davno otišao na smetljište političke historije kao i neke novonastale stranke nemaju nikakve šanse ako bogda vidimo se 3 oktobra,pozivam Vas da zajedno proslavimo pobjedu na ovim izborima.

Delić-SBB-SDA-DF-DOSTA-SDP-BPS………

Sdp insider je zanimljiv lik-kaže da Amir učestvuje u lažiranju izbora a opet je dobar.
Insajderu ako Delić učestvuje u takvim radnjama ne glasaj za njega i gotovo.Isto ko što znam kakav je Amir ti znaš kakav je Delić.Da li odobravate otkaz koji su RIKO i kompanija iz pravobranilaštva dali kćerci predsjednika Naše stranke?
Znači li to da se ne smije prijavit nelegalnost…?
Ja te se bojim ovako tajno neznam ko si,možda moj prvi komšija koji ovo piše sve za 30 KM,dobivenih baš od Amira, SDP te SBIH uz SDA su učestrovali u lažiranju izbora ali ne Delić koji je tada bio negdje u Tuzli,jedini koji je rekao stop,djelimično,bio je SBB,tadašnji sbb-kao anti SDA stranka.
Nego hajde da napišemo krivične prijave protiv Amira,Delića itd..Kako ćemo proći:ko napiše protiv Amira dobit će otkaz,a ko napiše protiv Delića ali u Tuzli,dobit će tamo otkaz.

SDP inider je lijepo rekao
naveo je sve ono što je radio Dževad Mujkić i Amir,RIKO i slični i tvrdi da Delić radi isto,ima tačnog,da bi neko zaposlio svoju ženu mora ljubit guzicu zna se čiju
Koliko ja znam i RIKo je imao ili ima kafić
Kako su saznali ko si?

Alo nemojte *** preko ovog memica ja sam iz prokosovica i znam svu situaciju pa nemojte stranke druge vezati ni SDP ni SBIH znam momka sto pricate za termoelektranu itd to nema veze nikake ni sa delicem pa niskim momak se sam bori ja znam da je *** SBB tako da su mu trebali pomoci on je radio u skoli i kada je SBB preuzela par skola odma su preko stranke ubacili svoje ja znam da je kriva SBB stranka zato sto je esmir cajic u toj stranci pa pitajte Nerminku Aljukic i SBB sta ce se desavati posle izbora kad su ovo dozvolili Esmiru Cajicu direktoru O.S Prokosovici da zaposli brata Nije trebo ni memica ni brata treboj desetog ubaciti al nemoze tuje Bajro Bacic,Nerminka Aljukic presednica koja imenuje direktore Hocete glasove da mozete jos famelije ubaciti.

Nemojte se raspravljati u Prokosovicima za zaposlenje je kriva SBB i ja javno smijem kazati nebojim se nikoga zatostoje direktor skole Esmir Cajic SBB stranka i kako moze stranka to dozvoliti da se radi a izbori idu pa sta hoce niko nije kriv ni delic ni amir ni tarik samo SBB stranka koju predvodi Nerminka aljukic ja radim u toj skoli u prokosocicima sekretarica direktor je toliko stranku unakazio da je sramot spomenuti SBB Za bolji lukavac glasajte za SBB i nikad necete raditi toliko od mene

Poštovani, meni je uskraćena mogućnost da na ovom portalu ostavljam bilo kakve komentare. Svaka čast, pravi komunistički jednoumni režim.

Nije tačno. Portal postoji 7 godina i NIKADA nikome nije uskraćena mogućnost pisanja komentara, tako da neće ni Vama. Administrator

Imam pravo da kažem da na primjer izgradnja nekakvih ostrva na jezeru Modrac plod mašte jednog omanjeg lafinaša (eto čak mu neću ni ime spomenuti) koju nije moguće provesti nikad iz milion i jednog razloga. Ako objavite ovaj komentar biću Vam zahvalan i nisam neko zlopamtilo nebojte se.

Lijep pozdrav iz Bosne.
Pitanje za redakciju Soda Live:
18 Septembra 2016 po Azijskom vremenu (razlika je 2 I pol sata), sam napravio komentar (istina malo vece sadrzine),koji je iz ne znam kojih razloga sakriven tj,nije objavljen.
Mislim da sam jedan od rijetkih koji postuju Soda Live pravila,i u 98 % slucajeva ne spominjem nicija imena niti koga vrijedjam!?
Ako sam u tom komentaru koga uvrijedio ja se izvinjavam, ali sam 100 % siguran da nisam.
Hvala vam.
Lijep pozdrav iz Bosne od veseg SUPERHICKA.

Pozdrav superhick evo oko nečega imamo zajedničko, i meni su skidali komentare, evo i ovog iznad je samo pola. Dođite na kafu možda vas ubjedim da ne glasate za onog što ga nazivam lafinašem a lafinaš je za deset.